gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü'nde disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde belirlenmektedir. Yönetmelik 20.10.2010 tarih ve 27735 sayılı resmi Gazete'de yaynınmıştır. 20.10.2010

20 Ekim 2010 Çarşamba 07:50
Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurlarını kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Disiplin ve üst disiplin amirleri
             MADDE 4 – (1) Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET