gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI MEB-PGM EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ SIRAYA GÖRE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Başvuru Tarihleri: 29/06/2011 12:00:00-05/07/2011 17:00:00

29 Haziran 2011 Çarşamba 15:31
2011 Yılı MEB-PGM Eğitim Müfettişleri Sıraya Göre Yer Değiştirme İşlemleri

GENEL ESASLAR VE AÇIKLAMALAR
1. 27/06/2011 tarihli ve 42826 sayılı makam onayı ekinde yer alan 2011 yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu atanmak istedikleri iller için sırada bulunan müfettişlerin, sıraya dayalı yer değişikliği işlemleri sonucu güncellenerek http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
2011 yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu (EK-1) Bulunduğu ilde sekiz yıl ve daha fazla hizmeti olanların yer değişikliği işlemleri sonrası ile isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri sonrası da güncellenerek yer değişikliği takviminde belirtilen sürelerde yayımlanacaktır.
2. Sıraya dayalı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin 66 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öncelikli olarak yapılacaktır. Eğitim müfettişlerinin sırada bulundukları illerle sınırlı olmak üzere tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak ve sıraya dayalı yer değişikliği işlemleri bitirilecektir.
3. 2011 yılı yer değiştirme işlemleri; sıraya dayalı yer değişikliği işlemlerinden sonra her atama grubu sonrası güncellenerek http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan 2011 yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu (EK-1) esas alınarak yapılacaktır.
Yer değiştirme işlemleri, Yönetmeliğin;
3.1. Geçici 4 üncü maddesiyle sıraya dayalı yer değiştirme işlemleri,
3.2. 31 inci maddesine göre bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirme işlemleri,
3.3. 32 nci maddesine göre İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri,
3.4. Geçici 2 nci maddesine göre bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirme işlemleri,
sırasında gerçekleştirilecektir.
3.4. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmak istedikleri iller için 2010 yılından sırada bulunan müfettişlerin sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinin bu yıl tamamlanması planlandığından, yer değişikliği talebinde bulunurken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
3.5. 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapanlar yer değişikliği talebinde bulunacaklardır.
3.5.1. Bulundukları ilde 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapanların görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilecektir.
3.5.2. Sekiz yıllık sürenin hesaplanmasında; Eğitim Müfettişleri Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir.
3.5.3. Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden, görevlerine dönenler için 8 yıllık sürenin hesabında aylıksız izine ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.
3.6. İsteğe bağlı yer değişikliğinde; bulundukları ilde 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan müfettişlerden;
3.6.1. Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar istediği illere, yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
3.6.2. Bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
3.7. Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan müfettişlerin yer değişikliği işlemleri, Yönetmeliğin 66 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
3.7.1. Eğitim müfettişliğinden önceki Devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri bölge hizmet süresi hesaplamalarında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede; bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin, çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan sürenin öncelikle görev yapmadığı bir alt hizmet bölgesinde, bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışılması gereken bir üst bölgede değerlendirilecektir.
3.7.2. Müfettişlerin görevli bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde, bir yıldan az olan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılacaktır.
3.7.3. Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi eksik olduğu için yer değişikliği başvurusu yapmak isteyen eğitim müfettişlerinin; il tercihinde bulunurken eğitim müfettişi fazlalığı olan illere öncelik vermemeleri gerekmektedir.
3.7.4. Görevli bulunduğu birinci veya ikinci hizmet bölgelerine dâhil illerde 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlamış bulunanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar bile üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgesindeki illere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.7.5. Bulunduğu ilde müfettiş unvanıyla 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla o ilin yer aldığı bölge hizmetini tamamlamakla birlikte hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayanlardan yer değiştirme isteğinde bulunmayanların atamaları Bakanlıkça yapılacaktır.
Ancak bu kapsamda dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan müfettişler istemeleri durumunda birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler illerin müfettiş ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. Bu sürelerin hesabında aynı ilde çalışma süresi kesintisiz sekiz yıldan fazla olamaz.
3.7.6. Her ikisi de eğitim müfettişi olan eşlerin, varsa zorunlu bölge hizmeti eksik bulunan eşin tercihleri doğrultusunda, başvurularını yapmaları gerekmektedir.
3.8. Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 3 yıllık süre geçmeden en son ayrıldıkları ile atanma talebinde bulunamazlar.
3.9. Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler ile askerlik hizmetinde (terhis belgesi esas alınacaktır) geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmayacaktır. Ancak, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.
3.10. Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, bu süreleri ile geçici görevlendirme süreleri başvurulardan önce MEBBİS kayıtlarına işletilecektir. Bu sürelerin işletilmesinden öncelikle eğitim müfettişi ve eğitim müfettişleri başkanlığı sorumludur.
3.11.; Yer değişikliği işlemlerini yargıya taşıyan ve yargı kararı sonucunda ayrıldıkları illerine tekrar atananlar bakımından, atandıkları illerde geçen bu süreleri yer değiştirmelerde halen bulundukları ilde çalışılan sürelerin hesabında değerlendirilir.

REHBER için upload/2011 yılı egıtım muf.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET