gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaşlerın kendi isteği dışında sözleşme fesih halleri düzenlenmiştir. İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak 6 halde sona erdirebilir.

13 Kasım 2015 Cuma 08:57
UZMAN ERBAŞLARIN KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinde uzman erbaşlerın kendi isteği dışında sözleşme fesih halleri düzenlenmiştir. İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak 6 halde sona erdirebilir.


Bunlar:


1.     Sağlık nedeniyle


Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere bir sözleşme yılı içinde üç ayı geçemez.   Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir” hükmüne yer verilmiştir. 


Sözleşme uzatma şartlarından olan olumlu sağlık kurulu raporunda “Sınıfında uzman erbaş olamaz.” şeklinde olması halinde personelin ilişiği, sözleşme bitim tarihi itibarıyla kesilmektedir.

2.   Kendisinden istifade edilememe, görevde veya kursta başarısızlık


Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın TSK ile ilişikleri kesilmektedir.


3.  Sicil, suç, evlenme ve vatandaşlık sebepleri

Bunlar;


1) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamamak,


2) İşlenen Suçun Vasfı Nedeniyle,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olma,

4) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma,

5) Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alma,

6) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmemesi,

7) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetme veya Türk vatandaşlığından çıkartılma.


 


4.   Sonra uzman erbaşlığa giriş şartlarına sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar

Uzman erbaş olarak alınacaklarda;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak (Genelkurmay Başkanlığınca  ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf/branş  ve ihtisaslarda, üstün başarı belgesi alan  ilkokul mezunları da, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının  kararı ile  kabul edilir. )

3) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak,

4) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu,  askeri hastanelerden  alacağı raporla kanıtlamış  olmak,

5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için uygun nitelik belgesi almış olmak,

6) Muvazzaflık  hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı  yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı  tarafından alım için görevlendirilen Komutanlıklara  müracaat etmek,   

7) İstekli olmak,

8) Güvenlik soruşturması uygun olmak

Daha sonra bu belirtilen şartlara  sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.

Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da, belirtilen bu şartlara sahip olmadığı sonradan anlaşılması halinde, sözleşmenin feshedilmesi işlemi yapılmaktadır.

5.   45 yaş sınırı   nedeniyle

Sözleşme yılı azami (45) yaşına girilen yıla kadar uzatılabilmesi ön şartıyla en az bir yıllık, en fazla da beş yıldır. 

6. Askeri Ceza Kanunu Madde 34/son gereğince 6 aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alma halinde

Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET