gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Merkezi Kayıt Kuruluşunda çalışma yasağı getirilen konular yeniden düzenlendi. Bakanlar Kurulu ve Yönetmelik değişikliği 02.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. 02.11.2010

02 Kasım 2010 Salı 22:40

2 Kasım 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27747
YÖNETMELİK
             Karar Sayısı : 2010/669
             Ekli “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/6/2010 tarihli ve 1648 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                             S. ERGİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.
          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                          E. GÜNAY                                F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                       Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE
DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 14/5/2001 tarihli ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             “a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamaları veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı suçları ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,”
“Şu kadar ki, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde aranır.”
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
21/6/2001
24439
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1
10/9/2004
25579
2
29/4/2009
27214
3
15/10/2009
27377
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET