gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAKİM SAVCI VE ADLİ PERSONEL YILLIK MAZERET HASTALIK DOĞUM SAĞLIK RAPOR İŞLEMLERİ

Hâkim ve savcılar ile ataması Bakanlıkça yapılan diğer personelin, yıllık, mazeret, hastalık ve doğum izinleri ile sağlık raporlarının verilmesine ilişkin esaslar 2012-76/1 sayılı Genelge ile aşağıda belirlenmiştir.

08 Temmuz 2014 Salı 08:21
HAKİM SAVCI VE ADLİ PERSONEL YILLIK MAZERET HASTALIK DOĞUM SAĞLIK RAPOR İŞLEMLERİ

2802 sayılı Hâkimler ve SavcılarKanununa tabi hâkim ve savcılar ile ataması Bakanlıkça yapılan diğerpersonelin, yıllık, mazeret, hastalık ve doğum izinleri ile sağlık raporlarınınverilmesine ilişkin esaslar 2012-76/1 sayılı Genelge ile  aşağıda belirlenmiştir.

Anılan Genelge ile;

A. YILLIK İZİN

1-  Ait olduğu yıl içinde kullanılmayanizinlerin, izleyen yılın 31 Aralık gününe kadar kullanılıp göreve başlanmasıgerekmekte olup, bir sonraki yıla devredilmemesi,

2-  Yıllık izin kullanılmakta ikenhastalık nedeniyle rapor verilmesi durumunda;

 

a)  Hastalık izin süresinin, yıllıkiznin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, kalan yıllık izninkullanılmaya devam edilmesi, yıllık iznin hastalık izni süresince uzamayacağmmbilinmesi,

b)  Hastalık izin süresinin yıllık iznin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, yıllıkiznin geri kalan kısmı kullanılmaksızın hastalık izninin bitimini müteakipgöreve başlanılması,

e) Hastalık izni ile yıllık iznin aymtarihte bitmesi hâlinde, yıllık iznin geri kalan kısmıkullanılmaksızın bu tarihte göreve başlanılması,

d) Hastalık izinleri sebebiylekullanılamayan yıllık izinlerin Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinegöre kullandırılması.

3-  Yıllık izinlerin en çok üç defadakullanılması,

4-  İzinlerini yurt dışında geçirecek olanların ayrı bir onaya ihtiyacı olmayıp, izniveren makama bilgi verilmesi,


B. MAZERET İZNİ

Devlet Memurları Kanununun 104 üncümaddesinde mazeret izinlerine ilişkin esaslar düzenlenmiş olup doğum, evlenmeve ölüm hallerindeki mazeret izinlerinin Bakanlık onayı beklenmeksizin,mazeretin ortaya çıkması ile kullanılmaya başlanması ve en geç on gün içindekullanılması,

1-  Doğum sebebiyle verilecek analıkizni:

 

a)     Doğumdan önceki üç haftaya kadarkurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan vedoğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azamî beş haftalık süre içindekanunî izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadecedoğum Öncesi analık izni içinde kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde alman kanunîizinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilmemesi,

b)   Memurun doğumdan önceki sekizhaftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmımkurumunda çalışarak geçirebileceği, bu durumda tabipraporuna bağlı olarak kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği azamî beş haftalıkizin süresinin doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği hükme bağlanmışolduğundan, sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığısürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmemesi,

c)   Beklenen doğum tarihinden öncedoğum yapan memurun, doğum yapmadan önce kullanamadığı analık izni sürelerinin,doğum sonrası analık izni sürelerine ilave edilmesi,

d)   Doğumun beklenen tarihten sonragerçekleşmesi halinde, fazladan geçen sürelerin doğum soması analık iznisüresinden düşülmemesi,

2-  Süt izni:

 

a)    Memura bir yaşından küçük çocuğunuemzirmek için analık izni süresinin (asgarî sekiz, azamî onüçhafta) bitim tarihinden itibaren, ilk altı ayda günde toplam üç saat, ikincialtı ayda ise günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi,

b)    Süt izninin hangi saatler arasındave günde kaç kez kullanılacağı hususunun kadınmemurun tercihine bırakılması,

3-  Babalık izni:

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalıkizni verilmesi,

4-  Evlilik izni:

Memura, kendisinin veya çocuğununevlenmesi hâlinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi,

5-  Ölümizni:

Memura, çocuğunun, eşinin, kendisininveya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine yedi günizin verilmesi,

6-  Memura, mazeretinin bulunmasıdurumunda bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on gün, zaruret halindeon gün daha mazeret izni verilebileceği; ancak ikinci kez verilen izninyıllık izinden düşülmesi,

7-  Mazeret izinlerinin;

 

a)   Hâkim ve savcı adaylarına; TürkiyeAdalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptıkları staj esnasında Eğitim MerkeziMüdürü, Danıştay ve Yargıtay'da yaptıkları stajesnasında ilgili merci, diğer yerlerdeki staj süresince adalet komisyonubaşkanı,

b)   Mahkemelerde görev yapan sosyalçalışmacı, pedagog ve psikologlara mahkeme, başkanı veya hâkimi,

c)   Adlî Tıp Kurumunda görev yapan personelden merkezde çalışanlar, grup başkanı ve müstakil şubemüdürlerine Kurum Başkam; grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde görevyapanlara grup başkanları; müstakil şube müdürlüklerinde çalışanlara şubemüdürleri,

d)   İcra müdür ve yardımcıları ile icra dairelerinde çalışan diğer personele, ilgili icra mahkemesihâkimleri,


e) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114üncü maddesine göre atananlara, ilgisine göre daire başkanı, mahkeme başkanıveya hâkimi, Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet savcısı, komisyonyazı işleri müdürü için komisyon başkam,

f)  Yukarıda sayılan görevliler dışındakalan ve Bakanlıkça ataması yapılan tüm personele; sıralı amirlerinin uygungörmesi şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcıları,

Tarafındanverilmesi, C. HASTALIK İZNİ

1-  Memura, aylık ve özlük haklarıkorunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akılhastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlindeonsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadarizin verilmesi,

2-  Memurun, hastalığı sebebiyleyataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi sürelerinin, hastalık iznineilişkin (i) numaralı fıkradaki sürelerin hesabında dikkate alınması,

3-  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işebaşlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar içinmahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunlu olup, izin süresininsonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespitedilen memurun izninin, (1) numaralı fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılıp,bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümlerininuygulanması,

4-  Bunlardan, gerekli sağlıkşartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarıncatespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanların, yeniden memuriyetedönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanması,

5-  Görevi sırasında veya görevindendolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslekhastalığına tutulan memurun iyileşinceye kadar izinli sayılması,

6-  29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılıResmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına VerilecekHastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarınınverilmesi" başlıklı 5 inci maddesine göre, hastalık raporlarının kurumtabipliği, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmelisağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi, SGK ile sözleşmesibulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi ongünü geçmeyen raporların SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekimtarafından, on günü aşan raporların ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması, "Hastalık raporu ve izinsüreleri" başlıklı 6 ncı maddesine göre, memurlara tek hekim raporu ilebir defada en çok on gün rapor verilebileceği, raporda kontrol muayenesiöngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tekhekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebileceği, kontrol muayenesisonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının ongünü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi gerektiği,

7-  Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamının kırk günügeçemeyeceği, bu süreyi geçen hastalık raporlarının sağlık kurulu tarafındanverilmesi,

8-  Anılan Yönetmelikte tespit edilenusul ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen istirahat raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyecek olup, usulüne uygun olmayanraporlara dayanarak görevinden ayrılan ve görevlerine başlamayanlar izinsiz veözürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılacaklarından haklarında işlemyapılması,

9-  Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip edengünün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarlailgisine göre Bakanlık veya adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilmesi;örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun asimin teslimedilmesi,

10-  Yurt dışında düzenlenen raporların, ilgili ülkenin mevzuatına uygunolduğunun dış
temsilciliklere onaylatılarak, onaylı bir tercümesi ile birlikte en geçizin bitim tarihinde ilgisine
göre Bakanlık veya adalet komisyonubaşkanlıklarına gönderilmesi,


D. REFAKAT ÎZNİ

 

1- Refakat izni verilebilmesi içinmemurun;

 

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba,eş ve çocuklarından birinin,

b)  Bakmaklayükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği -takdirde hayatı tehlikeyegirecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kazageçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kumluraporuyla belgelendirilmesi,

2-  Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kuruluraporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirdehayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği,Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahipolması gereken özel niteliklerin yer alması, gerekli görülmesi hâlinde üç aylıksürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması,

3-  Aynıkişiyle ilgili olarak aym dönemde birden fazla memura refakat izni kullandırılmaması,

4-  Aymkişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresininaltı ayı geçemeyeceği,

5-  İzinsüresi içinde refakati gerektiren durumun Oltadan kalkması hâlinde memuruniznin bitmesini beklemeksizin göreve başlaması gerektiği,

6- Refakat izni kullanılırken memurunözlük haklarının korunacağının bilinmesi,

E.  AYLIKSIZ İZİN

 

1-  İlgililerin aylıksız izin onayıalınıp tebliğ edildikten sonra görevlerinden ayrılması,

2-  Doğum yapan memura isteği halinde,doğum sonrası analık izninin (asgari sekiz, azami onüçhafta) bitiminden başlamak üzere yirmidört aya kadar aylıksız izin verilmesi,

3-  Eşi doğum yapan memura, isteğihalinde doğum tarihinden başlamak üzere yirmidört aya kadar aylıksız izinverilmesi,

4-  Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiylegörevden ayrılanların durumu bildirilirken askere sevk belgesi vedilekçelerinin, kısa ya da uzun dönem askerlik hizmetinden hangisine tabiolduklarının açıklanması suretiyle, ilgisine göre Bakanlığa veya komisyon başkanlıklarına gönderilmesi,

5-  Askerlik dönüşü göreve başlamaonayı alınabilmesi için, ilgililerin terhis tarihinden itibaren otuz gün içindedilekçe ve terhis belgesi ile ilgisine göre Bakanlığa veya komisyonbaşkanlıklarına müracaat etmeleri zorunlu olup, ilgilileringöreve başlama onayının alınıp tebliğ edilmesini müteakip göreve başlatılması,

6-  İzinli ve raporlu olarak görevdenayrılış ve başlayış tarihlerinin derhal bildirilmesi, bu tarihlerin hafta sonuveya resmî tatil günlerine rastlaması halinde (izinveya rapor bitimini takip eden günde göreve başlanması) takip eden ilk mesai gününde fizikî olarakgönderilmeksizin, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden bildirilmesi

Konularında gereken dikkat veözenin gösterilmesi,

İstenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET