gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM BİR SEN KİK'İN UYGULANMASINI İSTİYOR. BAKANLIK İSE...

Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında, sorunların çözümüne yönelik imza altına aldığımız kararların sonuçlandırılması talebimize, Milli Eğitim Bakanlığı’nca cevap verildi.

27 Temmuz 2011 Çarşamba 14:24
Eğitim Bir Sen KİK'in Uygulanmasını İstiyor. Bakanlık ise...

 

 
KURUM İDARİ KURULU ÖNERİLERİ
İLGİLİ BİRİM
ÖNERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ekim 2009
1) Milli Eğitim Bakanlığı personelinin uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimi yapabilmelerine imkan sağlanması için Bakanlığımızca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) nezdinde girişimde bulunulması
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca; Konuya ilişkin olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı olumlu cevap verdiğini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonuncunda “Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Tezsiz Yüksek Lisans Programları” ön çalışması başlatıldığını, mutabakat sağlandığında gerekli duyuruların yapılacağını belirtmiştir.
2) Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması
Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan personel, 4/06/2011 tari9h ve 27954 (Mükerrer) sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname” ile memur kadrolarına atanmaları sağlanmıştır
Nisan 2010
1)Kariyer basamaklarında yükselme sınavlarında başarılı olup ancak kontenjan sınırlanmasında dolayı değerlendirme sonucunda uzman öğretmenlik sertifikası alamayana öğretmenlere Anayasa Mahkemesi Kararı da dikkate alınarak uzman öğretmenlik sertifikası verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesi
Personel Genel Müdürlüğü
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında 60 ve üzeri puan alanlar, alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimi 30 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlayanlar,; bunlardan uzman öğretmenlik kontenjanına giremeyenlerden, Bakanlığımız aleyhine açmış oldukları davaları devam edenlerin dilekçe tarihi itibariyle, dava açmayanların başvuru yapmaları halinde başvuru tarihi itibariyle uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenecek olup, bu konu ile ilgili olarak, ilgililerin başvuruları, 20 Haziran-08 Temmuz 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
2) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu müdürlüklerine öncelikle atölye laboratuar ya da meslek dersleri öğretmenleri arasından atama yapılması, aday bulunamaması durumunda diğer alan öğretmenleri arasından da atama yapılmasına yönelik düzenleme çalışmalarının başlatılması
Personel Genel Müdürlüğü
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu müdürlüklerine öncelikle atölye laboratuar ya da meslek dersleri öğretmenleri arasında atama yapılması, aday bulunamaması durumunda diğer alan öğretmenleri arasından da atama yapılmasına yönelik düzenleme çalışmalarının başlatılması önerisi, söz konusu Yönetmeliğe ilişkin başlatılan değişiklik çalışmalarında dikkate alınmış olup, Yönetmelik en kısa zamanda yayınlanacaktır.
 
3) Parasız yatılı ve burslu öğrenci okutma ve onlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin mevzuata “eğitim çalışanları” ifadesi konularak, memur ve yardımcı personel çocuklarının da bu haktan yararlanmasına yönelik çalışma başlatılması
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığınca; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık Burs ve Sosyal Yardım Yönetmeliğine “öğretmen çocuğu” ifadesi yerine “eğitim çalışanları” ifadesi daha önce yapılan mevzuat değişiklik çalışmalarında taslağa alınmış, ancak, Sayıştay Başkanlığınca “eşitlik ilkesi” açısından tüm kamu çalışanlarının bu kapsama alınması gerektiğini belirtmeleri üzerine taslaktan çıkarılmıştır.
Ekim 2010
EKİM 2010
1) İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, eğitim müfettişleri, uzmanlar ve şefler ek ödeme almadıkları için ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılması
Personel Genel Müdürlüğü
Ek ödeme alamayan şube müdürleri ile eğitim müfettişlerine 23/01/2009’da Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın yapılan değişiklikle ek ders ücreti artırılmıştır.
Öneride sayılan diğer personelin ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın değişikliğine yönelik taslakta düzenlenmiştir. Söz konusu taslak görüşleri alınmak üzere Bakanlığımızın 10/02/2011 tarih ve 9271 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, adı geçen Bakanlıkça değerlendirme aşamasındadır.
2) Eğitim kurumlarında görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına fiziki imkânlar ölçüsünde uygun mekân sağlanması
Öğretim Daireleri ve Taşra Teşkilatı
Bu önerinin yerine getirilmeye çalışılmasını içeren yazımız, 28/12/2010 tarih ve 77010 sayı ile merkez ve taşra teşkilatımıza gönderilmiştir.
3) Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ile Teknik Hizmetler Sınıfı personeli ve unvansız Genel İdari Hizmetler sınıfı personeli (V.H.K.İ.,memur, bilgisayar işletmeni vb.) için merkezi ve mahalli hizmet içi eğitim ve kursların açılmasını8 sağlanması
Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Öğretmen Daireleri
Merkezi ve milli eğitim müdürlüklerince mahalli olarak 2010 yılında düzenlenmiş Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine; Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 16.693, Teknik Hizmetler Sınıfından 530, Yardımcı Hizmetler Sınıfından 9.187 personel olmak üzere toplam 26.410 personel katılmıştır.
4) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından okul müdürleri için açılan seminerlerde 4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın seminer programlarında yer verilmesinin sağlanması
Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Öğretmen Daireleri
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, okul müdürleri için açılacak faaliyetlerde programın iki ders saatinin “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Mevzuatı” konusuna ayrılması için 10/03/2011 tarihli ve B.08.0HED.072.00.00-602.01.01 sayılı yazı ile Öğretim Dairelerimize bildirildiğini belirtmiştir.
5) Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak 9/3/2010 tarih ve 14004 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilen Kanun Tasarsı Taslağının bir ana önce sonuçlandırılmasının sağlanması
Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan personel, 4/06/2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname” ile memur kadroların atanmaları sağlanmıştır.
6) Eğitim çalışanlarının müze ve diğer tarihi yerlere ücretsiz olarak girebilmelerinin sağlanması için çalışma başlatılması
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Müze Kart hizmetinden yararlananların Bakanlıklarına bağlı müze ve örenyerlerini bir yıl boyunca ücretsiz olarak gezmelerinin mümkün olduğunu belirtmiştir.
7) Öğretmenevi üye aidatı uygulamasının kaldırılarak, tüm eğitim çalışanlarının öğretmenevi üyesi olarak kabul edilmesi çalışmalarının başlatılması
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu öneri hakkında ilgili mevzuatında yeni bir düzenleme yapılması gerekmekte olduğunu, mevzuat düzenleme çalışması tamamlandığında ayrıca bilgi verileceğini belirtmiştir.
8) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yapılan öğrenci kayıtlarında; sınavla öğrenci alan okullar hariç, diğer okullarda eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okullara çocuklarını kaydettirmeleri için gerek tedbirlerin alınmasının sağlanması
Öğretim Daireleri
-İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişiklik çalışmalarında değerlendirileceğini,
-Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, görev alanı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekte, konu ile ilgili gereken tedbirlerin alınması ve yürütülmesi hususlarında merkez ve taşra teşkilatlarına bu yönde talimat verildiğini,
-Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrenci kayıt-kabulünde esas alınmadığından, çalışan personelin görev yaptıkları okulda çocuklarının okumasında engel teşkil etmediğini,
-Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, ilgili mevzuatında değişiklik çalışmalarında dikkate alacağını,
-Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim çalışanlarının çocuklarının kayıtlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını,
belirtmişlerdir.
9) Lise ve dengi okul mezunu olarak görev yapan personelden, ön lisan v lisans öğrenimlerini tamamlamak isteyenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla, görev yaptıkları idarelerce gerekli kolaylığın sağlanması
Taşra ve Merkez teşkilatı birimleri
-Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü, ön lisan mezunu olup lisans tamamlamak isteyen personeline gereken kolaylık sağlandığını,
-Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, ön lisans ve lisans tamamlama programları Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünü, açılacak programların Genel Müdürlükçe personeline duyurulduğunu,
belirtmiştir.
10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslarda yer alan ve uygulanmakta olan sözleşmeli öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirmelerine (becayiş) ilişkin hükmün daha etkin uygulanmasının sağlanması
Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan personel, 4/06/2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname” ile memur kadrolarına atanmaları sağlandığından, bu önerinin uygulama alanı kalmamıştır.
EKİM 2009
1) Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması
Personel Genel Müdürlüğü
1739 ve 657 sayılı Kanunlarda değişiklik yaparak, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına imkan sağlayan 5204 sayılı Kanun’un bazı fıkralarının Anayasa Mahkemesinin 21/05/2008 tarihli ve Esas No:2004/83, Karar No:2008/107 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Konunun, Kanun boyutu ile yeniden ele alınması zorunluluğu ortaya çıktığından; Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda çalışmalar yapılarak hazırlanan taslak Bakanlığımızın 11/03/2010 tarih ve 14388 sayılı yazımız ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü söz konusu taslağımızı 2/4/2010 tarihinde TBMM Başkanlığına göndermiş olup, TBMM Genel Kurulu’nda beklemektedir.
2) Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin yer değiştirmelerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yapılması
Personel Genel Müdürlüğü
Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin taslak yönetmelik hazırlanmış olup, taslak yönetmelik, görüş alınmak üzere Bakanlığımızın 6/6/2011 tarih0 ve 37995 sayılı yazısı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
3) Eğitim kurumları yöneticilerinin aylık karşılığı haftada 6 saate kadar derse girmelerinin sağlanması bakımından ilgili mevzuatında değişiklik yapılması
Personel Genel Müdürlüğü
Bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın değişikliğine yönelik taslakta düzenlenmiştir. Söz konusu taslak görüşleri alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, adı geçen Bakanlıkça değerlendirme aşamasındadır.
NİSAN 2010
1) Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı sonu ve başında ilgili mevzuatına göre yaptıkları mesleki çalışmaların her günü için üç saat ek ders ücreti ödenecek şekilde “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar”da değişiklik çalışmalarının başlatılması
Personel Genel Müdürlüğü
Bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerini Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın değişikliğine yönelik taslakta düzenlenmiştir. Söz konusu taslak görüşleri alınmak üzerek Bakanlığımızın 10/02/2011 tarih ve 9271 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, adı geçen Bakanlıkça değerlendirme aşamasındadır.
EKİM 2010
1) İkili eğitim yapan okulların yöneticilerinin ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması
Personel Genel Müdürlüğü
Bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın değişikliğine yönelik taslakta düzenlenmiştir. Söz konusu taslak görüşleri alınmak üzere Bakanlığımızın 10/02/2011 tarih ve 9271 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, adı geçen Bakanlıkça değerlendirme aşamasındadır.
2) Orta öğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde ücret alabilmelerinin sağlanması için çalışmaların başlatılması
Personel Genel Müdürlüğü
Bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın değişikliğine yönelik taslakta düzenlenmiştir. Söz konusu taslak görüşleri alınmak üzerek Bakanlığımızın 10/02/2011 tarih ve 9271 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, adı geçen Bakanlıkça değerlendirme aşamasındadır.
3) Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi amacıyla ilgili mevzuatlarında gerekli çalışmalarının başlatılması
Personel Genel Müdürlüğü
Konu hakkında taslak hazırlanarak Makama sunulmuştur.
4) Hizmetlilerin eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi
YİK
Bu öneri, Yüksek İdare Kurulu’nun 2011 yılı içinde yapacağı olağan toplantısında gündemde yer alması için Bakanlığımızın 23/05/2011 tarih ve 34862 sayılı yazısı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
5) Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerinde harcırah (sürekli görev yolluğu) ödenmesi
YİK
Bu öneri, Yüksek İdare Kurulu’nun 2011 yılı içinde yapacağı olağan toplantısında gündemde yer alması için Bakanlığımızın 23/05/2011 tarih ve 34862 sayılı yazısı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
6) Sözleşmeli öğretmenlere ödenen, Öğretim Yılında Hazırlık Ödeneğinden ve ek ders ücretlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi kesilmemesi
YİK
Bu öneri, Yüksek İdare Kurulu’nun 2011 yılı içinde yapacağı olağan toplantısında gündemde yer alması için Bakanlığımızın 23/05/2011 tarih ve 34862 sayılı yazısı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
7) Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarı esas alınmaktadır. Bu miktarın azlığından dolayı öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjan anlamsız kalmaktadır. Bu nedenle; öğretmen çocukları sınavlara başvuru yapamamaktadır. Bu rakamların yükseltilerek mağduriyetin giderilmesi için pansiyon ücretinin çarpanı olan üç katı ifadesinin artırılması çalışmasının başlatılması
Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, Parasız ve yatılılık sınavına başvurabilmek için ailenin yıllık gelir limitinin arttırılması için yapılacak mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiğin belirtmiştir.
EKİM 2009
1) Ders yılı içerisindeki iş günlerinde çeşitli nedenlerle tatil edilen günlerde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin söz konusu günlere denk gelen ders görevlerini yapmış sayılmaları hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmelerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ da değişiklik yapılması
Personel Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin (b) bendine “ve ders yılı içerisindeki iş günlerinde öğrencilerin çeşitli nedenlerde izinli sayıldıkları saatlerde” ibaresi eklenmesine yönelik yazı, Personel Genel Müdürlüğünün 26/06/2008 tarihli ve 44865 sayısı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiş, ancak, Maliye Bakanlığınca uygun görülmemiştir.
2) Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile boşalan pozisyonların, özür durumu yer değiştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyonların isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği için kullanılmasının sağlanması
Personel Genel Müdürlüğü
2010 Aralık ilk atama döneminde, sözleşmeli öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerden iller arası özür grubundan müracaatları alınmış 17 Aralık 2010 tarihinde görevlendirilmeleri yapılmış lup, bunların boşalttığı pozisyonlara ise 31 Aralık 2010 tarihinde ilk defa sözleşmeli öğretmen görevlendirilmeleri yapılarak boşalan pozisyonlar doldurulmuştur. Bu nedenle il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değişikliği kullanılacak boş pozisyon bulunmamaktadır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET