gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VEKİL İMAMLAR HANGİ MEVZUATA GÖRE ÇALIŞIR?

Vekil imamların çalışma usul ve esaslarına ilişkin kanuni mevzuat aşağıda belirlenmiştir.

13 Eylül 2014 Cumartesi 08:11
VEKİL İMAMLAR HANGİ MEVZUATA GÖRE ÇALIŞIR?

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun;

 

Vekil imam - hatipler:


Madde 36 – Bu Kanunun 22 nci maddesi (f) bendinde yazılı nitelikteistekli bulunmadığı için açık kalan İmam - hatipliklere vekaleten atanmışolanlardan, bu Kanunun neşri tarihinde görevi başında olanlar müktesep dereceaylıkları ile aynı göreve asıl imam - hatip olarak atanmış sayılırlar.


Geçici Madde 8 – BuKanunla asıl imam - hatipliğe atanmış sayılanların vekil imam - hatipliktegeçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve dereceyükselmesi sureti ile değerlendirilir.


Geçici Madde 11- İmam-hatip kadrolarınavekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlarveya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar DevletPersonel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangibirinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almışolmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bukişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmetsüreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.       


Geçici Madde 15- 30/6/2010 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı taşrateşkilatında halihazırda vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görevyapmakta olanlar ile 3/5/2005 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihekadar Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında toplam en az dört ay süreylevekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapmış olanlar; kamupersoneli seçme sınavlarının herhangi birinden Başkanlıkça belirlenecek yeterlipuanı almış olmaları ve alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları veBaşkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sınavda başarılıolmaları halinde, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek ve birdefaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasıhükümleri uyarınca vizeli veya vize sayısının yeterli olmaması halinde, ilgilimevzuat hükümleri çerçevesinde vize edilecek sözleşmeli imam -hatip ve müezzin-kayyım  pozisyonlarına geçirilir. Bu şekilde  sözleşmeliimam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına geçirileceklerin sayısı 4000 adedigeçemez ve bu işlemler başvuru süresi dahil en geç altı ay içerisindetamamlanır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;

Öğrenim durumu değişmeyenlerinderece ve kademelere intibak:

             Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970- 1327/90. md; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

             1/3/1970 tarihi ile30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmışolanlar ile 30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede görevealınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerdeöğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdakiesaslara göre yapılır.

              B) 18 yaşınbitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılıhizmet süreleri değerlendirilir.

             C) Aşağıda gösterilengörevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.

             i) Vekil imam olup dasonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekilliktegeçen hizmetlerinin tamamı,

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET