gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANETTE ROTASYON MAHKEMELİK OLDU

17-18.06.2014 tarihlerinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği rotasyona neden olduğu için dava konusu oldu.

02 Ağustos 2014 Cumartesi 11:04
DİYANETTE ROTASYON MAHKEMELİK OLDU

17-18.06.2014 tarihlerinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği rotasyona neden olduğu için dava konusu oldu.


Yönetmeliklerle; ATAMA, YER DEĞİŞTİRME esasları, ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ, Münhal kadrolara NAKLEN ATANMA İÇİN Ek 1 FORMU İLE 3 bölümde belirlenen kıstaslardan -Çalışanların büyük çoğunluğunca alması çok zor olan-  70 puan alma ŞARTI GETİRİLMESİ Camilerin gün boyu açık kalması din görevlileri üzerinde endişe oluşturdu.


Türk Diyanet Vakıf Sen tarafından 11 Temmuz 2014 tarihinde de 26 madde yargıya taşındı.


Sendika, rotasyonla İdarenin cami görevlilerini zorunlu atamaya tabi tutarak tayin etmeye çalışması halen Devlet memurlarıyla ilgili mevcut bütün uygulamalara ters düştüğünü, bu güne kadar zorunlu atamalar sadece güvenlik, emniyet ve ilk defa göreve atananlarda uygulanmakta olup bunların dışında kalan hiçbir alanda zorunlu atama uygulamasına yer verilmediğini, Cami görevlileri hiç kimsenin disiplin amiri olmadığı ve zorunlu atamaya tabi tutulması için hiçbir gerekçe bulunmadığı hatırlatıldı.


SENDİKA BU YÖNETMELİKLERİ:
1- Getirilen maddelerle Personel arasında ayrım yaptığı,Yıllarını kuruma vermiş Diyanetin bugünlere ulaşmasında teri ve emeği olan  kıdemli personelini göz ardı ederek, kurum dışından kurumu tanımayan  elemanların istihdam alanı haline getirdiği için,
2- Yeni düzenlemelerin, kanunlar ve başbakanlık çerçeve yönetmeliği ile çeliştiği için,
3- Çalışanlar arasında huzur ve barışı bozacağı için,
4- Kişilere göre değerlendirmeye, kayırmacılığa ve siyasetin müdahalesine açık hale getirildiği ve memuriyet güvencesini ortadan kaldırdığı için,
5- Başkanlıkça ve mahalli mülki amirce görülecek ve gösterilerek idari lüzum ve zaruretlere binaen gibi muğlâk kavramlarla (her tarafa çekilecek siyasi müdahaleye açık) hukuku tanımaksızın memuriyeti yasal güvencesinden yoksun kılarak, kişilerin insaf ve tercihlerine bırakılan işlemlerin tesisi ile hukuka aykırılıklara mani olmak için,
6- Eşitlik ilkesine aykırı, tecrübesizlere hatırlı kişilere imkân sağlayan ancak tecrübesi bulunan eş değer kadrolarda çalışanları haktan mahrum edeceği için, 
7- 633. S. Kanunun 25. Maddesinde siyaset yasağı bulunmasına rağmen, siyasetin müdahale ve kontrolünde atama ve işlemler yapılmasına imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla çelişkilere ve tezvirata sebebiyet vereceği için,
8-          Yer değişikliklerinde farklı düzenlemeler getirilerek çalışanlar arasında farklı Çalışma süreleri uygulamaları, grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan görevlerle ilgili zorunlu yer değişikliği, Cami görevlilerini de rotasyona dahil ederek Din görevlilerinin görev şevk ve heyecanı yok ederek kalplerini ve gönüllerini kırdığı için,
9-          Hukuk devletinde idare serbest olmayıp hukuk kaidelerine uymak zorundadır. insan haklarını önemseyerek hukuk ilkeleri doğrultusunda idare birey ilişkilerini düzenlemekle görevlidir.   Kişi hak ve Özgürlüklerine engel oluşturacağı için,
10- Bu düzenlemeyle kamu yararı değil kayırmacılığın kişilere göre uygulamaların önü açılacağı, tarafsızlık, eşitlik, objektiflik ilkeleri ve uygulama belirginliğini ortadan kaldıracağı için,
11- Görevliyi sınav sendromuna sokan ve Hiçbir kurumda olmayan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) eziyetinden kurtarmak için,
12-   Getirilen Ek 1 formu dikkatli incelendiğinde görevlilerin tayin için yarışma sınavına katılma imkanları  kısıtlandığı için,
13-  Sağlıkta getirilip sonra geri dönülen Tam gün yasası uygulaması gibi camileri gün boyu açık tutma zorunluluğu ile Kanun ve İLO sözleşmelerine aykırı Çalışma şartları ve süreleri getirdiği için;
 

1- Atama Yer değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri (6,10,17,19,20 ve GEÇİCİ MADDE-7) deki 24 husus,   
 
2- Sınav Yönetmeliğinin 18/A Naklen atama maddesi ile puanlama sistemini getiren 70 puan barajıyla ilgili MBSTS maddelerini,
 
3- Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 40/d) maddesi “Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.” Toplam 26 maddelik,
 
Usul ve esaslar, 4688 Sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca daha öncede  verilip halen devam edenlerle birlikte hak kaybını önlemek için Türk Diyanet Vakıf-Sendikasınca yargıya taşınmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET