gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DERS VE EK DERS SAATLERİ YENİ UYGULAMASI

10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 2. maddesi ile 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

05 Şubat 2012 Pazar 19:09

 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 2. maddesi ile 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. 


Buna göre, 652 sayılı KHK’nın sadece öğretmenlik kadrosunda bulunanlar ile fiilen öğretmenlik yapanlara ek ders ücreti ödeneceğine dair hükmü paralelinde, 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 
Kaynak: Eğitim Bir Sen

1-Söz konusu Karar’ın “tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ders niteliğindeki yönetim görevi” tanımındaki “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece ders niteliğindeki yönetim görevi, artık Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personel için değil, sadece Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personel için söz konusu olabilecektir. 

2-Söz konusu Karar’ın “tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “yönetici” tanımındaki “merkez ve taşra teşkilatı ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece Karar’ın uygulanmasında yönetici kavramından her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanlar anlaşılacaktır. 

3-Söz konusu Karar’ın “ders niteliğindeki yönetim görevi” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a) ve (b) bentlerindeki,


(a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı,(4) savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,


(b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati
” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yukarıda sayılan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki personele ek ders ücreti ödenmeyecektir.


4-Söz konusu Karar’ın “vekâlet görevi” başlıklı 22. maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda, yukarıda sayılan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticilik görevlerine vekâleten atanan personele ek ders ücreti ödenmeyecektir.

5-Söz konusu Karar’ın “görevin fiilen yapılması” başlıklı 25. maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü uygulanmaz” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda, 375 sayılı KHK’dan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın izinli ve raporlu olunan süreler için ek ders ücreti ödenmeyecektir.


6-Söz konusu Karar’ın ek 1. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde metninde, “İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir” ibaresi yer almaktaydı. Bu durumda, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürleri ile ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcıları ek ders ücretlerinden yararlanamayacaklardır.


7-Söz konusu Karar’ın “kazanılmış haklar” başlıklı geçici 1. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde metninde, “Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlarının 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile verilmiş bulunan hakları saklıdır” ibaresi yer almaktaydı. Bu durumda, mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanları ek ders ücretinden yararlanamayacaklardır.


8-Söz konusu Karar’ın geçici 3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4. madde eklenmiştir: “(Değişik: 10/01/2012 - 28169 RG) Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 42 nci maddesine göre ödenen ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine istinaden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, 14 üncü madde ve 16 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ek ders ücretleri söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmez. 15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11 inci maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığından bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenir.


666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 11. madde ile ek 12. maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan hükümler ile yapılan ödemelerden yararlananlara anılan tarih itibariyle söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının ek 9. madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceği (fark tazminatı) hüküm altına alınmıştı.


Buna göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerden söz konusu fark tazminatından yararlananlara ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak 15/01/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11. maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığından, bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenecektir. 
Eğitim Bir Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET