gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖNETİCİ ATAMA DAVASINDA RED KARARI

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 13.08.2010 tarihinde yayımlanmasının ardından en önemli sorunlardan bir tanesinin de 25.madde de olduğunu bu konuda bir çok bilginin ulaştığını ele almıştık.

12 Ocak 2011 Çarşamba 13:24
Yönetici Atama Davasında Red KararıBu konunun yargıya taşınması gerektiğine ilişkin değerlendirmeden sonra tarafımca 13.10.2010’da yargıya taşınmıştır.

Davayı görüşen Danıştay 2.dairesi Yürütmeyi durdurma istemini red etmiştir. Dava esastan görüşülmeye devam edecektir.

Yürütmeyi durdurma kararları İYUK’un 27.maddesinde yer alan “ Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.”

Hükmüne göre verilmektedir.

Yargı iki şartın oluşmadığına kanaat getirdiği taktirde yürütmeyi durdurma kararı vermemektedir.

Bu karar da bu doğrultuda verilen bir karardır. Yargıda açılan her davanın kazanılması tabii ki söz konusu olamaz. İdari yargının en önemli görevlerinden bir tanesi idari uygulama ile ilgili denetimi yapmaktır. İdarenin uygulamalarının (ki yönetmelikler de bu kapsamdadır ) denetime tabii tutulması en demokratik hak olmakla beraber olası hak gasplarının önlenmesi için de yerinde bir yaklaşımdır.

Bu madde de bu doğrultuda yargıya taşınmış bir konudur. Yüksek yargı kararını vermiştir. Bu karara saygı duymaktan öteye bir yaklaşım hukuk devleti ilkesine olan inancımızla çelişen bir yaklaşım olacaktır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Konu ile ilgili yani 25.madde ile ilgili yazılara arama motorundan ulaşılabilir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir tanesini yerinde olacaktır.

Ve MEB yönetici atamada 25.madde devrede

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine 11/01/2010 tarihi itibari ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri (valilikler) açık bulunan eğitim kurumu müdür kadrolarını duyurmaya başlamışlardır.

Yapılan duyurularda bazı kurumların açık ilan edilemediği görülmektedir. Konu ile ilgili detaylı araştırma yapıldığında bazı okul/kurumların yönetmeliğin 25.maddesi kapsamında doldurulduğu, tekliflerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Defalarca ele aldığımız 25.maddeyi tekrar hatırlayacak olursak;

Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

MADDE 25 – (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.”

Şeklinde olduğu görülecektir.

Bu hükme göre şu anda genel idare hizmetleri kadrosunda Şef, Şube Müdürü ya da yukarıda sayılan görevlerde görev yapmakta olanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar hiçbir kıstasa bağlı olmadan atanabilmektedirler.

Bu madde ile Danıştay nezdinde açılan dava ilgili yargı süreci devam etmektedir. Bu nedenle şu anda bu hükme dayanarak yapılan atamalarla ilgili olarak hukuksal anlamda söyleyecek bir şey bulunmamaktadır. Fakat yargıdan çıkacak iptal kararı durumu karışık hale sokabilecektir.

Bakanlıkta yönetmelikte revizyon çalışması düşünülmekte olup özellikle yöneticilikten ayrılıp Anadolu lisesi öğretmenliğine geçenlerin bir yıl beklemeden tekrar yöneticilik isteyip isteyemeyecekleri konusunda yönetmelikte hüküm bulunmaması nedeniyle çıkabilecek sorunların önüne geçmek noktasında yapılacak revizyonda 25.maddenin de tekrar gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Bugüne kadar bu konuda bize Hatay, Ankara, Burdur ve İstanbul’dan bilgiler ulaşmış olup bu kurumlara henüz atama yapılmadığına göre duyuruda yer almamalarının doğru olmadığını tekrar hatırlatırız.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

NOT: Bilinen emin olunan bir Okul/kurumdaki müdür, vekil olduğu halde duyuruda yer almıyorsa yorumlardan paylaşılması bizi de bilgilendirecektir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET