gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI DERGİSİ

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği yayını olan Dergi akademik ve uygulama içeriğine sahip bulunmaktadır.

24 Şubat 2011 Perşembe 15:38
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi

 MAKALE FİHRİSTİ
 
YAZAR ADI
KONU
SAYI NO
Mustafa BAŞTAŞ
Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Özelinden sağlığına Zararlı Mamullerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Etkileri ve Sosyal Güvenlik Vergisine Geçiş Zorunluluğu – I –
65
Mehmet BULUT
Sosyal Farafiskal Yükümlülüklerde Mükellef ve Sorumlu Kavramları
65
Ali Osman GÜNDOĞDU
GAP Bölgesinin Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sendikal Yapısı
65
Oğuz MÜLAYİM
Sosyal Dışlanmaya Neden Olan Yoksulluk Olgusunun Türkiye’de İşgücü Piyasaları Üzerine Etkileri
65
Adem KAYA
Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması ve Kayıt Dışı İstihdama Etkisi
65
Alper GÖKTAN
1990 Sn1990 Arası Bütçe Açığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transf    harcamaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme
65
Murat Ayhan NALBANT
5510 Sayılı Kanunun 4/(a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Prim Oranlarının Derecelendirme İşlemleri
65
Atilla POLAT
İhale Konusu veya Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinin Devamlı işyeri Sigortalıları ile YYayapılması Durumunda Önem Arzeden Hususlar
65
Mehmet UZUN
Ölüm Aylığı Bağlanmasında Askerlik Borçlanması Dikkate Alınmakta Mıdır?
65
Tahsin ŞİMŞEK
Hisse Devri Alan Yeni Ortakların Sigortalılıkları
65
Naci ŞAHİN
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesinin Usul ve Esasları – III
65
Mehmet KARA
Eksik Gün Bildirimi Hakkında Uygulanan İdari Para Cezasında Bir Belirsizlik
65
Umut TOPÇU
Vergideki Kod (Olumsuz Mükellefler Listesi) Uygulanmasının Asgari İşçilik İncelemeleri Açısından Değerlendirilmesi
65
Kemal ÜNLÜ
Yapılan İnceleme Neticesinden Değiştirilen Tehlike Sınıf ve Derecesinde Dikkate Alınacak Tarihler
65
Önder DEMİRCİ
Eczane Sözleşmelerinin Hukuki Statüsü Hakkında Değerlendirme
65
Harun ORDU
Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Çalıştırdıkları Personel ve Üçüncü Kişilerin Tazmin ve Ceza Sorumluluğu
65
Zekai KALAY
Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge Çerçevesinde “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar”
65
İlhan KÜÇÜK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşme Yapan Özel Sağlık Kurumları Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri Kapsamında Alınabilecek İlave Ücretler
65
Ekrem TAŞBAŞI
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakının Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu ve İstisnaları
65
Ersin UMDU
Objektif Bir Neden Bulunmaksızın Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Hukuki Durumu
65
Mehmet ÇAKIROĞLU
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeden Doğan İşçilik Hak ve Alacakları
65
Abdurrahman ÇALIK
2010 Yılından İtibaren Kısa Çalışma Süreleri ve Ödenek Miktarları Düşecek Mi?
65
Mustafa BAŞTAŞ
Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Özelinde İnsan Sağlığına Zararlı Mamullerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Etkileri ve Sosyal Güvenlik Vergisine Geçiş Zorunluluğu – II –
66
Selim AKDENİZ
İstihdam ve Sosyal Politika Alanında Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Analizi Birleşik Krallık Örneği
66
Yasemin ÖZKAN
Elif Gökçearslan ÇİFÇİ
Avrupa Birliği Ülkelerinin Bazıları ile Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Koruma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
66
Tunç DEMİRBİLEK
İş Başarısının Anahtarı: İş Mutluluğu
66
Gülbiye Yenimahalleli YAŞAR
Ece UĞURLUOĞLU
Sosyal Sağlık Sigortacılığı Mı? Vergilerle Finansman Mı?
Sağlık Harcamaları ve Sağlık Sonuçları Açısından Değerlendirme
66
Yeşim MATİLOĞLU
Yeni Milenyumda Ücret Yönetimi
66
Ali TERZİOĞLU
Fatma YÜKSEKDAĞ
5951 Sayılı Yasanın Teşvik Yasalarına İlişkin Düzenlemeleri
66
Cevdet CEYLAN
Tahsis Numaraları Ne Anlama Gelir?
66
Faruk YÜKSEL
Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Uygulaması
66
Mehmet UZUN
Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları ve Bir Değerlendirme
66
Cüneyt OLGAÇ
Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ile Emekli Olanların Yeniden Çalışması Halinde Aylıkları Kesilir Mi?
66
Davut EKER
Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Sosyal Yardımlar
66
Erhan SERİN
Hizmet Tespit Davalarında Karineler
66
Umut TOPÇU
Fazla Çalışma Alacakları ve İspat Yükümlülüğü
66
Selçuk AKMAN
Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
66
Tevfik BAYHAN
İş Sözleşmesinin Orantılı Feshi
66
Cumhur Sinan
ÖZDEMİR
Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş Sözleşmelerinin Niteliği
66
Ahmet ARAS
İngiltere ve Belçika’daki Sosyal Güvenlik Kurumları Yapılanması ve Sosyal Güvenliğin Hukuksal Altyapısı
67
Mehmet BULUT
Sosyal Güvenliğin Finansman Kaynağının Ekonomik ve Mali Etkileri
67
Tahsin KÖSE
Liberal Kapitalizmin Bir Zaafı Olarak Sosyal D›fllanma Ya Da Toplumsal Yozlaşma
67
Atıf ÖZGEN
Sosyal Yardım ve Hizmetler Sosyal Güvenlik Sistemi içinde Düzenlenebilir Mi?
67
Ali PEKTEN
Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması
67
Faruk YÜKSEL
Kendi Nam ve Hesabına Çalıflanların İş Kazası Geçirmesi veya Meslek Hastalarına Yakalanması Olaylarında İş Güvenliği Tedbirlerinin Eksikliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Halleri
67
Mehmet UZUN
Prime Tabi Ücret Dışı Ödemelerle Tavanı Aşan Ücret Dışı Ödemelerden Ve Özel Sağlık Sigortaları ile Bireysel  Emeklilik Sistemine Ödenen Prim Ve Katkı Paylarından Prim Alınıp Alınmayacağı Hususu
 
67
Cüneyt OLGAÇ
Belediye Başkanlarına Makam, Temsil, Görev Tazminatı Ödenmesinde Usul ve Esaslar
67
Tahsin ŞİMŞEK
Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ile Emekli Olanların Yeniden Çalışması Halinde Aylıkları Kesilir Mi?
67
Zekai KALAY
Sosyal Güvenlik Reform Öncesi ve Sonrası Evlilik Yardımınn Karşılaştırılması
67
Ersin UMDU
Asgari İşçilik incelemelerinde Faturalara Hangi  Durumlarda ve Nasıl Karşı inceleme Yapılır?
67
Murat ÜNLÜ
Malullük Aylığı veya Sürekli iş göremezlik Geliri Alan  Sigortalının Kontrol Muayenesi
67
Davut ULUÖZ
İhale Yoluyla Yapılan işlerde Kesin Teminatın iadesi
67
Ayhan KURT
Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanılması ve Aylık Bağlanması
67
Kemal ÜNLÜ
Prim ve Diğer Alacaklar Yönünden Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
67
Faik ÖZDENTÜRK
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Analizi
67
Yılmaz TOPCUK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşmalı Özel Sağlık Sunucusunda Genel Sağlık Sigortalısı Hastaya Ücretli Hasta Muamelesi
67
Harun ORDU
İş Kazası ve Meslek Hastalığı iddialarının Soruşturulması
67
Turan TEKPINAR
Türkiye’de 2007 ve 2008 Yılları Arasında Yaşanan  İş Kazalarının İstatistiksel Analizi
67
Umut TOPÇU
İşçinin işverene Karşı Rekabet Etme Borcu ve Rekabet Yasası Sözleşmesi
67
Abdurrahman ÇALIK
Son Değişiklikler Çerçevesinde Türkiye’de Yabancıların  Çalışma Rejimi
67
Cüneyt ÖZEN
Evlat Edinen Kadın işçiye Süt izni Verilir Mi?
67
Yrd. Doç. Dr. Kamil ORHAN
Çift Kutuplu Bir Dünya: Sosyal Güvenlik Denetim Elemanlarında İş Doyumu ve Tükenme
68
Dr. Mehmet BULUT
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Tarife ve Çifte Primlendirme Sorunu
68
Oğuz MÜLAYİM
‹flçi Devrinin ‹flgücü Piyasalar› Aç›s›ndan De€erlendirilmesi ve Fayda Maliyet Analizi
68
Cevdet CEYLAN
Bağ Kur Aylıklarında Değişiklik Olacak Mı?
68
Harun ORDU
Merak Edilen Yönleriyle Sürekli İş Göremezlik Geliri
68
Mehmet UZUN
Memuriyet Hizmeti Olan Ancak Memurluktan Emekli Olmayanlara İkramiye Ödenecek Mi?
68
Süleyman TUNÇAY
Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihten Önce Malullük Durumu Olanlara Malullük Aylığı Bağlanmaz!
68
Murat GÖKTAŞ
 Mürsel BAKİ
Hizmet Akdi İlişkisi Sona Ermeden Aynı İşverenin Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlayacak Sigortalılar İçin İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesi Zorunlu Mu?
68
Mahmut KOTAN
Mavi Kart’ın Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri
68
Umut TOPÇU
Askerlik Hizmeti Süresi İçinde İzinli Olunan Dönemlerde Hizmet Akdine Tabi Olarak Çalışanların Sigortalılığı
68
Zekai KALAY
Yeşil Kart Uygulaması Kaldırılmalı Mı?
68
Mehmet KARA
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan Örneklem Yöntemi
68
Ekrem TAŞBAŞI
İlave Ücret Uygulamasında Önemli Bir Husus: Puan ve Katsayı
68
Cengiz BÜYÜKBİBER
Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Tazminatı, Hafta Tatili ve Yıllık Ücretli İzin Durumu
68
Murat ÜNLÜ
Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili
68
Selahattin BAYRAM
İş Görmekten Kaçınmada 20 Günün Önemi
68
Tevfik BAYHAN
Eğitim Amaçlı Olarak Düzenlenen Toplantılar Fazla Çalışma Sayılır Mı?
68
Murat KAYA
Suç Gelirlerinin Aklanmasında Bir Araç Olarak Sigortacılık Sektörünün Kullanılması
68
Cüneyt OLGAÇ
Son Düzenlemeler Işığında 4/B Sigortalılarının Genel  Sağlık Sigortasından Faydalanabilmesi
69
Savaş ALIÇ
İsmail KAYABAŞOĞLU
SGK Tarafından Vergi Dairelerine Uygulanan İdari Para Cezaları
Ne Kadar Adil?
69
Yunus YELMEN
Özürlü Sigortalılara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Usul ve Esasları
69
Tahsin ŞİMŞEK
Meslek Hastalığında Yükümlülük Süresi
69
Ahmet ARAS
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları Arasında Yapılan Sözleşmelerin Niteliklerine Genel Bir Bakış
69
Süleyman TUNÇAY
İşyerinin Nakli Halinde İş Akdinin Feshinin Hukuki Sonuçları
69
A. Burçin YERELİ
İsmail KOBAL
Altuğ Murat KÖKTAŞ
Sağlık Piyasasında Düzenleyici ve Denetleyici Otorite Türkiye Üzerine Bir Öneri
69
Muhammed GERÇEK
İŞ-KUR Kursiyerlerinin İş Kazası-Meslek Hastalığı Halleri
69
Ramazan YILDIZ
Türkiye’de Çalışan Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları
69
Davut ULUÖZ
Yönetim Kurulu Üyeliği Görevine Atanma Durumunda Emekli Aylığı Kesilir Mi?
69
Ekrem TAŞBAŞI
Asgari İşçilik İncelemelerinde Özellikli Bir Durum: Maliyet Tespiti
69
Umut TOPÇU
İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Son Çare İlkesi ve Uygulama Esasları
69
İhsan ÇAKMAK
Sosyal Güvenlik Kurumlarında Norm ve Standart Birliği Düşüncesinden Hareketle; Uygulamada Eski ve Yeni Fiili Hizmet
Süresi Zammı ile İtibari Hizmet Süresi Karşılaştırması               
69
Mehmet KARA
İstirahatli Dönemlerin SGK’ya Bildirilmesinin Hukuki Dayanağı
69
Kenan KOÇAK
Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Mahsup Yönetimi -I-
69
İdris AKCAN
Denizcilik Sektörüne İstihdam Penceresinden Bakış
69
 
 
 
 
Çağdaş Erkan AKYÜREK
Altuğ Murat KÖKTAŞ
Şükrü Anıl TOYGAR
 
 
 
 
Hastanelerde Sözleşmeli Personel İstihdamında Yaşanan Değişiklikler
 
 
 
 
 
 
69
Tevfik BAYHAN
Eşit Davranma İlkesi ve Ebeveyn İzminin Genel Çerçevesi
69
Murat ÜNLÜ
Kıdem Tazminatı Taksitler Hlinde Ya Da Çekle Veya Senetle Ödenebilir Mi?
69
Selahattin BAYRAM
Geçici İşçinin Çağrıya Rağmen İşe Dönmemesi Fesih Anlamında Mıdır? Haklı Feshi Gerektirir Mi?
69
Fatma YÜKSEKDAĞ
İsteğe Bağlı Sigorta ve Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler
69
Atıf ÖZGEN
Sağlık Sistemi ve Yeni Gelişmeler
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dergi bütün fihristi için upload/makale_fihristi.doc tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET