gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ GÜVENLİK KANUNUNDA ASKERİ PERSONEL GÖREV TERFİ DİSİPLİN DEĞİŞİKLİKLERİ

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda İç Güvenlik Paketinde askeri personele ilişkin bazı önemli değişiklikler yasalaştı.

27 Mart 2015 Cuma 11:47
İÇ GÜVENLİK KANUNUNDA ASKERİ PERSONEL GÖREV TERFİ DİSİPLİN DEĞİŞİKLİKLERİ

Kabuk edilen yasaya göre;

Belediye sınırları içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleribakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olaraktespit edilebilecek.

General rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçejandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçicigörevlendirmeleri İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Gerektiğinde JandarmaGenel Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek. Diğer subaylar ileastsubaylar ve uzman jandarmaların atanması, yer değiştirmesi ve geçici görevlendirmeleriJandarma Genel Komutanı'nın yetkisinde olacak. 

Askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddiaedilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen jandarmapersoneli, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilecek. İljandarma komutanı hariç olmak üzere, il jandarma komutanlıklarında görevlipersonel, vali tarafından görevden uzaklaştırılabilecek. Görevdenuzaklaştırılan personel hakkında, en geç 10 gün içinde ön inceleme veyasoruşturmaya başlanacak. 

Görevden uzaklaştırılanlar yaptıkları görevden alıkonulmuşolacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görevverilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçteikisi ödenecek. Haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veyakovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun kamudavasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyenveya eksik ödenen her türlü özlük hakkı ödenecek. 

Kamudan Haberler, 27.03.2015

Jandarmanın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyleilgili eylem ve işlemleri; İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleritarafından denetlenecek ve teftiş edilecek.

İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkındail valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesialınarak il valisi tarafından her yılın sonunda askeri görevleri haricindekidiğer görevleriyle ilgili değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirmeraporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkatealınacak.

İl ve ilçe jandarma komutanlarıyla karakol komutanlarınınizinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülkiidare amirlerinin onayıyla verilecek.

Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı,Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanlar ve bölgekomutanlarının atanmaları İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Diğersubayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların vesözleşmeli erbaş ve erlerin atanmalarıyla erbaş ve erlerin dağıtımları SahilGüvenlik Komutanı'nca yapılacak.

Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında, mülki görevleriaçısından konuşlu bulundukları yerin valisince her yıl sonunda, askerigörevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili olarak değerlendirme raporudüzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama veyer değiştirmesinde dikkate alınacak. 

Buna göre, askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyleişledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakıncagörülen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanı'nca görevindenuzaklaştırılabilecek. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konudateklifte bulunabilecek. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında en geç on güniçinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanacak.

Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevdenalıkonulacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görevverilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara, bu süre içinde aylık ödenecek.Ancak bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veyakovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, kamu davasının düşmesine veya ortadankaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen özlük hakları ödenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı kadrolarında görevliykengörevden uzaklaştırılanlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar yurtdışı aylığı ödenecek. Görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemeyecek. Busüre, zorunlu hallerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilecek. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri görevleri haricindeki diğergörevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler ve kendiamirleri tarafından denetlenecek ve teftiş edilecek.

Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askeri görevleriharicindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında,Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma vekınamanın yanı sıra, 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10’a kadaraylıktan kesme cezası verebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımensuplarının kıyafetleri, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak MilliSavunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılanyönetmelikle düzenlenecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET