gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB NORM KADRO MODÜLÜ OKULLAR VE KURUMLAR TARAFINDAN NASIL KULLANILACAK

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar MEB tarafından aşağıdaki yazı ile belirlenmektedir.

24 Ekim 2011 Pazartesi 18:38
MEB Norm Kadro Modülü Okullar ve Kurumlar Tarafından Nasıl Kullanılacak

 
        Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince “okul ve kurumların norm kadro  sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları  Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17. Maddeler  doğrultusunda yeniden belirleneceği, gerek görüldüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve  kurumların norm kadro sayılarının yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
          2011-2012 Eğitim Öğretim Yılına esas okul/kurumların norm kadrolarında  güncelleme 
yapılmak üzere sistem    28 Haziran-8 Temmuz  tarihleri arasında açılmış, okul kurumlarca  Norm  Kadro Modülünde güncelleme yapıldıktan sonra elektronik ortamda onaylanan cetveller  İl  Millî  Eğitim Müdürlüklerince okul kurumlara bildirilmişti.
Ancak, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına müteakip  okul/kurumların mevcut 
durumlarında meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılabilmesiçi için  28 Eylül- 10 Ekim   2011 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis  Yöneticilerine yetki verilmiştir. Mebbis yöneticileri  28-30 Eylül  tarihleri  arasında verilerin güncellenmesi için  okul ve kurum 
müdürlüklerine, 01-04 Ekim  tarihleri arasında  da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine,  05-10 Ekim 
tarihleri arasında da İl  milli eğitim müdürlüklerince girilen bilgilerin  kontrolünün yapılması için 
yetki verilmesi  gerekmektedir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların  yönetici ve  öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü  mevcut olduğundan  bu süre zarfında okul ve  kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru ve tam olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum  müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin  sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem  yapılacaktır.
Merkeze bağlı Taşra  Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar,  Bilim Sanat Merkezleri, 
Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen 
evi ve akşam sanat okulu Müdürlükleri    ile Turizm Eğitim Merkezlerinin     norm kadrolarında
hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. 
          İl,  ilçe,   okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde  dikkat edilmesi gereken  hususlar:
            1)Genel Lise iken Anadolu Lisesine dönüştürülen veya kademeli olarak kapatılarak  Meslek Lisesi olarak açılan eğitim kurumları tek kurum kodu altında birleştirilmiş olup, buna göre  öğrenci bilgileri ayrı,  diğer bilgiler    alanlara göre ders  saati sayıları v.b. birlikte  değerlendirilmiştir.  Söz konusu kurumlar için  yapılan bu iş ve işlemlerinin okul/kurum müdürlüklerince çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve veri girişlerinin bu doğrultuda yapılması  gerekmektedir.
         
        
           2)Norm bilgileri ekranında yeni bir düzenleme yapılarak toplam ders saati, yöneticinin gireceği 
ders saati ve norma esas ders saati    sütunları eklenmiştir. Buna göre ders bütünlüğü de  dikkate 
alınarak  yöneticinin gireceği ders saati  yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği 
ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa  işlenecek buna göre 
norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati  olarak 
hesaplanacaktır.  (Örneğin: Okulun  Matematik  alanındaki  haftalık ders saati  toplamının 68 saat
olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği   6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, 
norma esas ders saati sütununa ise 62 saat yazılması ve toplam ders saati sütunun da (62+6)68  saat ders 
yükünün olması  gerekmektedir.)
              Görevlendirilen  yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saati görevlendirildiği okulda 
gösterilmeyecek,  Yöneticilerin  gireceği ders saati sütununa alanları ile  aylık karşılığı okutabileceği 
dersler dışında her hangi bir alanda  ders saati yazılmaması gerekmektedir.
          3)Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim  Okulları ( Görme, İşitme, Zihinsel, 
Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri ), 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri(METEM) ve  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 

bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda 
belirtilen Eğitim kurumları dışındaki  tüm eğitim kurumlarının (Anadolu Liseleri dahil) olmak üzere 
öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır. 
4) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici,  rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin 
norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi  ve 
rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
5)Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı Kararında değişiklik yapıldığına,  ilişkin  06/06/2011 tarih 
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda değiştirilen alanlar sisteme yansıtılmış olup, güncellemenin bu 
doğrultuda  yapılması gerekmektedir.
6)İlköğretim okullarındaki  4 ve 5 inci sınıfların ders programında yer alan özel bilgi,beceri
ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar/resim,    din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 
yabancı dil  ders yüklerinin  6, 7 ve 8 inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek 
öğretmen norm kadrolarının  belirlenmesi gerekmektedir.
7)Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda Alan/Bölüm şefi, Atölye Şefi ve Laboratuar  Şefi 
norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev 
olduğundan Dairemizden  yazışmayla ayrıca  kadro  istenmemesi. Söz konusu işlemin Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar 
Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak  Norm Modülündeki kurum 
bilgileri ekranına  alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin 
sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
8) Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak 
doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği bilgi girilmeyen kutucuktan 
dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen 
okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.
a)Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor
ise oda sayısı olarak girilmeli kurumun ek binası kiralık veya başka bir yolla kurumun 
kullandığı mekanlar varsa bu mekanlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi 
gerekmektedir. Pansiyonlarda veya öğretmen evlerinde yatakhane olarak kullanılan  oda 
sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da 
eklenerek sisteme girilmeli  Ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuar  spor 
salonları veya buna   benzer odalarında öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek
tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi  Derslik olarak kullanılan 
sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,
b)Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; yemek servisi veren okul ve kurumların  yemek servisi 
verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi, 
c)Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli 
neyse o seçeneğin seçilmesi, 
gerekmektedir.
9)Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin bitimine müteakip onaylanan Norm Kadro 
Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde  milli eğitim müdürlüklerince, ilgili 
okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET