gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU

Öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları 02-08 Ocak 2014 tarihleri arasında alınacak, başvuruda bulunan öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında alınarak yer değiştirme işlemleri 20-21 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

31 Aralık 2013 Salı 22:59
2014 İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU

2014 YARIYIL TATİLİ 
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER 
DEĞİŞTİRME DUYURUSU 
 
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında 
sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer 
değişiklikleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 
1. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan bütün okullar, 
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine 
açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre 
yapılacaktır. 
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin 
hesabında ise 31 Ocak 2014 tarihi esas alınacaktır. 
3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler 
hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31 
Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı birlikte aranacaktır. 
4. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama 
kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 31 Ocak 2014 
tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür 
durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 
5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı 
olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin 
de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir. 
6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki 
MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak belgeler okul 
müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Onaylı başvuru formu çıktısının bir örneği 
öğretmene elden teslim edilecektir. 
7. Öğretmenler, Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından 
sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi 
düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde 
bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal 
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bilgilerinde değişiklik 
olanlar dışında yeniden başvurularda tercih düzeltilmesi yapılmayacaktır. 
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu 
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan 
vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir. 
8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında 
bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla 2 
 
kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının 
onaylanmasını isteyebilirler; yöneticiler de bu başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. 
Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı göreve başladıklarında 
öğretmenlere imzalattırılacaktır. 
9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe 
millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. 
10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı 
görev süresi veya izinlerinin 07 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, 
diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda 
yer değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 10 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine 
başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 
11. Öğretmenlerden eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin 
görev yaptığı kurumun bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
12. Başvurular, iki aşamada alınacaktır. Birinci aşamada özür başvurularının geçerlilik 
kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 
onaylanması gerekmektedir. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve okul 
müdürlüklerince onaylanacaktır. 
13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan 
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da 
istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru 
Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz 
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir. 
14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular 
hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın 
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
 
SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 
Öğretmenler; 
a) Görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık 
durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği, 
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için 
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık 
kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin 
bulunduğu 
ilçe/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 3 
 
Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz 
ettiği sağlık kurulu raporunda, hastalığının öğretmenlik yapmasını engellemeyeceğinin ayrıca 
belirtilmesi gerekir. 
Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler ise, rehberlik ve araştırma 
merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî 
eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim 
alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilirler. 
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: 
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay 
içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında 
süre şartı aranmaz), 
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı, 
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu 
ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı 
il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge. 
Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu 
raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin 
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol 
edeceklerdir. 
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 
 I- Öğretmenlerden eşi; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında, 
b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı, 
c) 506 sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel 
 emeklilik sandığına tabi, 
ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, 
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak 
 çalışanlar ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı 
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 
II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden: 
a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı 
cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 4 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C 
maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 399 sayılı KHK kapsamında 
çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 
ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu 
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü 
itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir) 
b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri 
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan; 
1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi, 
2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak 
işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, 
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 
360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren 
şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde 
eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler 
içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları 
belge istenecektir. 
5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet 
sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. 
6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin 
sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre 
zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında 
değerlendirilir. 
III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi 
itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği 
yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 
IV- Öğretmenlerden; 
 a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar, 
 b) Eşleri geçici görevli olanlar, 
 c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar 
 yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır. 
 
 5 
 
GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER 
DEĞİŞTİRMELER 
 
1. Öğretmenlerden; 
 a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde, 
 b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 
(altı) ay içinde, 
 c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları 
ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin 
vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde, 
 ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle, 
 d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu, merkezî sınavla 
kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını 
belgelendirenler 
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden; 
a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev 
yaptığı il valisinin teklifi, 
b) Eşinin vefatını gösterir belge, 
c) Eşi, çocuğu ile anne/babası veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi 
olduğuna dair belge, 
ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim 
göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge 
 istenecektir. 
 
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 
 
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında 
Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru 
Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” 
ve “şifre” ile ulaşılacaktır. 
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin 
belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. 
Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi 6 
 
uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde 
ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur. 
Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik 
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak başvurular 
onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir. 
Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak 
onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. 
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip 
eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu 
müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün 
içinde onaylanacaktır. 
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye 
alınacaktır. 
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi 
sağlanacaktır. 
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların 
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur. 
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli 
eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve 
başvuruların onaylanması sağlanacaktır. 
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce 
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir. 
 
 BAŞVURU VE TERCİHLER 
Başvurular 
Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi 
bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı 
olarak alınacaktır. 
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak, özür 
durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır. 
İkinci aşamada; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan 
okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi 
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu 
onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak 
işaretleyeceklerdir. 7 
 
Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak atamalar 
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu 
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 Tercihler 
1-İller arasında: 
 Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 40 (kırk) tercihte 
bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 41 inci seçenek olarak 
il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini ayrıca 
belirtebilecektir. 
Tercihlerine atanamayanlardan 41 inci seçeneği tercih edenler il genelinde boş kalan 
kurumlara kur’a usulüyle atanacaklardır. 
40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece 
tercihleri dikkate alınacaktır. 
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan 
öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır. 
2-İl içinde: 
İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu 
yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler. 
Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde 
olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak 
değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. 
Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği 
yapılamaz. 
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün 
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları 
tercih edeceklerdir. 
Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki 
okulları tercih edecektir. 
Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları 
dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları 
dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir. 
 Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerden; 
Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler 
dâhil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar 
büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelerdeki, 
Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını 
gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil), 8 
 
Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar 
eşinin görev yaptığı ve Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu 
ilçedeki okulları 
tercih edebileceklerdir. 
3-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve 
sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri; 
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve 
spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bilim ve sanat 
merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat 
merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir. 
Güzel sanatlar ve spor liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik ve 
beden eğitimi öğretmenleri ile geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, bilim 
ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih 
edebilecektir. 
Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve 
sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve 
sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat 
merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler. 
Yer Değiştirmeler ve Tebligat 
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yer 
değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme 
Takvimi’nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. 
 
 YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 
I. AŞAMA 
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-08 Ocak 2014 
II. AŞAMA 
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 13-17 Ocak 2014 
Atamalar 20-21 Ocak 2014 
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014 
 
 
 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET