gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ BİLGİ EDİNME KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ YENİ ÜYELER

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

15 Eylül 2012 Cumartesi 10:37

Kararnameye göre yeni üyeler:

Adı ve Soyadı:

1- Aydın Eser                                                    (Yargıtay)

2- Munise Kabakulak                                        (Danıştay)

3- Doç. Dr. İlhan Üzülmez                                (Ceza Hukuku)

4- Doç. Dr. Ramazan Çağlayan                         (İdare Hukuku)

5- Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez                 (Anayasa Hukuku)

6- Serhad Zenginpedük                                     (Türkiye Barolar Birliği)

7- Murteza Balcı                                                Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

8- Mustafa Özyar                                              Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü

9- Refatullah Karakaya                                      (Adalet Bakanlığı)


 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU  
 
Madde 14 - Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, ... verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
 
Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.
 
Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
 
Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
 
Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
 
Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.
 
Kurul üyelerine 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. (Ek cümle: 17/11/2005-5432 S.K./2.mad) Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.
 
Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.
 
Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
 
Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET