gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

Danıştay’dan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirmeye İkinci Yürütmeyi Durdurma Kararı

14 Mart 2011 Pazartesi 12:11
Atama ve Yer Değiştirme

2010 Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu’nun, “3. Genel Açıklamalar” başlığı altındaki, “3.1. Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ya da yükseköğrenimlilerce ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenmektedir” maddesinde yer alan “yükseköğrenimlilerce” ibaresi ile, “A. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler” bölümünün “Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 2. maddesinde geçen, “Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik dahil askerlikte geçirilen süreler ile eğitim öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır” şeklindeki düzenlemede yer alan “dahil” ibaresinin yürütmesi durduruldu.

Danıştay İkinci Dairesi’nin 2010/2892 esas sayılı kararında, “…Uyuşmazlık konusu 2010 yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu’nun dayanağı olan ve 6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, asker öğretmenlikte geçen sürenin, il içi ya da iller arası yer değiştirmeye esas olan sürelerin hesabında dikkate alınmayacağı yolunda bir kurala yer verilmemiştir. Bununla birlikte, Yönetmeliğin 31. maddesinin 2. fıkrasında, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerli sürelerinin zorunlu çalışma süresinden sayılacağı, 48. maddesinin 10. fıkrasında askerlikte geçirilen sürelerin hizmet puanı hesabında dikkate alınacağı, Yönetmeliğin 14. maddesinin 4. fıkrasında da askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, açıktan ve kurumlararası yeniden atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağı kurala bağlanmıştır.

1076 sayılı Yasa’nın Ek 7. maddesi ile 1111 sayılı Yasa’nın Ek 4. maddesi uyarınca Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken silah altına alınanlardan askerliğini asker öğretmen olarak yapması kararlaştırılan ve temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen asker öğretmenlerin fiilen öğretmenlik yapması ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14/4, 31/2 ve 48/10 maddeleri de göz önüne alındığında, asker öğretmenlikte geçen sürelerin il içi ya da iller arası yer değiştirmeye esas sürelerin hesabında dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, anılan düzenlemede askerliğini öğretmen olarak yapanlar açısında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Kılavuzun dava konusu 3.1. maddesinde geçen “… yükseköğrenimlilerce…” sözcüğüne gelince; anılan Kılavuzun dayanağı olan ve 6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 45/2 maddesinde yer alan bu ifade, 30.7.2010 tarih ve 27657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilerek “yükseköğrenimlilerce” sözcüğünün maddeden çıkarılması nedeniyle üst normlara aykırı hale gelen ve uygulama olanağı kalmadığı anlaşılan kılavuzun 3.1. maddesindeki “yükseköğrenimlilerce” sözcüğünde de hukuka uyarlık görülmemiştir…” ifadelerine yer verildi.

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı hükümlerinin iptali için Danıştay İkinci Dairesi’nde açtığımız davada da yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET