gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ İÇİN SINAV AÇTI

“Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 1709 şube müdürü kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

01 Kasım 2013 Cuma 05:39
MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ İÇİN SINAV AÇTI


2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSU 
 
 
“Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe 
milli eğitim müdürlükleri 1709 şube müdürü kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 
Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada 
gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
gerçekleştirilecek olup, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin 
açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adresinde ilân edilecektir. 
 
A- YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
 
 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları 
taşımak. 
 
2. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde 
bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer 
şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan 
yararlanırlar.) 
3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı 
veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür 
yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen 
kadrosunda beş ya da bu kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış 
olmak. 
4. Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları 
şartıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan 
İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığının işlerini yürüten şube 
müdürü kadrolarına; Bakanlığın mimar, mühendis, branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik 
−Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından 
atama yapılır. 
 

Yazılı sınava başvuru 
 
1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları 
taşıyanlar başvuruda bulunabilir. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre, lisans mezunlarının 10 
hizmet yılını, iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını 
tamamlayanlar başvuruda bulunabilir. 
3. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri 
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir. 
4. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile 
aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamazlar. 
 
Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 
 
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan, 
 b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan, 
 
 başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal 
edilecektir. 
 
 
B- YAPILACAK İŞLEMLER 
 
1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 
 
1.1. Duyuru, tüm taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır. 
 
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin 
yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. 
 
1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince incelenecektir. 
 
1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden 
Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il milli 
eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır. 
 
1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Millî Eğitim İnsan 
Kaynakları Yönetimi hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların 
incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. 
 
2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler 
 
2.1. Duyuru, Birimlerince personeline duyurulacaktır. 
 
2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden 
Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları Birimlerince incelenerek onaylanacaktır. 
 
 
3- Yazılı Sınav Kurulunca Yapılacak İşlemler 
 
3.1. Görevde yükselme yazılı sınavına girecek personelin listesini http://ikgm.meb.gov.tr 
internet adresinde ilan edecektir. 
 
3.2. Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların listesini http://ikgm.meb.gov.tr internet 
adresinde ilan edecektir. 
 
3.3. Sınav sürecine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütecektir. 
 
3.4. Yazılı Sınav Kurulu sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 
yürütülecektir. 
 
 
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 
1- Yazılı Sınava Başvuru 
 
1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel 
Modulü’ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık 
olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce 
gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır. 
 
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar EK-1 
TAKVİM’de belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki 
elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını 
yapacaklardır. 
 
1.3. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi 
hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir. 
 
1.4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları 
http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. 
 
1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen 
bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan 
doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 
 
1.6. Yazılı sınava katılacak adayların Bakanlıkça ilanından sonra, yazılı sınava ilişkin iş ve 
işlemler (Sınav ücreti yatırma, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve 
saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi vb.) için ÖSYM tarafından yapılacak duyurular takip 
edilecektir. 
 
D- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER 
 
Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu 
başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. 4 | 7
 
 
 
 
SIRA 
NO KONU ADI 
SORU 
SAYILARI 
1 Türkçe dil bilgisi, 5 
2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2 
3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3 
4 İnsan hakları ve demokrasi, 1 
5 Yönetimde etik, 1 
6 Türk idare sistemi, 2 
7 Protokol kuralları 1 
8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2 
9 Genel kültür 5 
10 T.C. Anayasası 5 
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 
12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3 
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3 
14 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK 
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun 
16 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3 
17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2 
18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2 
19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1 
20 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1 
21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3 
22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu, 
23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara 
bağlı mevzuat 
 TOPLAM 60 
 
 
 
E- SINAVDA ADAYLARIN UYMASI GEREKEN BAŞVURU VE SINAVLARA 
İLİŞKİN KURALLAR 
 
a) MEB tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar, sınav ücretini 
yatırarak, başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini belirtilen banka, merkez ve 
şubelerine yatırmayan, kendi kusuru ile olmasa dahi hatalı veya eksik yatırılan 
adayların başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılacak, bu konuda MEB veya 
ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır. Sınava başvurular, 13-19 Kasım 2013 
tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM 5 | 7
 
Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin 
adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. 
b) Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday 
Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen 
başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru 
Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında 
bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday 
Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da 
elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını 
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve 
fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt 
Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel 
bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve 
bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar başvuru 
merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava 
başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidirler. 
c) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, 
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için 
ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri 
verilmez. 
 
d) Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. 
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak 
sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit 
edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği 
tüm haklarını kaybedecektir. 
 
e) Adaylar sınava, 19 Aralık 2013 günü saat 14.00’ten itibaren 
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday 
şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi 
geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu 
askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu 
özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile 
ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. 
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava 
giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga 
basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, 
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya 
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş 
pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav 
Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin 
kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM 
Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 
f) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru 
merkezlerine nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 
TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır. 6 | 7
 
g) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir 
aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet 
sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” 
duyurusu ile bu tedbirlere yönelik çıkarılan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav 
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav 
bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 
 
F- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
a) Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar 
ortamında değerlendirilecektir. 
b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar 
dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir 
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir 
işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. 
c) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı 
sayılacaktır. 
 
G- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
 
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca 
sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, 
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve 
aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve 
adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri 
adaylara tebliğ hükmündedir. 
 
H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ 
 
a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından 
elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 5 gün içinde, 5,00 TL yatırdıklarını 
gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının 
incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her 
bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına 20,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile 
birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe 
Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanarak 
ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM’nin T.C. Ziraat 
Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 
070001000830060280115013) yatırmalıdırlar. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde 
yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün 
içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde 
adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı 
olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM 
Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin 7 | 7
 
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu 
dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 
 
b) ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. 
 
I- SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ 
 
Sınava girecek adaylar 13 – 19 Kasım 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. 
Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi 
Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve 
PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 95,00 TL yatıracaklardır. Sınav 
ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi 
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan 
önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. 
 
GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ 
 
Sınav Duyurusu 31 Ekim 2013 
Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci 1-8 Kasım 2013 
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin ilanı 11 Kasım 2013 
ÖSYM tarafından başvuruların alınması 13-19 Kasım 2013 
Görevde yükselme yazılı sınavının yapılması 29 Aralık 2013 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Tlf : (312) 413 17 26 - 17 30 - 17 32 – 17 34 
www.meb.gov.tr 
http://ikgm.meb.gov.tr 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, 06648, Çankaya/ANKARA 
ÖSYM’nin internet sayfası: http://www.osym.gov.tr 

ıkı yıllık

esra
03 Kasım 2013 Pazar 09:18

ıkıyıllık ucretlı öğretmenlerınızı 13 yıldan sonra işten attınız kadroluları mudur yaptınız bu sans değil adam kayırma

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET