gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'DEN NORM FAZLASI YÖNETİCİLERE KISMİ ÇÖZÜM

MEB yayınladığı genelge ile norm fazlası yöneticilere kısmi çözüm getirdi. Norm kadroya dahil edilme konumunda olmayanların yöneticilik görevleri ise 2014-2015 ders yılının bitim tarihi olan 12/06/2015 tarihinde sona erecektir.

01 Temmuz 2014 Salı 23:49

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesi gereğince; daha önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm kadroların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak norm kadro belirlemelerinin onaylanıp yürürlüğe konulacağı tarihe kadar geçerli olacağı ve bu bağlamda yeni yönetmeliğe göre yapılacak belirlemenin 18/07/2014 tarihi itibarıyla onaylanacağı dikkate alındığında, bu tarihten önce norm kadro fazlası olarak belirlenmiş olmalarına rağmen halen görevlerine devam eden yöneticilerden yapılan norm kadro belirlemelerine göre yeniden norm kadroya dahil edilme konumuna gelenlerin yöneticilik görevleri, dört yıllık görev süreleri dolana kadar devam edecektir. Bunlardan norm kadroya dahil edilme konumunda olmayanların yöneticilik görevleri ise 2014-2015 ders yılının bitim tarihi olan 12/06/2015 tarihinde sona erecektir.

Genelgede;

Bilindiği üzere, Millî EğitimBakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarınaİlişkin Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasında;"Eğitim kurumlarının yönetici veöğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır." hükmüne,26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Eğitimkurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniylenorm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atamave yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır" hükmüneyer verilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin geçici 2'ncimaddesinde ise; "Bu Yönetmelikle öngörülennorm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar geçen sürede, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikhükümlerinin uygulanmasına devam olunur" denilmiştir.

 

Diğertaraftan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı EğitimKurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 30'uncumaddesinin birinci fıkrasında; "İlgilimevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesindemüdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadrofazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilikgörevlerine devam ederler" hükmüyer almaktadır.

 

AynıYönetmeliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; "Yöneticiliktegeçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esasalınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olmasıhalinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının songünü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğutarihi takip eden ders yılının son günüdür." denilmektedir.

 

Öteyandan ilgi Onayda belirtildiği üzere, yeni norm kadro yönetmeliğinin yürürlüğegirmesinden sonra ilk norm kadro belirleme işlemleri30/06/2014-18/07/2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Bu çerçevede, Millî EğitimBakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarınaİlişkin Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi gereğince; daha önce yürürlükte olanyönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm kadroların bu Yönetmeliğin yürürlüğegirmesinden sonra yapılacak norm kadro belirlemelerinin onaylanıp yürürlüğekonulacağı tarihe kadar geçerli olacağı ve bu bağlamda yeni yönetmeliğe göreyapılacak belirlemenin 18/07/2014 tarihi itibarıylaonaylanacağı dikkate alındığında, bu tarihten önce norm kadro fazlası olarakbelirlenmiş olmalarına rağmen hâlen görevlerine devam eden yöneticilerdenyapılan norm kadro belirlemelerine göre yeniden norm kadroya dâhil edilme konumuna gelenlerin yöneticilik görevleri, dört yıllık görevsüreleri dolana kadar devam edecektir.

 

Bunlardan norm kadroya dâhil edilmekonumunda olmayanların yöneticilik görevleri ise 2014-2015 ders yılının bitimtarihi olan 12/06/2015 tarihinde sona erecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET