gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADROYA GEÇECEK SÖZLEŞEMLİYE DİLEKÇE

Kadroya Geçecek Sözleşemliye Kamu İdarelerine Verilecek Örnek Dilekçe

06 Haziran 2011 Pazartesi 07:13
Kadroya Geçecek Sözleşemliye Dilekçe

 
 
 
KAMU İDARELERİNE
Sunulmak Üzere
………………………..’NE
 
 
            Bakan/Başkan/Kurumunuza bağlı ………………………. emrinde (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine/4924 sayılı Kanuna) tabi sözleşmeli ………………… olarak …………… tarihinden itibaren görev yapmaktayım.
 
            04.06.2011 tarih ve 27954 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin ( B ) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37 inci maddede:”Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.” Hükmüne yer verilmiştir.
 
            Bu itibarla, yukarıda bahis mevzu ettiğim yasal düzenleme çerçevesinde memur kadrosuna geçirilmem hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. …../06/2011
 
 
Adres:                                                                                                               Ad – Soyad
                                                                                                                                 İmza


Kaynak:Türk Sağlık Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET