gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ DİSİPLİN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2006/93 sayılı Genelge ile îcra müdür ve yardımcılarının disiplin soruşturma uygulamalarına açıklık getirilmiştir.

05 Eylül 2014 Cuma 14:37
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ DİSİPLİN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2006/93 sayılı Genelge ile îcra müdür ve yardımcılarının disiplin soruşturma uygulamalarına açıklık getirilmiştir.

Bu Genelge ile;

Disiplin amirlerince icra müdür ve yardımcıları hakkında yapılan bazı disiplin soruşturmalarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 ve devamı maddeleri ile Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılmadığı gözlemlenmiş olup. aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla icra müdür ve icra müdür yardımcıları hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında uyulması gereken esaslar aşağıda bildirilmiştir.

1)Disiplin soruşturması yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine ilişkin 125 ve devamı maddeleri ile 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine riayet edilmesi.

2)Bu itibarla: isnat edilen fiillerle ilgili 657 sayılı Kanunun 125/A. B. C madde ve bendlerinde gösterilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını gerektirir deliller bulunduğu takdirde, görevli ve yetkili disiplin amirince, sözü edilen cezaların verilmesi için gereğine tevessül edilerek sonuçta verilen kararın ilgiliye tebliğ edilmesi ve kararla birlikte tebliğ tutanağının,
Üst disiplin amirinin Personel Genel Müdür Yardımcısı olması gözetilerek ilgilinin, birinci disiplin amiri tarafından verilen uyarma ve kınama cezasına itiraz etmesi halinde ise tüm soruşturma dosyasının itiraz dilekçesine eklenerek.
Bakanlığa gönderilmesi,

3)657 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının. Bakanlık Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıktaki atamaya yetkili amir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasının, atamaya yetkili amirin isteği üzerine Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği dikkate alınarak, aynı Kanunun 125/D ve E bentlerinde gösterilen kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezalarından birisinin verilmesini gerektirecek sebeplerin bulunması hâlinde, yetkili ve görevli disiplin amirince gerekli soruşturmaya başlanarak, aynı Kanunun 130 uncu maddesine göre ilgilinin savunmasının alınması, ceza kovuşturması sırasında toplanan delillerle yetinilmeyerek. tanıkların disiplin soruşturmasını yapan disiplin amiri veya tayin edeceği muhakkik tarafından bizzat dinlenmesi ile diğer delillerin de toplanmasından sonra düşünceyi havi düzenlenecek fezlekeyle soruşturma evrakının Bakanlığa iletilmesi.

4)657 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde, 125 inci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezasıverilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı belirtildiğinden, bir aylık, altı aylık ve iki yıllık zamanaşımı sürelerinin disiplin soruşturması sırasında önemle dikkate alınması,

5)657 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde; "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
Memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olması veyahut olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz." hükmü yer aldığından, ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanan icra müdür ve yardımcıları hakkında yeni bir yazışmaya mahal bırakılmaksızın disiplin soruşturması yapılması,

6)İcra müdür ve yardımcısının her ikisinin birden disiplin suçu işlediği iddia olunduğunda, soruşturmanın icra hâkimliğince yapılması,

7)Yapılan soruşturma sonucundan yeniden yazışmaya gerek kalmaksızın düzenli olarak Bakanlığa bilgi verilmesi,

8)Şikayetçisi belli olan suçlara ilişkin olarak yapılan disiplin soruşturmalarında, neticesinden şikayetçiye bilgi verilerek işlem sonucuna karşı 60 gün içinde ilgili idare mahkemesine başvurma hakkı olduğunun tebliğ edilmesi,

9)Cumhuriyet başsavcılığına yapılan şikayetler sonucu ceza soruşturmasına geçilmesi durumunda, disiplin soruşturmasına da başlanılmasının sağlanması için ilgili disiplin amirine bildirimde bulunulması,

10)Kamu davasının açılması halinde, iddianamenin bir suretinin Bakanlığa gönderilerek duruşma safahatı hakkında bilgi verilmesi, sonuçlandığında kesinleşmesi beklenmeksizin karar örneğinin, kesinleşmesini müteakip kesinleşme şerhi verilmiş karar suretinin Bakanlığa gönderilmesi,

Gerekliliği üzerinde durularak uygulama belirlenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET