gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İMKB BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI

İstanbul Menkul Kıymatler Borsası bikgi edinme başvuruları...

09 Nisan 2011 Cumartesi 22:40
İMKB Bilgi Edinme Başvuruları

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
24 Nisan 2004'te yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Borsamız internet sitesinde yayımlanmış veya bülten, kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin İMKB internet sitesinde bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, Borsamız birimlerinde hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi ya da belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.
KİMLER BİLGİ İSTEYEBİLİR?
Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?
·         Türk vatandaşı her gerçek ve tüzel kişi bilgi edinme hakkına sahiptir.
·         Türkiye'de yerleşik yabancı gerçek kişiler ancak "kendileriyle", yabancı tüzel kişiler ise sadece "faaliyet alanlarıyla" ilgili konularda bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu haktan yararlanmaları ise öncelikle "mütekabiliyet" (karşılıklılık) şartına bağlı tutulmuştur.

Bilgi Edinme Başvuru Yöntemleri Nelerdir?
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından üç ayrı yoldan bilgi edinme başvurusu yapılabilecektir:
·         Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren bir dilekçe ile,
·         Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi ile "T.C. kimlik numarası" da belirtilerek Internet sitemizin "Bilgi Edinme Birimi (BEB)" başlıklı bölümü altında yer alan "Bilgi Edinme Başvurusu" başlıklı kısımdaki "form" doldurulmak koşuluyla faks ile,
·         Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi ile "T.C. kimlik numarası" da belirtilerek Internet sitemizin "Bilgi Edinme Birimi (BEB)" başlıklı bölümü altında yer alan "Bilgi Edinme Başvurusu" başlıklı kısımdaki "form" doldurulmak koşuluyla elektronik posta ile.
 
Bigi Edinme Başvurusuna Ne Kadar Sürede Cevap Verilir?
·         Bilgi edinme başvuruları hakkında gerekli her türlü inceleme ve araştırma, başvuruya cevap verecek ilgili birim tarafından yapılır ve başvurular onbeş (15) iş günü içinde cevaplandırılır.
·         Ancak istenen bilgi veya belge içeriğinin birden fazla birim, kurum veya kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim otuz (30) iş günü içinde sağlanır.
·         İstenen bilgi veya belge, İMKB'den başka bir kurum ve kuruluşta bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.

Not: Burada belirtilen "İş günü" kavramı cumartesi, pazar ve resmi tatiller dışında kalan çalışma günlerini göstermekte olup, "tatil" günleri cevap süresine dahil değildir.

Bilgi Edinme Talebi Reddedilirse Buna İtiraz Edilebilir mi?
Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden onbeş (15) gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz edilebilir. Kurul, itirazları otuz (30) iş günü içinde karara bağlar.

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretli mi?
İMKB bilgi ve belgeye erişim tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
·         Erişimine olanak sağlanan bilgi ve belgelerin yazılı çıktı olarak gönderilmesinin istenmesi halinde ilk 10 sayfalarının kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmamaktadır.
·         İlk 10 sayfadan sonra gelen her sayfa ücrete tabi olup, ayrıca postalama gideri de başvurandan talep edilmektedir.(*)
·         Elektronik posta ile erişimi sağlanan bilgi ve belgeler herhangi bir ücrete tabi değildir.
(*): Ücretler her yılbaşı itibarıyla, "Yeniden Değerleme Oranı" kadar artırılarak uygulanır (Bkz. Maliye Bakanlığı Tebliği, Sıra No. 1 - Resmi Gazete 14 Şubat 2006, Sayı: 26080).

Bilgi Edinme Hakkının İhlali, Sorumluluk ve Ceza Hükümleri
·         Bilgi ve Belge Talebinde Bulunan Açısından: Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, izin alınmaksızın yayınlanamaz. Buna aykırı olarak, erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
·         Bilgi Vermekle Yükümlü Olan Açısından: Kurum görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle, Kanunda belirtilen süreler içinde başvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. - Kanunun ve Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan görevliler hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, kurum Personel Yönetmeliği'nde yer alan disiplin cezaları uygulanacaktır.
HANGİ BİLGİ ve BELGELER İSTENEBİLİR?
Bilgi edinme talepleri, Borsamız birimlerinde hâlihazırda bulunan veya görevleri gereği ellerinde bulunması gereken bilgi ve belgeler ile sınırlıdır.

Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile henüz tamamlanmamış bir işleme ilişkin bilgi ya da belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

Borsamız internet sitesinde yayımlanmış veya bülten, kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.

Zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanmayacak, bunlara hiçbir koşulda erişim sağlanmayacaktır.

Aşağıdaki Başlıkların Tamamı Kanun Kapsamı Dışındadır:
·         Devlet sırrı
·         Ülkenin ekonomik çıkarları
·         İstihbarat
·         İdari soruşturma
·         Adli soruşturma ve kovuşturma
·         Özel hayat ve haberleşme gizliliği
·         Ticari sırlar
·         Fikir ve sanat eserleri
·         Kurum içi düzenlemeler
·         Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
·         Öneri ve mütalaa talepleri
Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla, Borsamızdaki birimlerin görev ve hizmet alanlarına giren hususlardaki bilgi ve belgelerin konularını içeren “Kurum Dosya Planı” oluşturulmuştur:
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET