gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAKİM VE SAVCILARIN YAŞ HADDİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Hakim ve Savcıların Yaş Haddi Emeklilik işlemleri aşağıdaki genelge ile düzenlenmiştir.

05 Eylül 2014 Cuma 14:46
HAKİM VE SAVCILARIN YAŞ HADDİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Hakim ve Savcıların Yaş Haddi Emeklilik işlemleri aşağıdaki genelge ile düzenlenmiştir.


T.C.

ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.PER.0.00.00.08/010.06.02/16 01/01/2006 Konu : Yaş haddinden emekliye
ayrılacaklarla ilgili işlemler

GENELGE No: 90


5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi ile geçici 216 ve 217 nci maddelerinde iştirakçilerin 65 yaşını doldurdukları tarihin, vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi olduğu hükme bağlanmış, bazı istisnalar dışında 65 yaşın üzerinde bir yaş haddi öngörülmemiştir.
Aynı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca;
Doğum tarihinde ayı ve günü belli olanların, 65 yaşın doldurulduğu yılın doğum tarihinde gösterilen ay ve gününde,
Doğum tarihinde ayı belli olup da günü belli olmayanların, 65 yaşın doldurulduğu yılın doğum tarihinde gösterilen ayın birinci gününde,
Doğum tarihinde ayı ve günü belli olmayanların ise, 65 yaşın doldurulduğu yılın Temmuz ayının birinci gününde
yaş haddinden emekliye ayrılmaları gerekmektedir.
Aynı madde gereğince, doğum tarihlerinde iştirakçiler için 18 yaşın doldurulmasından sonra idari veya yargı mercilerince verilmiş bir kararla yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacaktır.
Bu itibarla;
1)Ataması adalet komisyonlarınca yapılan bütün memurların sicil ve dosyalarının adalet komisyonlarınca incelenerek, bunlardan 65 yaşını dolduracakların maaş artış seyrine göre bütün hizmetleri ile maaş ve ücretlerini gösterir hizmet cetvellerinin, ilgiliye UYAP'tan verilen sicil numarasının ve T.C. kimlik numarasının da mutlaka yazılması suretiyle üç nüsha olarak düzenlenmesi,
2)İlgililerin hizmet cetvellerine;

a)Borçlanmaları var ise hangi  kanuna göre ve hangi tarihler arasındaki hizmetlerinden dolayı borçlandırdıklarına ilişkin belgenin,
b)Askerlik safahatlarına ilişkin tasdikli bir belgenin,
c)Sigortalı hizmetleri bulunanların, prim ödeme gün sayısını gösterir sigorta prim tahakkuk cetvellerinin,
d)Doğum tarihleri düzeltilmiş olanların düzeltme tarihleri hizmet cetvellerine açıkça yazılarak, yaş düzeltmesine ilişkin kesinleşme şerhli mahkeme ilâmının,
e)İntibak çizelgesi örneğinin
eklenerek, yaş haddi tarihinden en az üç ay önce Personel Genel Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim. *

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET