gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ DÖNÜYOR

Okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/1151 sayılı YD İtiraz Kararı ile durdurdu.

12 Haziran 2015 Cuma 10:42
GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ DÖNÜYOR

Türk Eğitim-Sen'in, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı ile  Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkrasının, “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme, EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiştir.

 

Yönetmeliğin 10. Maddesinin 9.fıkrasında; “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” denilmiştir. Danıştay İDDK kararının gerekçesinde; 652 sayılı KHK ile yöneticilerin görev süresi dört yıl olarak belirlenmişken, her yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yeni müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin yapılmasının 652 sayılı KHK’deki düzenlemeler aşılarak dört yıllık görev süresi dolmayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması sonucunu doğuran düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Yönetmeliğin 23. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.” denilmiştir. Danıştay İDDK kararının gerekçesinde; madde hükmünde objektif kıstas öngörülmemesi, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandırması, hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltması, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmemesi, ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek geniş  katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Ayrıca, EK-1 değerlendirme formunda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden bahisle, EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre, Yönetmeliğin 10/9. Maddesi uyarınca, yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresi dolmadan görevleri sonlandırılan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin de dayanağı kalmadığından eski görev yerlerine geri döndürülmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, Yönetmeliğin 23/1 maddesine göre, boş bulunan normlar duyuruya çıkarılmadan, objektif kıstaslar gözetilmeden,  eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin de iptal edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan; bulunduğu eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme işlemleri şayet altı aydan az süreyle çalışmış olan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri tarafından yapılmış ise bu değerlendirme işlemlerinin de iptali gereklidir.

 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kamu Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir haksızlığın daha yargıdan döndüğünü, Bakanlık tarafından mahkeme kararının gereklerinin ivedilikle yerine getirilerek hakları gasp edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilmesi gerektiğini, aksi takdirde Türk Eğitim Sen olarak bu kişilerin bir araya getirilerek, mahkeme kararının uygulanması adına her türlü mücadelenin verileceğini ifade etmiştir.

 

İLGİLİ KARARA ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

 

http://www.turkegitimsen.org.tr/userfiles/files/danistay_iddk_yditiraz_2014_1151.pdf

K: Kamu Sen

Bakan Avcı gazetecilerin "Danıştay’ın okul yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararının sistemi nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine şu cevabı verdi: "Konuyla ilgili olarak bütün illere bugün itibarıyla yazıyı gönderdik. Yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda yapılması gerekenleri, illere resmi yazıyla bildirdik. Onun dışında, bu karardan kimlerin ne kadar, nasıl etkileneceği ve Bakanlık olarak hukuken ne yapmamız gerektiği konusunda hukuk müşavirliğimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Bu çalışma yapıldıktan sonra size ayrıntılı olarak açıklamayı yaparız." karşılığını verdi.


Okul müdürleri dönüyor


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formuna göre okul müdürünü değerlendiren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün okulun bulunduğu İl/İlçede altı aydan daha kısa süreli çalıştığı halde değerlendirme yapmasını eksik bir düzenleme olarak görmüş ve yürütmeyi durdurmuştur. Bu karara göre öncelikle, değerlendiriciler arasında altı aydan daha kısa süreli İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü bulunan değerlendirmelere göre yapılmış tüm okul müdürü görevlendirmeleri iptal edilmelidir. Ardından mevzuatta düzenleme yapılarak müdür görevlendirmeleri yapılmalıdır. Yönetmelikte yeni düzenleme yapılana kadar görevlendirme takvimi askıya alınmalıdır.


Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları dönüyor


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, inha-teklif-onay süreçlerine göre müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirilmelerinde, kariyer ve liyakatin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Görevlendirmede hiçbir objektif kıstasın öngörülmemesi ve takdir yetkisinin mutlak ölçüde etkili olması nedeniyle yürütmeyi durdurmuştur. Bu karara göre haksız olduğu kesinleşen yeni yönetmelik kapsamında yapılan tüm müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları görevlendirmeleri iptal edilmelidir. Akabinde yönetmelikte düzenleme yapılarak görevlendirmelerin yeniden yapılması ve yönetmelikte yeni düzenleme yapılana kadar da görevlendirmelerin durdurulması gerekmektedir.


Bu karar göre müdür ve müdür yardımcıları neler yapmalıdır?


Bu karar sonrasında hem daha önce görevleri sona erdirilen hem de bu yıl itibariyle görevleri bitecek olan okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ekteki örnek dilekçeleri kendilerine uygun bir şekilde doldurarak ilgili makama verebilirler.

K: Aktif Eğitim Sen

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET