gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANETTEN 653 KHK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA CEVAPLAR GELDİ

653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 17/09/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası hafızlıkta yaş sınırının kaldırılması, fahri eğiticilerin kadroya alınması konularında merak edilen sorulara cevap verildi.

24 Eylül 2011 Cumartesi 07:02
Diyanetten 653 KHK Hakkında Merak Edilen Sorulara Cevaplar Geldi

653 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE İLGİLİ ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17/09/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararname ile ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur:
1) 633 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin kaldırılması ile Kur’an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak, dini bilgiler almak isteyenlerin, zorunlu temel eğitime devam ederken, dershane, sanat ve spor etkinliklerine ilişkin çeşitli kurslara devam edebildikleri gibi bu kurslara da katılabilmelerine imkân sağlanmıştır. Söz konusu yaş sınırlamasının kaldırılmasına dair düzenleme, öğrencilerin kesintisiz zorunlu temel eğitimi ihmal edeceği sonucunu doğurmamaktadır.
2) Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer kurumlardan farklı olarak din hizmetlerini ifa etmek için ülke genelinde en ücra yerleşim birimlerinde personel istihdam etmektedir. Bu yerleşim yerlerinde ulaşım, eğitim, sağlık gibi sosyal imkânların kısıtlı olması ve yıllarca kadro yetersizliği sebebiyle kadrolu personel istihdamının zor olduğu bir vakıa olmuştur.
Bazı Kur’an kurslarındaki hizmetler, yıllarca fahri olarak çalışan, bu alanda Kur’an kurslarının açılması, bu kurslara öğrenci temin edilmesi ve kursların hayatiyetini devam ettirmesi gibi hususlarda gayret göstererek hiçbir beklentiye girmeden her türlü fedakârlığa katlanan Kur’ana hizmet gönüllüleri ile karşılanmıştır. Bu görevliler, hizmetleri devam ederken zaman zaman yerlerine sözleşmeli veya kadrolu personel atanması sebebiyle görevlerine son verilmiş ve her defasında mağduriyete uğramışlardır. Buna rağmen bu kişiler yeni kursların açılmasına ve oralarda Kur’an hizmetine öncülük etmeye devam etmişlerdir.
Mezkur düzenleme ile, birçok sosyal imkandan mahrum bir şekilde uzun yıllar özveri ile taşrada çalışan ve mağdur olan bu personelin, belirlenen kriterler çerçevesinde il ve ilçelerin ihtiyaç durumuna göre istihdamı amaçlanmıştır.
3) Bilindiği üzere, sözleşmeli personelle ilgili olarak en son 04 Haziran 2011 tarihinde yapılan düzenleme ile tüm kurumlarda sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçirilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımızda halen sözleşmeli pozisyonda görev yapanların kadroya geçirilmesi hususu, kamu kurumlarında görevli sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili genel esaslara tabi olup, bu alanda yeni bir düzenleme olduğunda durumları değerlendirilecektir.
Fahri görevlilerin bu düzenleme ile sözleşmeli statüde değil de kadrolu statüye geçirilmesi, kamu genelinde sözleşmelilerin statüsünde yapılacak değişim varsayımından hareket edilmiştir.
4) 633 sayılı Kanuna eklenen Geçici 17 nci maddede geçen “beş yıl” ve “bir yıl” ifadeleri, eğitim-öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında fiilen çalışılan süreleri kapsamakta olup, yaz kurslarında geçen süreler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. (Bir yılın hesaplanmasında fiilen çalışılan sürelerin toplamı için 365 gün esas alınacaktır.)
5) 633 sayılı Kanunun Geçici 13 üncü maddesinin, murakıplık kadrolarının iptali ile ilgili altıncı fıkrasının son cümlesi, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılarak murakıplık sistemine yeniden işlerlik kazandırılmış; müktesebi olanlardan aynı unvana geçmek isteyenlerin, atanmalarına engel başka bir sebep olmaması halinde yeniden murakıp kadrolarına atanmalarına imkân sağlanmıştır.
6) 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 633 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler hususunda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün aşağıdaki telefonlarından bilgi alınabilecektir.
Kararnamede yer alan personelin istihdamına ilişkin usul ve esaslar daha sonra açıklanacaktır.
İrtibat Telefonları:
0312 295 77 73
0312 295 78 33
0312 295 77 82Alıntılar için www.kamudanhabrler.com adresini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET