gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNE

Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2011 tarihinde yayınlandı.

08 Nisan 2011 Cuma 08:03
Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yöne

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını sağlamak şartıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
“(ğ) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”
“(h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Müdür,
2) Yazı İşleri Müdürü,
3) Müdür Yardımcısı.
b) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;
1) Uzman.
c) İdari Hizmetler Grubu;
1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Hesap Sorumlusu, Mal Sorumlusu, Tahakkuk Memuru, Mali İşlemler Memuru, Memur, Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Şoför, Fotoğrafçı, Kameraman, Operatör, Zabıt Katibi.
ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Garson, Kaloriferci, Berber, Bahçıvan, Kuru Temizleyici, Ütücü-Kolacı, Çocuk Bakıcısı, Temizlik Görevlisi, Ambalajcı, Ambarcı, Depocu, Fırıncı, Hamurkar, Hasta Bakıcı, Kasap, Malzeme İstif Tahmil Tahliye Memuru, Teslim Tesellüm Memuru, Yangın Söndürme Cihazı Doldurucusu, Hizmetli.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, Mimar, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Sıhhi Tesisatçı, Fotoğrafçı, Kameraman, Arkeolog, Çözümleyici-Programlayıcı, Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Eczacı, Çocuk Gelişimcisi, Laborant, Hemşire, Mütercim, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressam.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalara ait kadroların; ihtisas, tecrübe ve yetenek gerektiren bir kadro olması, devamlı personel istihdamının zorunluluk arz etmesi, birbirine benzeyen görevler için farklı unvanların belirlenmemesi, hukuki, mali, teknik veya idari sorumluluk ve yetkiyi içermesi gerekir.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Genel Şartlar;
1) Atanacak kadronun görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,
2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
b) Özel Şartlar;
1) Müdür kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin sekiz yılının uzman ve bu düzeyde görevlerde ve beş yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,
2) Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin altı yılını zabıt kâtipliği görevinde ve üç yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında zabıt kâtipliği görevinde geçirmiş olmak,
3) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin dört yılını uzman ve bu düzeyde görevlerde ve 4 yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,
4) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari altı yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,
5) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Hesap Sorumlusu, Mal Sorumlusu, Tahakkuk Memuru, Mali İşlemler Memuru, Memur, Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Şoför, Fotoğrafçı, Kameraman, Operatör, Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise ve dengi okul mezunu olmak, asgari dört yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin iki yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak, (Zabıt Katibi kadrosuna atanabilmek için bu süreyi adli teşkillerde geçirmiş olmak) müracaat ettiği görev ile ilgili sertifika, kurs belgesi veya bonservisi bulunmak, Şoför kadrosuna atanabilmek için (B) sınıfı ehliyeti bulunmak, Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog ve Çözümleyici-Programlayıcı kadrolarına atanabilmek için;
1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Pedagojik formasyon almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde puan almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
d) Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Eczacı, Çocuk Gelişimcisi ve Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;
1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
e) Laborant ve Hemşire kadrolarına atanabilmek için;
1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,
2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
f) Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;
1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,
2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 –Ancak ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar süreyle eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. (1) Personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (f) ve (g) bentlerinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.
(2) Birinci fıkradaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan kurum personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır.
(2) Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, görevde yükselme eğitimine alınacak aday personelin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda son başvuru tarihi itibarıyla niteliklerinin uygun olduğu tespit edilen personel 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre değerlendirmeye tabi tutulur. Ayrıca değerlendirme formuna ek olarak her oda ve göz hapsi cezası (-5) puan olarak değerlendirmeye dâhil edilir.
b) Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen değerlendirme notlarına göre her bir personelin başvurmuş olduğu kadrolar esas alınmak suretiyle kendi aralarında sıralanır.
c) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında puanların eşitliği halinde sırası ile; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
ç) Görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip eğitim ve sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “davranış kuralları” ibaresi “etik davranış ilkeleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleşir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.
(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.
(4) Bu sınava katılacaklarda Jandarma Genel Komutanlığında veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında unvan değişikliği sınavında başarı puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formu esas alınarak yapılan puanlamaya göre puanı en yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır;
a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini tespit etmek,
b) Sınavda sorulacak soruların konularını belirlemek ve 12 nci maddede yer alan ortak ders konuları haricindeki ders konularını ihtiva eden notları hazırlamak,
c) Sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlamak,
ç) Sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan ederek ilgililere duyurmak,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve ilgililere bildirmek,
e) Sınavın uygulanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
(2) Kurumlar gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınav bitiminden itibaren en geç onbeş gün” ibaresi “sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü” olarak, “ilgili birimlere” ibaresi “ilgililere” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Görevde yükselme niteliğindeki atama yapılacak kadrolar için görevde yükselme eğitimine katılan ve eğitimi tamamlayarak yapılan yazılı sınavda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Atamalar, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar, bu kadro için eğitime tabi tutulan ve sınavda başarılı olan adayların başarı sıraları esas alınarak üç ay içinde yapılır.
b) Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır.
c) Ancak yapılan puanlamada eşitlik olması durumunda sırasıyla;
1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
2) Hizmet süresi fazla olanlara,
3) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
4) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atamaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
ç) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;
1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması ve bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başlanılamaması ya da atama hakkından vazgeçilmesi,
2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boşalan veya boş kalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
d) Haklarında memuriyete atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli ve idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların, haklarında yapılan kovuşturma veya soruşturma neticeleninceye kadar ataması yapılmaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “görevde olup” ibaresi, “görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla” olarak, “görmüş” ibaresi “mezunu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/8/2006
26268
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
21/10/2008
27031
2-
3/6/2010
27600
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET