gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ DAVA YOLLARI VE ÖRNEK DİLEKÇELER

Askerî Yüksek Idare Mahkemesinin Niteligi:,Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde Kimler Dava Açabilir, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Hangi Çesit Davalar Açilir, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Sarti, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Usulü, HARÇ MIKTARLARI (HARÇ PULU OLARAK)

10 Mayıs 2012 Perşembe 04:07
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dava Yolları ve Örnek Dilekçeler

a. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Niteliği:

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 4.7.1972tarih ve 1602 sayılı kanunla kurulmuş, Türk Milleti adına askerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, askeri kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapan bir yüksek mahkemedir. (Anayasa m.157 ve 1602 S.K. m.20).Yukarı

b. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde KimlerDava Açabilir:

 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevi bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî örgenci, er ve erbaşlar, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlar dava açabilirler. (1602 sayılı K. m.20). Bunların dışındaki şahıslar, özellikle sivil kişiler, askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden menfaatleri ihlal edilmiş yahut hakları muhtel olmuş olsa bile bu mahkemede dava açamazlar. Askerlik yükümlülüğünden doğan davalarda ise,davacının asker kişi olması koşulu aranmaz.  Yukarı

c. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Hangi Çeşit Davalar Açılır:

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarına bakılır. Suç ve ceza ile ilgili davalara bumahkemede bakılmaz.

İptal davaları, idarî bir işlemin iptalini,

Tam yargı davaları ise, idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkin yerine getirilmesini veya maruz kalınan bir zararın tazminini (ödettirilmesini) hedef alan davalardır. Tam yargı (tazminat)davaları idari işlem ya da idari eylem kaynaklı olabilir.

Menfi sicil tanzimi, terfi ettirilmeme,kademe ilerlemesi yaptırılmama, emekliye sevk v.b. işlemlerin iptali istemleri iptal davalarına, araç devrilmesi sonucu ölüm ve yaralanma olayları, emeklilik işleminin iptali sebebiyle açılan tazminat davaları tam yargı davalarına misal olarak gösterilebilir.

Cumhurbaşkanının, Yüksek Askerî Şûra'nın tasarrufları (07.05.2010 Tarih ve 5982 sayılı kanunun 11.maddesi gereği, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.) ve Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar aleyhine Askerî Yüksek idare Mahkemesinde ne iptal ne de tam yargı davası açılamaz. Bu tasarruflar yargı denetimi dışındadır..

Askeri Yüksek İdare mahkemesinde tespit veyorum davaları açılamaz.  Yukarı

d. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Şartı:

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak iptal davalarında; idarî eylem ve işlemin yetki, sebep sekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olması ve davacının menfaatini ihlal etmesi,tam yargı davalarında; dava konusu idarî eylem ve işlemin hukuka aykırı olması ve davacının hakkini ihlal etmesi şarttır. Olayda hukuka aykırılık ve menfaat yahut hak ihlali bahis konusu değilse dava reddolunur. Yukarı

e. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü:

 

Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlere ilişkin idari davalar, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. (Dilekçe örnekleri için bahsin sonuna bakınız.) Dilekçeler Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına doğrudan elden verilebileceği gibi (1602 s.h. 36/f 1), dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en yakin amirlere, Bölge ve idare Mahkemesi Başkanlıklarına, Bölge ve idare Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Hakimliklerine yabancı memleketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir. (1602 s.k. 37), ya da posta ile doğrudan gönderilebilir (Örneğin APS ile). Bu yerlere verilen dilekçeler,en geç üç gün içinde Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. (1602 s.k. m.39). Posta yoluyla doğrudan göndermelerde, dava dilekçesinin mahkeme kaydına geçtiği tarih, davanın açılma tarihi olarak kabul edilir.

Dilekçelerde:

a)Tarafların ad ve soyadları ile sınıf verütbeleri, duhulü, nasbi, sicil numarası, kuvveti, hangi kurumda çalıştığı,adresleri ve unvanları; varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıile adresleri ve unvanları;

b) davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller;

c) Davaya konu olan idarî eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;

d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusumiktar gösterilir.

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakınörnekleri karsı taraf sayısından bir fazla olur. (Davalı bir ise iki; iki iseüç nüsha gibi) Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının açacakları davalarda,Haşim (davalı) olarak İçişleri Bakanlığı, Kara, Deniz VH. KK.ligi mensuplarınınaçacakları davalarda Haşim (davalı) olarak Milli savunma Bakanlığı gösterilir.Ayrıca davanın konusuna göre husumetin Başbakanlık, Maliye bakanlığı, EmekliSandığı, OYAK NG. Md.lükü ve Milli Eğitim bakanlığına da yöneltilmesi gerekir.

Dilekçelerin tüm nüshalarının imzalı, eklievrakın örneklerinin mümkün ise tasdikli (evrakı veren makam veya noterlerce,avukatla takip edilen islerde avukatlarca) olması gerekir. Yukarıdakişartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde dilekçenin reddi cihetinegidilir.

Her idarî eylem ve işlem aleyhine ayrıdilekçe ile dava açılır. Ancak aralarında maddî ve hukukî bakımdan bağlılıkvarsa, ayni şahsi ilgilendiren birden fazla eylem ve İşlemler aleyhine birdilekçe ile de dava açılabilir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılacakdavalar harca tabidir. Ayrıca gerekli tebligat masraflarını karşılamak üzere,posta gideri alınır. Davaların harç ve posta giderlerini para olarak değil,harç pulu ve posta pulu olarak, dava dilekçeleriyle birlikte ikmal etmelerigerekir. yargı harçları her yıl Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilmektedir.30 Aralık 2013 gün ve 28867 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan ve 01 Ocak 2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AYIM’ DE açılacak davalarda ödenecekharç ve posta giderleri aşağıya çıkarılmıştır:

HARÇ MIKTARLARI (HARÇ PULU OLARAK)

 

1. İptal davalarında:

a. Yürütmeyi durdurma istemi olmayan iptaldavalarında alınacak harç miktarı : 87,70TL. 

             (Başvurma Harcı : 38,70TL. + İlam Harcı : 52,40TL.)

b. Yürütmeyi durdurma istemi de bulunaniptal davalarında alınacak harç miktarı : 132,60TL. 

             (Başvurma Harcı : 38,70TL. + İlam Harcı : 52,40TL. + Yürütmeyi Durdurma: 41,50 TL.)

2. Tam yargı (Tazminat) davalarında:

Başvurma Harcı (38,70TL) + talep edilenmaddi-manevi tazminat miktarı üzerinden Nisçi harç ((a)Ölüm ve Yaralanma sebebiile açılan Tazminat davalarından Binde 68,31'in 20/1'i peşin alınacak,25,20'danaşağı olamaz.(b)Diğerleri Binde 68,31(Dava açılırken binde 68,31 'ün 1/4'üpeşin alınacak, 25,20'dan aşağı olamaz)) alınır.

Nispi harç 25,20TL ‘dan aşağı olamaz.

Tam yargı davası toplam hacri da(başvurma+Nisçi harç) 63,90TL.’dan aşağı olamaz.

3. Karar Düzeltme Taleplerinde:

Karar düzeltme istemleri de harca tabiolup; 2014 yılı için öngörülen karar düzeltme hacri 52,40 TL.’dır.

 

POSTA GIDERLERI (Posta Pulu Olarak veyaAYIM Başkanlığı’na Havale Olarak Genelkurmay Postanesi'ne gönderilecek,havaleevrakında mutlaka davacının adı ve soyadı yazılacak.)

İptal davalarında:

 

Davalı Milli Savunma Bakanlığı isealınacak posta pulu miktarı 80.00 TL.

Davalı diğer bakanlıklar ya da kurumlarise alınacak posta pulu miktarı 90.00 TL.

Tam yargı (Tazminat) davalarında:

Tüm tam yargı (tazminat) davalarında postapulu olarak MSB 180 TL, İçişleri Bk.lığı 200 TL. alınmaktadır.

Karar düzeltme davalarında posta puluolarak 50,00 TL. alınmaktadır.

Başsavcılık düşüncesinin taraflaratebliğine ilişkin 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda yapılandeğişiklik kapsamında dava açılırken alınacak posta pulu miktarları yenidenbelirlenmiştir.

Harç ve posta giderlerinin pul olarak davadilekçesiyle birlikte karşılanmaması halinde, dilekçeler isleme alınmaz vedavacıdan bu eksikliğin tamamlanması talep edilir. Bu talebe rağmen söz konusueksiklik ikmal edilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılacakdavalarda (iptal ve tam yargı) davanın “duruşmalı” görülmesi de mümkündür.Taraflarca durumsa talebinde bulunulmazsa ve mahkemece rensen gerek görülmezse,yargılama evrak üzerinden yapılır.

durumsa talebinin mutlaka davadilekçesinde (davalı idare için 1. Savunma layihasında) yapılması gerekir. Dahasonra yapılacak taleplerin kabulü, ilgili Dairenin uygun ve gerek görmesinebağlıdır (1602 s.k. md. 48).  Yukarı

f. Askerî Yüksek İdare MahkemesinceVerilecek Kararlar:

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açılandavalar; dilekçenin reddi, davanın kabulü (işlemin iptali), davanın reddi, birkarar ittihazına mahal olmadığı, dosyanın işlemden kaldırılması, davanınaçılmamış sayılması, davanın ehliyet ya da görev yönünden reddi veya tam yargı(tazminat) davalarında belli bir miktar maddi-manevi tazminata hükmedilmesiseklinde bir kararla sonuçlanır. Dilekçenin reddi kararları daha ziyade 1602sayılı K.nün 36 ve 38 inci maddelerine aykırılık hallerinde verilir ve davanınreddi mahiyetinde olmadığından davacının 30 gün içinde eksikliği ikmal iledavayı yeniden açmak hakki vardır. İptal davalarında davanın kabulü, İşleminiptali demektir. Tam yargı davalarında ise davanın kabulü halinde idare verdiğizararın tazminine mahkûm olur. davanın reddi kararı, davacının talebinde hakliolmadığını gösterir. Dava açma süresi geçirildikten sonra açılan davalarda da,davanın hakliliği incelenmeden süre asimi sebebiyle davanın reddine kararverilir. Dava görülmekte iken davacının davasından feragat veya davalınınkabulü halinde dava konusu kalmamış olduğundan ilgili daire veya DairelerKurulunca bir karar İttihazına mahal görülmez. Bunlardan ayrı olarak davaesnasında ölüm veya baksa herhangi bir sebeple tarafların kişilik veyaniteliklerinde değişiklik olursa, davayı takip hakki kendisine geçeninbaşvurmasına kadar ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idaremirasçılar aleyhine takibi yenileyinceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasınakarar verilir.(1602 s.k.m.61). Yalnız öleni ilgilendiren davalara aitdilekçeler iptal olunur.

davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamamasıhalinde, yeni adresini bildirinceye kadar dava dosyası işlemden kaldırılır.Yukarı

g. Askerî Yüksek İdare MahkemesiKararlarının Hukukî Sonuçları:

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireleriile Daireler Kurulu kararları kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarınıhasıl ederler. Bu kararlar aleyhine ancak yargılamanın iadesi ve kararındüzeltilmesi talebinde bulunulabilir. Karar düzeltme istemleri, ilamın tebliğitarihinden itibaren 15 gün içinde yapılabilir. Karar düzeltme isteminin kabulüiçin 1602 sayılı Kanun’un 66 enci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleşmişolması lazımdır.

Karar düzeltme istemi harca tabidir. Gerekkarar düzeltme, gerekse yargılamanın yenilenmesi dilekçelerinin de, davadilekçeleri gibi karsı taraf (davalı) sayısından bir fazla olarak verilmesi vetüm nüshalarının ilgililerce imzalanması şarttır.

İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının138 enci maddesi gereğince, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ilamlarının(kesinleşmiş kararlarının) icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeyemecburdur.

Tam yargı davaları hakkında Askerî Yüksekİdare Mahkemesinden çıkan ilamlar genel hükümler dairesinde infaz ve icraolunur.

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ilamlarınınicaplarına göre eylem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine Askerî Yüksekİdare Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir, (1602 s.k. m.63)  Yukarı

h. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde DavaAçma Süresi:

 

Askerî Yüksek idare Mahkemesinde dava açmasüresi, her çeşit işlemlerde yazılı bildirim (tebliğ) tarihinden itibaren kanunlardaayrı süre gösterilmeyen hallerde altmış gündür. (1602 s.k. m.40).

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Genel Kurulu5.12.1983 tarih ve E. 1983/1, K. 1983/17 sayılı içtihatlara birleştirmekararında, hangi hallerin yazılı bildirim sayılacağı hususunda ilke olabilecekhalleri aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır:

-"İdarece tebliği zorunlu ve tebliğedilmeden uygulama imkanı bulunmayan işlemlerde, tebliğ suretiyle yazılıbildirimin yapılması şartı aranmalıdır.

-İdarenin tebliğle kendi kendinisınırlayarak bağladığı ve fakat tebliğ edilmeden uygulama imkanı bulunmayanişlemlerde, gene tebliğ suretiyle yazılı bildirimin yapılması şartıaranmalıdır.

-İhtiyari başvuru yoluna gidilmesi, yazılıbildirimin yapıldığının bir karinesidir. uyuşmazlık konusu idari işlem tarihibelirtilerek imza karşılığı tebliğ edilmemiş yahut Tebligat Kanunu'na göregeçerli bir tebligat yapılmamışsa, bu takdirde ihtiyari başvuru tarihi yazılıbildirim tarihi olarak kabul edilmelidir.

Sayılan hallerin dışındaki işlemlerde ise;işlemin uygulanması, bu uygulama ile kişinin statüsünde bir değişiklik olmasıve bu değişikliğin kişi tarafından bilinmesi halinde uygulama tarihi yazılıbildirim tarihi olarak kabul edilmelidir.

Yukarda sıralanan esaslara göre; öğrenme(muttali olma) hususunun yazılı bildirim olarak kabulü, ancak istisnai hallereinhisar etmekte ve istisnalar dışındaki hallerde yazılı bildirimin tebliğsuretiyle yerine getirilmesi zorunlu olmaktadır.”

Ancak bugün uygulamada dava konusuolabilecek bazı işlemler için idarece yazılı bildirim yoluna gidilmemektedir.Mesela terfi sırasında bulunan personele terfi edemediği veya kademe ilerlemesiyapamadığı hususları bazen idarece kendiliğinden bildirilmemektedir. Bu gibiahvalde ne suretle hareket edilecektir?

Artik idarenin yazılı bildiriminibeklemeye mahal yoktur. Çünkü, terfi ya da kademe ilerlemesine esas tarihler 30Ağustos itibariyle hüküm ifade ettiğinden, ilgililerin bu tarihten itibarendava açma süresi içinde ya doğrudan doğruya Askerî Yüksek idare Mahkemesinemüracaatla dava açmaları yahutsa haklarında tesis edilmiş olan idarî işlemingeri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasını, buişlemi yapmış olan makamlardan idarî dava açma süresi içinde (60 gün)istemeleri gerekir. Bu müracaat islemeye başlamış olan dava açma süresinidurdurur.

altmış gün içinde cevap verilmez ise istekreddedilmiş sayılır.

İsteğin reddi halinde; ren yazısınıntebliği tarihinden, şayet müracaat idarece cevaplandırılmamış ise 60 günlükbekleme süresinin bitiminden itibaren dava açma süresi yeniden islemeye baslarve müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de hesaba katılır. Dava açacakolanların geçmiş olan süreyi 60 güne tamamlayan müddet içinde davalarınımutlaka açmaları gerekir. Aksi halde dava açma süresi kaçırılmış olur.

Bir misal ile açıklamak gerekirse,30.8.1999 tarihinde terfi sırasında oluşta terfi edemeyen ve terfi edemediğihususu kendisine yazılı olarak bildirilmeyen (Keyfiyet yazılı olarakbildirilmişse dava açma süresi bu tarihten baslar) bir personelin 10 Eylül 1999tarihinde hakkındaki bu işlemin kaldırılarak terfiinin .sağlanması hususundaihtiyari bir müracaatta bulunduğunu farz edelim. 31 Ağustos ile 10 Eylültarihleri arasında dava açma süresinden sayılan 10 gün geçmiş bulunmaktadır.(Müracaat tarihi olan 10 Eylül günü dava süresine dahil edilmez). Bu şahsinmüracaatına idarece 29 Eylül 1999 tarihinde cevap verildiğini ve keyfiyetinayni gün kendisine tebliğ edildiğini biran için farz edecek olursak, bu şahsinartik 30 Eylül 1999'dan itibaren 50 gün içinde davasını açması lazım gelir.Müracaatı idarece cevaplandırılmamış ise 10 Eylül tarihinden itibaren 50 günbeklemesi ve bu sürenin bitiminden itibaren yine 50 gün içinde Askerî Yüksekİdare Mahkemesi nezdinde davasını açması gerekir.

Bugün uygulamada idarî işlemlerdenmenfaatleri haleldar olan birçok personelin genellikle bir dilekçe ile müracaatederek haklarında yapılmış olan işlemin "nedenini" sordukları,bilhassa terfi edememe ve kademe ilerlemesi yapmama işlemlerinin sebebininbildirilmesini (Terfi edemememin -Kademe ilerlemesi yapamamamın sebeplerininbildirilmesini) üst makamlardan talep ettikleri ve aldıkları cevap üzerine davaaçtıkları görülmektedir. Yapılan müracaat, alınan cevap ve dava açma işlemleri60 gün içine sığdırıldığı takdirde dava açma süresini geçirme gibi bir tehlikeile karşılaşılmazsa da, bazı personelin ya idareye geç müracaat etmeleri veyamüracaatlarına idarece verilen cevabin geç kalması gibi nedenlerle bu sürenindışına çıktıkları görülmekte ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açtıklarıdavaların süre asimi sebebi ile reddi cihetine gidilmektedir.

1602 sayılı Kanunun 35 İnci maddesine görepersonel dava açma süresini geçirmemek için müracaat dilekçelerinde dava konusuyapacakları işlemin nedenini sormaktan ziyade işlemin "geri alınması","kaldırılması", '"'değiştirilmesi" veya "yeni birİşlem yapılmasını'" istemeleri gerekmektedir. Ancak bu niteliktekimüracaatlar islemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Bir demüracaatın "işlemi yapmış olan makamlardan" istenmesi şarttır. K.K.Klığınca tesis edilmiş olan bir idari işlem için Gnkur. Bsk.'lığına veyaM.S.B.'lığına yapılan müracaat kanuni anlamda (dava açma süresini kesernitelikte) bir müracaat sayılmaz ve İslemeye başlamış olan süreyi durdurmaz.

İlgililerin 1602 sayılı Kanunun 35 incimaddesine göre idareye (kesin işlemi yapmış olan makama) yalnız bir defamüracaat hakları vardır.İdarenin cevap vermemesi veya verilen cevaptan tatminolunmaması halinde idareye ikinci defa yapılan müracaat tekrar islemeyebaşlamış olan dava açma süresini yeniden durdurmaz. Birden ziyade yapılanmüracaatlarda da durum aynidir. Uygulamada birçok personelin idareye birdenziyade müracaatla dava sürelerini geçirdikten sonra dava açtıklarına şahitolunmaktadır.

Kesin idari işlemlerin Askerî Yüksek İdareMahkemesinde dava konusu yapılabilmesi için idareye muhakkak müracaatmecburiyeti yoktur. Kanun bu nevi’den müracaatları "ihtiyarimüracaat" olarak kabul etmiş ve ilgililerin İhtiyarlarına (seçimhaklarına) bırakmıştır. Yukarı

i. Yürütmenin Durdurulması:

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açılandavalarda, dava konusu işlemin veya kararın iptali ile birlikte yürütmenindurdurulması da talep olunabilir. Herhangi bir idari işlemin veya kararıniptali talep olunmadan baksa bir deyimle o işlem veya karar dava konusuyapılmadan baslı basına o işlemin veya kararın yürütülmesinin durdurulmasıAskerî Yüksek İdare Mahkemesinden istenemez.

davanın hakliliğinin İlk nazardaanlaşılması ve idari İşlemin uygulanması halinde telâfisi güç veya imkansızzararların ortaya çıkmasının muhtemel bulunması hallerinde yürütmenindurdurulmasına karar verilebilir.

Yürütmenin durdurulması kararı, davakonusu işlemi, yapıldığı andan önceki duruma, baksa bir deyimle eski halegetirir.

Yürütmenin durdurulması kararıverilebilmesi için talep şarttır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi davacınınhakliliğini ilk nazarda anlasa bile talep olmadıkça kendiliğinden bu yolda birkarar veremez. Bu talebin dava dilekçesiyle yapılması mümkün olduğu gibi,davanın ileriki aşamalarında da hacri yatırılmak kaydıyla her zamanyapılabilmesi imkan dahilindedir.

Yürütmenin durdurulmasına karar verilendavalar öncelikle görülür. Doksan gün içinde yürütmenin durdurulmasına yenidenkarar verilmez ise durdurma kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Bu konudayeniden karar vermek için ilgilinin bir dilekçe ile doksan günlük süre dolmadantalebini yenilemesi şarttır. (1602 s.k. m.62).

İlgililer (davacılar) birden fazla sayıdayürütmeyi durdurma isteminde bulunabilirlerse de; bu konudaki her talep ayrıharca tabidir.

Olağanüstü haller sebebiyle alınantedbirlerin uygulanmasında görevlendirilen kamu personelinin naklenatanmalarına ilişkin iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilemez(1602 s.k. md. 62)

Yürütmeyi durdurma kararları da, iptalkararları gibi idarece en geç 60 gün içinde yerine getirilmek mecburiyetindedir(1602 s.k. md. 63).  Yukarı

 

 

IPTAL DAVASI DILEKÇE ÖRNEGİ

(Duruşma istemi zorunlu değildir.) (1)

(Yürütmenin durdurulması istemi zorunludeğildir.) (2)

 

 

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BASKANLIĞINA

ANKARA

DAVACI  : Adi-SOYADI

T.C Kimlik No

sınıf ve Rütbesi (Sicili)

Açık Birlik Adresi (3)

VEKİLİ   : ....................... (4)

DAVALI  : Milli Savunma Bakanlığı- ANKARA (5)

DAVA KONUSU    :  Erzincan’dan Malatya garnizonunaatama işleminin iptali istemi

 

YAZILI BILDIRIM TARIHI:   2. 6.1999(6)

OLAYLAR           :

1. 1996 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezunolduktan sonra 1996-1997 yıllarında sınıf okulunda, 1997-2002 yılları arasındaEdirne garnizonunda, 2002-2005 yılları arasında Adana garnizonunda görevyaptıktan sonra, II. Bölge hizmetini yapmak üzere 2005 yılında Erzincangarnizonuna atandım. 2005-2009 yılları arasında bu garnizonda hizmet süremitamamladıktan sonra, KKK.liginin 26.5.2009 tarihli genel atamalarıyla Malatya2. Ordu K.ligi KHK. Dsi. TK. KHK. Dsi. LB. K.lığına atandım

2. Atama safahatımdan da görüleceği üzereI. Bölgede hiç (A) garnizonunda görev yapmadım. II. Bölge çıkısında (A)garnizonu olan Ankara, İstanbul, İzmir’deki bos kadro görev yerlerinden birineatanmak istediğimi Atanma İstek Formu’nda belirttim. Buna rağmen, atamam (B)garnizonu olan Malatya’ya yapılmıştır.

3. Oysa benimle birlikte işlem gören P.Yzb.lardan (A), (B) ve (C) nin atama safahatları gözetildiğinde, bana nazarançok daha yüksek dereceli garnizonlarda görev yaptıkları ve son atamalarla (A)garnizonlarına atandıkları görülecektir. Oysa benim safahatımın bu kişilerenazaran çok daha kötü olduğu ortadadır.

HUKUKSAL NEDENLER:

1. 926 sayılı Kanun’un 118 ve 119 uncumaddeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup Subay ve Astsubayların Atanma veyer Değiştirmeleri hakkındaki Yönetmeliğin 3 ve 45 inci maddelerinde garnizonve bölgeler arasındaki yer değiştirmelerin, hizmet gereklerinin yani sıra,atama safahatı dikkate alınarak bir sıra dahilinde yapılacağını öngörmektedir.

2.Gerek benim, gerekse emsal gösterdiğimsubayların atama safahatları dikkate alındığında, benim dava konusu yaptığımatamamda bu mevzuat hükümlerine uyulmadığı açıkça görülecektir.

SONUÇ VE ISTEM:

1.Yukarıda açıklanan nedenlerle vemahkemenizce rensen saptanacak gerekçelerle, isteğim olan (A) garnizonlarınaatamamın yapılmayarak, II. Bölge çıkısı yeniden (B) garnizonuna atamaseklindeki idari işlem hukuka bulunduğundan IPTALINE

2. 2.8.2009 tarihine kadar ilişiğiminkesilmesi emredildiğinden, ailemi ve evimi atandığım garnizona taşımam halindebüyük maddi-manevi zarara uğrayacağımdan, öncelikle YÜRÜTMENIN DURDURULMASINA)(7)

yargılama giderlerinin davalı idareüzerinde bırakılmasına karar verilmesini,(yargılamanın duruşmalı yapılmasını)(8)Saygılarımla arz ve talep ederim. 3.3.2009

İmza            

Adi-SOYADI    

sınıf ve Rütbe 

 

EKLER:

EK-A: Atama Emri fotokopisi

EK-B : Atama İstek Formu fotokopisi

EK-C : Atama safahatına ilişkin belgefotokopileri

 

DIPNOTLAR:

(1) yargılamanın duruşmalı yapılmasıisteniyorsa bu ibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazılacaktır.

(2) Yürütmenin durdurulması isteniyorsa buibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazılacaktır.

(3) Davacı arzu ediyorsa tebligat adresiolarak, kıtası dışında bir baksa adres de (örneğin bir ev adresi) bildirebilir.

(4) Bu bölüm avukatla takip edilendavalarda doldurulacaktır.

(5) Davacı J. NG. K.ligi mensubu isedavalı olarak İçişleri bakanlığı yazılır. Emeklilik işlemlerinde TC. EmekliSandığı Genel Müdürlüğü, OYAK işlemlerinde Ordu Yardımlaşma Kurumu GenelMüdürlüğü Haşim mevkiinde gösterilmelidir.

(6) Dava konusu yapılan idari işlemdavacıya ne zaman tebliğ edilmişse, bu bölüme söz konusu tebliğ tarihiyazılacaktır.

(7) Parantez içindeki metin, davada ancakyürütmenin durdurulması istemi varsa yazılacaktır.

(8) İdari yargıda duruşma zorunluolmadığından,Parantez içindeki metin ancak davanın duruşmalı yapılması talepediliyorsa yazılacaktır. - Tüm Davalarda 666 sayılı KHK gereği 02.11.2011tarihinden itibaren haksız çıkan davacı veya davalı aleyhine hüküm tarihinde yürürlüktebulunan avukatlık asgari ücret tarifelerine göre vekalet ücretinehükmedilecektir.

 

 

TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(Duruşma istemi zorunlu değildir.) (1)

 

ASKERI YÜKSEK IDARE MAHKEMESI BASKANLIGINA

ANKARA

DAVACI  : Adi-SOYADI

T.C Kimlik No

sınıf ve Rütbesi (Sicili)

Açık Birlik Adresi (2)

VEKILI   : ....................... (3)

DAVALI  : Milli Savunma Bakanlığı- ANKARA (4)

DAVA KONUSU    : 20.000 TL. maddi, 5.000 TL manevi tazminat istemi

YAZILI BILDIRIM TARIHI: Davalı idareyeyaptığım mecburi idari müracaatımın reddine ilişkin yazı....................tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir (veya mecburi idarimüracaatıma davalı idarece 60 gün içinde cevap verilmemiştir).(5)

OLAYLAR           :

1. Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. A. 1. TB.2. LB. K.lığı emrinde görev yapmaktayken, ............... tarihindeHakkari-Uludere ilçesi kırsal yöresinde operasyon ve arazi taraması esnasındabir grup teröristle girişilen silahlı çatışmada ağır yaralandım. Bu olayailişkin tutanak ve belgeler Ek’tedir.

2. Ek’te sunduğum belge ve raporlardangörüleceği üzere, bu yaralanma nedeniyle 6 ay hastanede yatarak tedavi gördümve 14 ay istirahat kullandım. Sonuçta GATA Sağlık Kurulu’nun 6. 12. 2009 tarihve 3140 sayılı raporuyla “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz” kararıverildi ve bu karar üzerine 4.2.2010 tarihinde vazife melülü olarak emekliyesevk edildim.

3. Bu yaralanma ve emeklilik işleminedeniyle 15.2.2010 tarihinde Emekli Sandığı’nca tarafıma..........................TL. vazife melüllüğü aylığı bağlandı ve..................TL emekli ikramiyesi aldım

HUKUKSAL NEDENLER

1.Vazife başında maruz kaldığım bu idarieylem nedeniyle sol bacağım diz altından, sağ kolum da omuzdan kesildi. Şu ansuni protez takılı bulunmaktadır.

2.Henüz mesleğimin başında iken ve 55yaşına kadar görev yapma imkanı varken, genç yaşımda ve rütbemde TSK.denuzaklaşma durumunda kaldım. Bu olay nedeniyle bana idarece yapılan yardımlara(nakdi tazminat) ve bağlanan emekli aylığına rağmen, karşılanmayan büyük maddive manevi zararlara uğramış bulunuyorum.

3.Uğramış olduğumu değerlendirdiğim 20.000TL maddi ve 5.000 TL. manevi zararın tarafıma ödenmesi için, hakkımdaki kat’ısağlık kurulu raporunun onaylanması tarihinden itibaren bir yıllık süre içindekalan .................. tarihinde davalı idareye yazılı olarak başvurdum.İdarece tarafıma gönderilen ve ................tarihinde tebellüğ ettiğimyazıda söz konusu tazminat taleplerimin reddedildiği belirtilmektedir.

4.Bir kamu hizmetinin ifası sırasındauğradığım bu idari eylemden doğan zararlarımın davalı idarece “kusursuzsorumluluk” ilkesine göre tazmini gerekli olup; sayın mahkemenizin içtihatlarıda bu doğrultudadır.

SONUÇ VE ISTEM

1.Yukarıda açıklanan nedenlerle; 20.000 TLmaddi ve 5.000 TL. manevi tazminatın HÜKÜM ALTINA ALINMASINA, (Maddi tazminataemekli edildiğim tarihten itibaren, manevi tazminata olay tarihinden itibarenYASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE) (6)

2.Yargılama giderlerinin davalı idareyeyükletilmesine,(Yargılamanın duruşmalı yapılmasına) (7) karar verilmesinisaygılarımla arz ve talep ederim. 3.4.2010

İmza            

Adi-SOYADI    

sınıf ve Rütbe 

EKLER:

EK-A      : Olaya ilişkin tutanak ve belgeler

EK-B : Sağlık Raporları ve Emeklilikişlemlerine ilişkin belgeler

EK-C : MSB.ne yapılan mecburi idarimüracaat dilekçesi

EK-D : MSB.nen ......................tarihli cevabi yazısı

DIPNOTLAR:

(1) Yargılamanın duruşmalı yapılmasıisteniyorsa bu ibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazılacaktır.

(2) Davacı görevdeyse bu bölüme görev(kıta) adresini yazabileceği gibi, kıta’sı dışında bir başka adres de

(örneğin ev adresi) bildirebilir.

(3) Bu bölüm avukatla takip edilendavalarda doldurulacaktır.

(4) Tazminat istemi bir idari işlemden(örneğin atama, sicil, emeklilik vb.) kaynaklanıyorsa; idari işlemi tesis edenidareye göre (MSB., İçişleri Bakanlığı, OYAK, Em. Sn. NG. Md.lükü) davalı(hasım) taraf gösterilecektir. Eğer tazminat istemi bir idari eylemden(yaralanma, ölüm vb.) kaynaklanıyorsa; maruz kalınan eylemin mahiyeti vedavacının (mirasçılarının) kuvveti dikkate alınarak, davalı olarak MSB veyaİçişleri Bakanlığı belirtilecektir.

(5) İdari işlemden doğan tam yargıdavaları, 1602 sayılı Kanun’un 42. Maddesi uyarınca 60 günlük dava açmasüresine tabidir. Buradaki örnekte olduğu gibi, idari eylemden doğan bir tamyargı davası söz konusuysa, ilgililerin öncelikle bir yıllık süre içindeidareye başvurarak haklarının giderilmesini talep etmeleri zorunlubulunmaktadır. (Mecburi idari müracaat). Bu bir yıllık idareye başvuru süresi,ölüm olaylarında ölümün duyulduğu tarihten, yaralanma ve sakatlanmalarda ilgilihakkındaki kat’ı sağlık kurulu raporunun onay tarihinden itibarenbaşlamaktadır. Mecburi idari müracaatta bulunulduktan sonra, idarece 60 güniçinde bir cevap verilmezse 60 günün dolduğu tarihten itibaren 60 gün içindeAYİM’ DE tam yargı davası açılmalıdır. Eğer idarece bir cevap verilirse, bucevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde aynı şekilde AYİM’ DE tam yargıdavası ikame edilmelidir. İlgililer idareye vaki müracaatındaki maddi ve manevitazminat miktarlarıyla bağlı değildirler. Bu istemlerin idarece reddindenitibaren 60 gün içinde AYİM’ DE açacakları davada maddi ve manevi tazminatmiktarlarını arttırarak talepte bulunabilirler.

(6) Faiz istemi talebe bağlıdır. Davadilekçesinde talep edilmezse, mahkemece rensen faize hükmedilemez. Bu nedenleparantez içindeki metin, davada ancak faiz istemi varsa yazılacaktır.

(7) Parantez içindeki metin, davanınduruşmalı yapılması talep ediliyorsa yazılacaktır.

(8) İdari yargıda duruşma zorunluolmadığından,Parantez içindeki metin ancak davanın duruşmalı yapılması talepediliyorsa yazılacaktır. - Tüm Davalarda 666 sayılı KHK gereği 02.11.2011tarihinden itibaren haksız çıkan davacı veya davalı aleyhine hüküm tarihindeyürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifelerine göre vekalet ücretinehükmedilecektir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET