gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİLERE SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYİLEŞMELER

Gazilere sağlık alanında son dönemde sağlanan hizmetlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada bulundu.

20 Ekim 2014 Pazartesi 11:51
GAZİLERE SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYİLEŞMELER

GAZİLERE SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYİLEŞMELER

 

Gazilere sağlık alanında son dönemde sağlanan hizmetlereyönelik Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada bulundu.

 

Gazilerin sağlık hizmetlerine ilişkin olarak 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 ve 73’üncümaddelerinde yapılan değişiklik 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı ResmiGazetede yayımlanmıştır. Kanun değişikliğinden sonra; Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanlığınca hazırlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği 01 Ekim 2014tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihten geçerliolarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler sonucunda;

 

-     Harp/vazifemalulleri ile gaziler için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelikseans kısıtlamaları kaldırılmış,

 

-     Harp/vazifemalulleri ve eşleri ile gazi ve eşlerine yönelik olarak; tüp bebek tedavisindenson üç yıl içerisinde tedaviden yanıt almama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısıkoşulu kaldırılmış,

 

-     Harp/vazife malulleriile gazilerin diş implant tedavilerinde diğer sigortalılardan farklı olarakimplant başına 700 TL’ye kadar geri ödeme imkânı sağlanmış,

 

-     Gazilerimizinortez ve protezlerinde kullanılan malzemelerin teminine yönelik yaşanansıkıntıların çözümüne ilişkin TSK’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmış olduğuteklifler kabul görmüş, usul ve limitleri SGK'ca belirlenen Sağlık UygulamaTebliği değişikliği yayımlanmıştır.

 

-     Bunların dışındaödemesi yapılmayan/ödemelerinde problem olan kişiye özel olarak üretilen gözprotezleri, banyo/tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon dökümyürüme cihazları, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner (silikonbağlantı) çeşitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklı protezler, ayakbileği mikroişlemci kontrolü protezler, silikon protezler ödenebilir halegelmiştir.

 

GAZİLERE İLİŞKİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILANDEĞİŞİKLİKLER BİLGİ NOTU

 

 

1.         Gazilerinsağlık hizmetlerine ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GenelSağlık Sigortası Kanununun 63 ve 73’üncü maddelerinde yapılan değişiklik (TorbaYasa) 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

2.         Kanundeğişikliğinden sonra; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca hazırlanantüp bebek, ortez/protez ve fizik tedavi uygulama usul ve esaslarını gösterenTebliğ değişikliği 01 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanmış ve aynı tarihten geçerli olarak yürürlüğe girmiştir.

 

3.         SağlıkUygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler;

 

            a.         Harp/vazife malulleri ile gaziler içinfizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik seans kısıtlamasıkaldırılmış,

 

            b.         Harp/vazife malulleri ve eşleri ilegazi ve eşlerine yönelik olarak; tüp bebek tedavisinden son üç yıl içerisindetedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu kaldırılmış,

 

            c.         Harp/vazife malulleri ile gazilerin dişimplant tedavilerinde diğer sigortalılardan farklı olarak implant başına 700TL'ye kadar geri ödeme imkânı sağlanmış,

 

            ç.         Gazilerimizin ortez ve protezlerindekullanılan malzemelerin teminine yönelik yaşanan sıkıntıların çözümüne ilişkin TSK’nınSGK’ya yapmış olduğu teklifler kabul görmüş, usul ve limitleri SGK'cabelirlenen Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği olarak yayımlanmış,

 

            d.         Bunların dışında ödemesiyapılmayan/ödemelerinde problem olan kişiye özel olarak üretilen gözprotezleri, banyo/ tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon dökümyürüme cihazları, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner (silikonbağlantı) çeşitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklı protezler, ayakbileği mikroişlemci kontrollü protezler, silikon protezler ödenebilir halegelmiştir.

 

YAPILAN DÜZENLEMELERİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ YERİ

S.NU.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

AÇIKLAMA

1

2.4-Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları

2.4.1 - Diş tedavileri

                        ç) (EK:RG- 25/07/2014-29071/5 md. Yürürlük: 25/07/2014) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 (yedi yüz ) TL üzerinden faturalandırılabilir.

Harp/vazife malulleri ile gazilerin diş implant tedavilerinde diğer sigortalılardan farklı olarak implant başına 700 TL'ye kadar geri ödeme imkânı sağlanmıştır.

 

Bu değişiklik 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

2

2.4-Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları

     2.4.4.F-2 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(3) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalarda SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan raporlara göre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.

Harp/vazife malulleri ile gaziler için Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik seans kısıtlaması kaldırılmış ve ihtiyaç duyulan FTR uygulamalarının yapılması sağlanmıştır.

 

Bu değişiklik 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3

2.4-Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları

      2.4.4.İ-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”

Harp/vazife malulleri ve eşleri ile gazi ve eşlerine yönelik olarak GSS kapsamındaki diğer kişilere uygulanan; tüp bebek tedavisinden son üç yıl içerisinde tedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu kaldırılmış ve böylece tüp bebek uygulamaları için bu gruba ayrıcalık sağlanmıştır.

 

Bu değişiklik 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4

EK-3/C-5 Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler Listesi

Tıbbi malzemelerin temin usul ve esasları ile yenileme süreleri ve parasal limitleri SGK’ca yeniden belirlenmiştir. “Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler Listesi” 01 Ekim 2014 tarihi öncesinde 10 kalem olarak düzenlenmiş iken, 01 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan SUT’ta ise 75 kaleme çıkarılmıştır.

Bunların dışında; kişiye özel olarak üretilen göz protezleri, banyo tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon döküm yürüme cihazları, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner çeşitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklı protezler, ayak bileği mikroişlemci kontrollü protezler, kişiye özel olarak üretilen silikon protezler ödenebilir hale gelmiştir.

Bu değişiklik 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

K:TSK

 

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET