gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

212 TL ALTINDA YETİM AYLIĞI ALAN ÖZÜRLÜLERİN YÜKSELME DİLEKÇESİ

Özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark alabilmek için sağlık raporu sevki için başvuru dilekçesi aşağıdadır.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 18:00SGK İÇİN;

Konu: Sevk Talebi.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

                                                                                              ………………..

              Kurumunuzda ………………….sigorta sicil/Bağ-no ………………….tahsis numaralı  müteveffa……………………..dolayı aylık almaktayım. 2022 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./92.mad. ile özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödeneceği ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edileceği ifade edilmektedir.

            Yukarıda belirtilen 2022 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./92.mad. gereği aylığımın arttırılması için özürlülük durumumun tespiti için ikametgahıma yakın bir hastaneye sevk işleminin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  

                                                                                                                     Tarih

                                                                                                          Adı Soyadı/İmza

 Sigortalının

T.C. Kimlik No                      :

 

Hak Sahibinin

T.C. Kimlik No                      :

Adresi                                    :

Tel                                          :

 

 EVDE BAKIM İÇİN;

Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir. 

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET