gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇEN PERSONELİN YOLLUK DİLEKÇESİ

Daha önce Sözleşmeli İken Kadrolu Olarak Atananların Yolluk Durumu başlıklı haberimizde Dolayısıyla Naklen atamalara ve sözleşmeli personelin becayiş ve tayinlerinde verilen bu yolluk hakkının sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olmasına rağmen verilmemesi Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bulunmamaktadır. Dolayısıyla sözleşmeli personele de kadroya geçmeleri halinde bu yolluğun verilmesi gerekiyor.

30 Kasım 2010 Salı 17:55

Bu hususta yapılması gerekenleri sırası ile ve Kuruma müracaat dilekçesini yayınlıyoruz.

-Yolluk için kurumunuza dilekçe ile müracaat etmek.

-Kurumunuzdan gelecek olumsuz cevap üzerine 60 günlük yasal süre içersinde bölge idare mahkemesine dava açmak.

Kuruma verilecek Olan Yolluk Dilekçesi. Bu dilekçeyi herkesin kendine göre uyarlayarak doldurup kurumuna vermesi gerekmektedir.ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Yolluk Ödenme Talebi.............................. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi: a) Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararı

b) Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi

Durdurma Kararı.

c) Danıştay 2. Dairesi 2005/4297 Karar sayılı ve 23.12.2005 tarihili kararı.

…/…./20.. tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve birinci/ikinci ilk atama biçimiyle okulunuza atanmış bulunuyorum.

İlgi (a) daki Anayasa mahkemesi kararının gerekçesinde “İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ile halen devlet memuru olup da naklen ataması yapılanlar aynı hukuksal konumda bulunmamaktadırlar.”

“…..ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler kamu görevlisi sıfatını, görevlerine başladıkları tarihten itibaren kazandıklarından ve görevlerine başlamadıkları sürece kamu görevlisi sayılmadıklarından, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri giderlerin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Böyle olunca da, atandıkları yere giderken üstlendikleri giderlerin kamuca paylaşılması zorunluluğu bulunmamaktadır.”

Anayasa mahkemesi kararında Naklen atamalara yolluk verilmesi gerektiği karalaştırılmıştır.

İlgi (b) deki Danıştay kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilirken, gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekilerek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin son cümlesinde yer alan “Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” şeklindeki düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuştur.

Anayasanın 2.ve 10 maddesi sosyal devlet olma ve eşitlik ilkesi gereğince; naklen atamalarda kamu görevlilerine, becayiş veya tayin durumunda sözleşmeli personele verilen bu harcırah hakkı sözleşmeli personel iken devlet memurluğuna ilk kez atanan kamu görevlilerine de verilmelidir.

İlgi (c) deki Danıştay kararında; harcırahın hak sahibi bakımından kazanılmış bir hak teşkil ettiği ve bu bakımdan idareye yapılacak bir başvuru üzerine alınacak cevap doğrultusunda İdari Yargılama Usul Kanununda belirtilen süreler içerisinde dava açılabileceği hükmünü vermiş olup, 2577 Sayılı Yasa’da öngörülen zamanaşımı süresini kamu çalışanı lehine geniş yorumlamıştır.

Karardan çıkarılan sonuç, yazılı istek üzerine atanmaları nedeniyle kendilerine harcırah ödemesi yapılmayan kamu çalışanları; 5 yıl içerisinde harcırah talebini içeren bir dilekçe ile kurumlarına başvurup gelecek cevaba göre idare mahkemelerinde 60 günlük süre içerisinde dava açma hakkına sahiptirler.

Bu nedenle yer değiştirme öncesi ………………. İli………………ilçesi……………………….Okulunda/ Lisesinde görev yapmaktaydım. Görev yerimin …/ … / tarihli ve … sayılı kararname ile ………………. İli………………ilçesi……………………….Okuluna/Lisesine değişmesi nedeniyle alamadığım taşınma ve ulaşım giderlerime karşılık yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../…/

Adres: Ad-soyad

İlköğretim Okulu / Lisesi …./.../2010

………/………… ……….

Ek: 1-Atama Kararnamesi

2- Anayasa Mahkemesinin 2006/44 Esas Sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararı.

3-Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı.

4- Danıştay 2. Dairesi 2005/4297 Karar sayılı ve 23.12.2005 tarihili kararı.


3-Belediye Rayiç Bedeli

NOt: Atama kararnamesini kurumlarınızdaki özlük dosyalarının içinden memurunuza veya idarecinize söyleyerek fotokopisini alınız.

Rayiç belgesi: Şoförler ve otomobilciler cemiyetinden alınır her ilde ve ilçede vardır. Gidersiniz hangi şehirden geldiyseniz atama yapılan şehir arasındaki yol bedelini ve km’ sini veren gösteren belgeyi size verirler.

Tüm bunlarla okulunuza müracaat ediniz. Bazı idari mahkemeler atamanın yapıldığı okula değil de eski görev yapılan okula başvurulması gerektiğine dair kararlar vermektedir. Yani sözleşmeli iken kadrolu olarak atandığınız okul değil de sözleşmeli olarak çalıştığınız okul başvurmanız ve gelen red cevabına görev yaptığınız yerdeki idari mahkemede dava açmanız gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET