Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Tasarı yasalaşması halinde askeri personel ceza işlemlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor.

09 Şubat 2015 Pazartesi 16:08
ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen ASKERİ HAKİMLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ile askeri suçtan, askeri şahıslara, tutuklama infazından disiplin cezası infazına kadar 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda önemli değişiklikler öngörülüyor. Tasarı gündemde, Meclis Genel Kurulunda yasalaşırsa askeri personel ceza işlmeleri değişiyor. İşte değişen maddeler;
MADDE 23- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Birinci Kısım başlığı "Askerî suçlar ve cezalar" şeklinde ve 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Askerî suçlar ve cezalar hakkında genel hükümler:
MADDE 1- Bu Kanunda özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri, askerî suçlar ve cezalar hakkında da uygulanır. Bu Kanunun uygulanmasında;
A)Askerî suç: Bu Kanun kapsamında yer alan suçları,
B)Sırf askerî suç: Bu Kanunda tanımlanan ve ancak askerî şahıslar tarafından fail sıfatıyla işlenebilen suçları,
ifade eder."
MADDE 24- 1632 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3- Askerî şahıslar; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, ortaöğretimde bulunanlar ile henüz onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç askerî öğrenci, askerî hizmetlerde bulundukları sürece yedek subay, yedek astsubay ve yedek erbaş ve er, sözleşmeli erbaş ve er, yükümlü erbaş ve erler ile savaş hâlinde 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleriyle sınırlı olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel ve rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanlardır."
MADDE 25- 1632 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ceza ve güvenlik tedbirleri ile tutuklama kararlarının infaz şekli:
MADDE 39- Askerî şahıslar hakkında askerî ve adli yargı mahkemeleri tarafından hükmolunan hapis cezaları, bu sıfatlarını korudukları sürece askerî cezaevlerinde infaz edilir. Ancak yükümlü erbaş ve erler hakkında;
A)Asker edilmeden önce işledikleri suçlardan verilen hapis cezaları,
B)Asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezaları, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında çektirilir. Koşullu salıverilen veya tahliye edilen
yükümlüler, geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askerî makamlara teslim edilirler. Bunlar hakkında hükmolunan denetimli serbestlik tedbirlerinden askerlik yükümlülüğü ile bağdaşmayanların yerine getirilmesi, askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesine göre tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilen yükümlülerin askere sevkleri bu kararın uygulanmasının bitimine kadar ertelenir. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verilen silahaltındaki yükümlüler geçici terhis belgesi düzenlenerek terhis edilirler. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri yerine getirilenler derhâl silahaltına alınır ve kalan askerlik süreleri tamamlattırılır.
Askere alınmadan önce veya askerî yargının görev alanına girenler hariç askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza, kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para cezasına mahkûm edilen, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirenler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.
Haklarında tutuklama kararı verilen askerî şahıslar, bu sıfatlarını korudukları sürece en yakın askerî tutukevine konulurlar. Ancak yükümlü erbaş ve erlerin adli yargıdaki soruşturma ve kovuşturmaları esnasında verilen tutuklama kararlarının infazı, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. Bunlar tahliyelerinden sonra geri kalan askerlikleri tamamlattırılmak üzere yeniden askere sevk edilirler.
İnfaz sırasında tutuklu ve hükümlülerin üzerlerinde askerlik kıyafet ve işaretleri bulunmaz." MADDE 26- 1632 sayılı Kanunun 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Erteleme:
MADDE 47- Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askerî suçlar hakkında da uygulanır.
Ancak aşağıdaki hâllerde hapis cezaları ertelenmez.
A)Sırf askerî suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B)Fiilin disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi.
C)Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
D)Daha önce sırf askerî bir suçtan dolayı mahkum olunması."
MADDE 27- 1632 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Disiplin cezasına ilişkin infaz şartlarına uymama:
MADDE 77- Yetkili kişi ve organlar tarafından disiplin cezası ile cezalandırılan askerî şahıslardan disiplin cezasının infaz şartlarını yerine getirmeyenler, dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkraya göre verilecek ceza, suç seferberlik hâlinde işlendiği takdirde yarı oranında, savaş hâlinde ise bir kat artırılır.
Birinci fıkrada yazılı fiilin, 66 ila 70 inci maddelerde yazılı suçları oluşturması hâlinde sadece bu suçlara ilişkin hükümler uygulanır."
MADDE 28- 1632 sayılı Kanunun mülga 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçlar:
MADDE 149- Kıt'a, karargâh veya kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde;
A)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve alenen özendirme,
B)Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
suçlarını işleyen askerî şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanununun bu suçlara ilişkin hükümleri uygulanır."
MADDE 29- 1632 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"EK MADDE 8- Askerî ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinde yazılı tüm seçenek yaptırımlara, diğer askerî şahıslar hakkında ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı seçenek yaptırımlara çevrilebilir.
Ancak aşağıdaki hâllerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemez:
A)Sırf askerî suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B)Fiilin disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi.
C)Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirenler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır."
MADDE 30- 1632 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 11- 1632 sayılı Kanunda yer alan "ölüm" cezaları, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına dönüştürülmüştür.
MADDE 31- 1632 sayılı Kanunun;
a)17 nci maddesi,
b)20 ila 28 nci maddeleri,
c)35 inci maddesinin ikinci fıkrası, ç) 40 ncı maddesi,
d)42 ila 44 üncü maddeleri,
e)130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,
f)131 inci maddesinde yer alan "Yok edilen eşya, hayvan ve sairenin değerlerinin ödettirilmesine
de hükmolunur." cümlesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 49- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 50- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
kamudanhaberler,09.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET