gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNAT TALEP DİLEKÇESİ

Hizmet sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden ancak söz konusu fesih işleminden dolayı tarafına iş sonu tazminatı ödenmeyenlerin idareye karşı iş sonu tazminat taleb dilekçesi...

18 Eylül 2011 Pazar 21:24

T.C. KİMLİK NO                        :
ADI VE SOYADI                        :
GÖREVİ                                   :
GÖREV YERİ                                      :
ÜNVANI                                   :
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ        :
MEMLEKETİ                            :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ           :
BABA ADI                               :
KURUM SİCİL NO                     :
KONUNUN ÖZÜ                        : İş Sonu Tazminatının Ödenmesi Talebimdir.
 
 
………………… ’NE
 
Kurumunuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli ......................... olarak .................... tarihinden itibaren görev yapmakta iken ............................................... nedeniyle …................ tarihinde hizmet sözleşmemi kendi isteğimle feshettim. Ancak söz konusu fesih işleminden dolayı tarafıma iş sonu tazminatı ödenmemiştir.
6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7.maddesinde: "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi, d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu nedenle hak etmiş olduğum iş sonu tazminatının hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
… / … 2011
Adı Soyadı- İmza
ADRES                          :
 

Diyanet Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET