gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KKK SÖZLEŞMELİ ER SÖZLEŞME AYRINTILARI

Sözleşmeli er sözleşmesinde neler var?

20 Nisan 2015 Pazartesi 10:42
KKK SÖZLEŞMELİ ER SÖZLEŞME AYRINTILARI

Kamudan Haberler, sözleşmeli er haberleri


Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Erbaş, Sözleşmeli Er / Er Adayı Sözleşme / Ön Sözleşme Belgesinde sözleşmelinin "Kimlik İle İlgili Belgeler", "Öğrenim ve Meslek Durumu Bitirdiği Okul", "İlgilinin Kaçıncı Sözleşmesi Olduğu", "İstihdam Edileceği Rütbe, Sınıf Branş ve İhtisas" bilgilerin yer verildikten aşağıdaki taahhütlere yer verilmektedir. 


a. Sözleşmeyi imzalayan sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er / er adayı görev kabul ettiği veya görevlendirildiği komutanlıkça gösterilecek görev yerlerinde 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile yürürlükteki ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve verilecek emirlere uygun olarak hizmet vermeyi kabul eder. Sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adayları 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda gösterilen ücret ve mali haklar dışında herhangi bir ücret talep edemezler.

b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adayı olarak istihdam edilenlerden, göreve, eğitime başladıktan sonra sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adaylarında aranılan niteliklerden bir veya birkaçına uymadıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir.

c. Bu sözleşme süresi ....... yıldır. Sözleşmenin bu süre içerisinde ilgili mevzuata göre idarece feshedilmesi koşulları saklıdır. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

ç. Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler, görevi esnasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa dahi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetkili makamlarının izni olmadan açıklayamaz. Görevi sona erdiği zaman elinde bulunan görevi ilgili belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zorundadır. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

d. Bu sözleşmenin yenilenmesi için tarafların …….. tarihine kadar 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen bildirimde bulunulması gereklidir. Bu süre içinde taraflardan herhangi biri tarafından bildirimde bulunulmadığı takdirde, sözleşme ………….. tarihinde kendiliğinden son bulur. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.) SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ ile SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU'na bu linklerden ulaşabilirsiniz.

e. Sözleşme …….. Komutanlığı adına sözleşmeyi yapacak ………… Komutanının onayını müteakip (ilk sözleşme için) yürürlüğe girer. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

f. İdare ile ……… arasında imzalanan ön sözleşme askeri eğitimin başladığı ……… tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erleri için doldurulmaz.)

g. İdare ile ……… arasında imzalanan sözleşme ……… tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

Sözleşmede,  İstihdam Edilecek Şahıs ile Sözleşmeyi Onaylamaya Yetkili Makamın imzası bulunmaktadır.

 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ, SÖZLEŞMELİ ER /ER ADAYI SÖZLEŞME / ÖN SÖZLEŞME BELGESİ

 

1. Kimlik İle İlgiliBelgeler                                       :

AdıSoyadı                                                                                       :

DoğumYeri ve Tarihi                                     :

MedeniHali                                                                                     :

NüfusaKayıtlı Olduğu Yer        :

T.C.Kimlik Numarası                                                    :

DaimiAdresi                                                                                    :

2. Öğrenim ve MeslekDurumu

BitirdiğiOkul                                                                                    :

3. İlgilinin KaçıncıSözleşmesi Olduğu              :

4. İstihdam EdileceğiRütbe, Sınıf Branş ve İhtisas :

 

Yukarıda şahsi bilgileri bulunan.......................................... aşağıda belirtilen koşulları kabulederek sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er / er adayı olmayı kabul etmiştir.

a. Sözleşmeyi imzalayan sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er / eradayı görev kabul ettiği veya görevlendirildiği komutanlıkça gösterilecek görevyerlerinde 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu, 21/6/1927tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı TürkSilâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile yürürlükteki ilgili kanunlar, tüzükler,yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve verilecek emirlere uygun olarak hizmetvermeyi kabul eder. Sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adayları 10/3/2011tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda gösterilen ücret vemali haklar dışında herhangi bir ücret talep edemezler.

b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/eradayı olarak istihdam edilenlerden, göreve, eğitime başladıktan sonra sözleşmelierbaş, sözleşmeli er/er adaylarında aranılan niteliklerden bir veya birkaçınauymadıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir.

c. Bu sözleşme süresi ....... yıldır. Sözleşmenin bu süreiçerisinde ilgili mevzuata göre idarece feshedilmesi koşulları saklıdır.(Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

ç. Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler, görevi esnasındaedindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa dahi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetkilimakamlarının izni olmadan açıklayamaz. Görevi sona erdiği zaman elinde bulunangörevi ilgili belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zorundadır. (Sözleşmelier adayları için doldurulmaz.)

d.  Bu sözleşmeninyenilenmesi için tarafların …….. tarihine kadar 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılıSözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen bildirimdebulunulması gereklidir. Bu süre içinde taraflardan herhangi biri tarafındanbildirimde bulunulmadığı takdirde, sözleşme ………….. tarihinde kendiliğinden sonbulur. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

e. Sözleşme …….. Komutanlığı adına sözleşmeyi yapacak …………Komutanının onayını müteakip (ilk sözleşme için) yürürlüğe girer. (Sözleşmelier adayları için doldurulmaz.)

f. İdare ile ……… arasında imzalanan ön sözleşme askerieğitimin başladığı ……… tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli erbaşve sözleşmeli erleri için doldurulmaz.)

g. İdare ile ……… arasında imzalanan sözleşme ……… tarihindenitibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

 

İstihdam Edilecek Şahsın                                                                                                                                                SözleşmeyiOnaylamaya Yetkili Makam

 

 

                                                                                                                                                                                                                            …/…../20…

 

 

AdıSoyadı             :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Adı Soyadı  :

İmzası                           :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rütbesi       :

Unvanı                         :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       İmzası     :

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET