gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HAKİMLERİ ACİL NÖBETE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Aile hekimlerinin acil nöbetlerine karşı dilekçelerle, aile hekimlerinin acil sağlık hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve dinlenme hakkını ihlal edilmesi nedenleriyle itiraz edilmesine yönelik Türk Tabipleri Birliği bir dilekçe hazırlayarak yayınladı.

05 Temmuz 2014 Cumartesi 07:12
AİLE HAKİMLERİ ACİL NÖBETE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Aile hekimlerinin acil nöbeti 12 Temmuz 2012 tarihinde 6354 sayılı Torba Yasa ile ilk düzenlenmiş, sonrasında 2 Ocak 2014 günü kabul edilen 6514 sayılı Yasa ile nöbet düzenlemesi değiştirilmiş “haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.” hükmü öngörülmüştür. 

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde aile hekimlerinin acil nöbetlerine karşı dilekçelerle, aile hekimlerinin acil sağlık hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve dinlenme hakkını ihlal edilmesi nedenleriyle itiraz edilmesine yönelik dilekçe vererek itiraz edilmesi istenildi.


….Müdürlüğü’ne

 

….Aile hekimi olarak görev yapmaktayım. ..tarihinde…. hastanesiacil servisinde/acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutma görevi verildiği tarafımatebliğ edilmiştir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda aile hekimininkişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi verehabilite edici sağlık hizmetlerini devamlı olarak belli bir mekânda vermek,gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti vermek ve tam gün esasına göreçalışmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir,

Acil sağlık hizmetleri bütünüyle ayrı bir uzmanlıkeğitimini gerektiren,  uzmanla birlikteçalışılacak ise acil sağlık hizmetleri alanında en az altı aylık eğitimalınmasını ve sürekli eğitimlerle bilginin geliştirilmesini gerektirenözelleşmiş hizmetlerdir. Ayrıca acil sağlık hizmetlerinin iyi bir biçimdeyürütülmesi acil sağlık hizmetleri konusunda bir birini tanıyan birlikteçalışma deneyimini sürekli olarak oluşturup geliştiren bir sağlık ekibinin varlığınabağlıdır. Acil sağlık hizmetlerine gereksinim duyan bireylerin sağlık ve yaşamhakkı kapsamında acil sağlık hizmetleri ile ilgili mesleki standartlara uygunolarak organize edilmiş sağlık hizmetlerini alma hakkı vardır. Benim bu alandagörevlendirilmem öncelik bu hakkı ihlal edecektir.

Diğer taraftan mesai saati sonrası vereceğim acil sağlıkhizmeti sonrası dinlenebilmem için gerekli izin de verilmemektedir. Yorgun,dikkati dağılmış bir aile hekiminden aile hekimliği hizmetlerini almak zorundabırakılacak bireylerin de gerekli sağlık hizmetine ulaşma hakları ihlaledilecektir.

Aile Hekimi olarak tanımlanan görevlerim ve görev yerimile bağdaşmayan, insan canına, hayatına hizmet etmesi gereken, en ufak birbilgi beceri eksikliği, dalgınlık halinde giderilmesi olanaksız zararlara nedenolabilecek bir alanda görevlendirmeye maruz bırakılmaktayım. Bugörevlendirme,  çalışma hakkının özüneaykırı olduğu gibi dinlenme hakkını güvence altına almaması nedeniyle dinlenmehakkını da ihlal etmektedir.

İnsan haklarına aykırı bir uygulamanın “yasa” da yer alsabile Anayasa’nın 90. Maddesinin son fıkrası uyarınca yapılmaması Anayasal birödevdir. Aile Hekimi olarak genel ve sürekli acil sağlık hizmetlerininyürütülmesi kapsamında ….hastanesi acil servisinde nöbet görev ilegörevlendirme işleminin geri alınmasını ve bir daha bu kapsamda nöbet görevverilmemesi talebimi gereği için bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET