gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY, KANUN DEĞİŞİKLİKLİĞİ SONRASI STRATEJİSİNİ ANLATTI

argıtay, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasayla Yargıtay Kanununun değiştirilen bazı maddeleri ile ilgili bilgilendirdi.

18 Temmuz 2014 Cuma 16:29
YARGITAY, KANUN DEĞİŞİKLİKLİĞİ SONRASI STRATEJİSİNİ ANLATTI



Yargıtay, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasayla Yargıtay Kanununun değiştirilen bazı maddeleri ile ilgili bilgilendirdi.
Yapılan açıklamada;
“6545 sayılı Yasayla getirilen değişiklikler, yasada öngörülen takvimde dikkate alınarak,
1)    30 Haziran 2014 tarihinde, Kanunda gösterilen koşullar gözetilerek Yargıtay Genel Sekreteri ve genel sekreter yardımcılarının ataması gerçekleştirilmiştir.
2)    Birinci Başkanlık Kurulunun yeniden oluşturulması için Kanunda belirtilen on günlük süre içerisinde, 3 Temmuz 2014 tarihinde seçim süreci başlatılmış ve üyelerinin tamamının 14 Temmuz 2014 tarihinde seçilmesiyle oluşan Kurul, aynı gün ilk toplantısını gerçekleştirerek göreve başlamıştır.
3)    Kanunda öngörülen iş bölümü ile hukuk ve ceza dairelerinin sayılarının belirlenmesi konusundaki karar tasarısının hazırlanmasına ilişkin olarak;
İlk toplantısını 14 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştiren Birinci Başkanlık Kurulu, yapacağı işlemlere esas olmak üzere; Kanunla kendisine verilen görevlerin niteliğini de dikkate alarak, Başkanlar Kurulunun istişari mahiyette görüşünün alınmasına karar vermiştir.
15    Temmuz 2014 tarihinde, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Ali Alkan başkanlığında, Birinci Başkanvekilleri ve 38 Daire Başkanının katılımı ile Başkanlar Kurulu toplanmıştır. Bu toplantıda oluşan çoğunluk görüşüne göre, bazı dairelerde bekleyen dosyaların temyiz sürecinin makul süreyi aşması nedeniyle yeni bir iş bölümüne ihtiyaç duyulduğu, ancak; 2014 yılı Kasım ayında faaliyete geçeceği bizzat Adalet Bakanı tarafından açıklanan Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasının Yargıtay'daki iş durumuna önemli ölçüde etki edeceği ve bu etki ortaya çıktıktan sonra yapılacak iş bölümü planlamasının daha sağlıklı sonuçlar vereceği yönündeki istişari görüş Birinci Başkanlık Kuruluna bildirilmiştir.
16    Temmuz 2014 tarihinde yeniden toplanan Birinci Başkanlık Kurulunca; Adalet Bakanının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 Haziran 2014 tarihli 97 sayılı birleşiminde Bölge Adliye Mahkemelerinin Kasım 2014'te hayata geçirilmesinin planlandığına ilişkin açıklaması, Yargıtay Kanununun halen yürürlükte bulunan ve her yıl başında daireler arasında iş bölümünü yeniden ele alma yetkisini Başkanlar Kuruluna veren 14. maddesi, Kanunla öngörülen takvim ile 6545 sayılı Kanun ile getirilen iş bölümü esaslarının, adli tatilin 20 Temmuz 2014 tarihinde başlayacak olması da dikkate alınarak dairelerin görevlerinde ve sayısında şimdilik bir değişikliğe gidilmemiştir.
Ancak; Kanun uyarınca yapılması gerekli olan değişikliğe esas olmak üzere Yargıtay Başkanlığınca komisyonlar kurulması ve bu doğrultuda rapor hazırlanması planlanmıştır.
4) Birinci Başkanlık Kurulunun 16 Temmuz 2014 tarihinde almış olduğu bu karar 17 Temmuz 2014 tarihinde 321 Yargıtay üyesinin katılımıyla gerçekleşen Yargıtay Büyük Genel Kurulunun onayına sunulmuş yapılan oylama sonucu 34 ret oyuna karşılık 287 kabul oyu ile onaylanmıştır.
Buna göre; Başkanlar Kurulunun istişari görüşü, Birinci Başkanlık Kurulunun bu aşamada iş bölümünde bir değişiklik yapılmamasına ilişkin iş bölümü tasarısının kabulüne dair Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı nazara alınarak, 6545 Sayılı Kanunun 37. maddesi ile Yargıtay Kanununun 14. maddesi hükümleri birlikte değerlendirilmiş, Yargıtay'ın iş bölümüne ilişkin değişikliğin 2014 yılı Kasım ayında göreve başlayacağı açıklanan Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra Başkanlar Kurulu ve Büyük Genel Kurulca yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”
Bildiriminde bulunmuştur.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET