gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB YARIYIL ÖĞRETMEN İL İÇİ VE DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim öğretmenlerin il içi ve iller arası özür atama başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak.

26 Aralık 2014 Cuma 10:49
MEB YARIYIL ÖĞRETMEN İL İÇİ VE DIŞI ATAMA TAKVİMİ

MEB YARIYIL ÖĞRETMEN İL İÇİ VE DIŞI ATAMA TAKVİMİ


Milli Eğitim öğretmenlerin il içi ve iller arası özür atama başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak. Atamalarda, eşi özel sektörde çalışanlara 3 yıl çalışma şartı uygulanmayacak.

MEB öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklik başvuruları 5-9 Ocak'ta yapılacak. Atamalar 19 Ocak'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri 23 Ocak'tan itibaren yapılacak.


YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

5-9 Ocak 2015

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci

12-15 Ocak 2015

Atamalar

19 Ocak 2015

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri

23 Ocak 2015'ten itibaren


ÖĞRETMENLERİN 2015 OCAK AYI İLİÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

 

Bakanlığımıza bağlı eğitimkurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumuözrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yerdeğişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

 652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37'ncimaddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, alanlaritibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilanedilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayarortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

2.  Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvurularınson günü; hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2015 tarihi esas alınacaktır.

3.  Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrünebağlı yer değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisindede adaylıklarının kaldırılmış veya 28 Şubat 2015 tarihi itibarıylakaldırılabilecek durumda olması şartı aranacaktır.

4.  İlk atama kapsamında açıktan, kurumlar arası naklenatananlar ile öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arasıyeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yerdeğiştirmeler hariç, 28 Şubat 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 1(bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yerdeğiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

5.  Talebi halinde, sağlık durumu özrü ya da genel ve özelhayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygunbulunan öğretmenin eşinin yer değişikliği başvurusu birliktedeğerlendirilecektir.

6.    Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS ÖzürDurumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgelereğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünceonaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

7.    Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekildedoldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumuyöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir.Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındakibaşvurulan reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerinyeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

Öğretmenler,başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosununbulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yerdeğiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerinbaşvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.


8.   Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmaklabirlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecekbelgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarınınbulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularınınonaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içindeonaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlereimzalattıracaktır.

9.   Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarındagörevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunanöğretmenler, başvurularını kadrolarımn bulunduğu il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerine yapacaktır.

10.  Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinliolan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 28 Şubat 2015tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartlan da taşımalarıkaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yerdeğişikliği yapılanlardan en geç 28 Şubat 2015 tarihine kadar görevinebaşlamayanların atamaları iptal edilecektir.

11.  Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeliolarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

12- 10 Aralık 2014 tarihinde alan değişikliğiyapılan öğretmenlerden özür durumuna bağlı il içi ve iller arasında yerdeğiştirme isteğinde bulunacaklar 5 Ocak 2015 tarihine kadar ilişik kesme vebaşlama işlemlerini yapabileceklerdir. Bu şekilde yeni görevlerine başlayanöğretmenler özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

13.Başvurular iki aşamadaalınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitimmüdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihlerialınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacaktır.

14.Elektronik Başvuru Formudışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartlarıtaşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileruygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formuçıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak;geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

15.Yer değiştirme sürecindeyapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ilegerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasalişlem yapılacaktır.

16.Yer değiştirme sürecindeihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıcaduyurulacaktır.


SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler;

a)   Görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veyagörev yaptıkları yerde kalmaları hâlinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlıkdurumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedaviolmak istediği,

b)   Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiğikardeşlerinden birisi için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatınıdevam ettiremez." ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu veya öğretmeningörev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da görev yaptıkları yerdekalmaları hâlinde sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlıkkurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS)kayıtlı adresinin bulunduğu

ilçe/ildeki eğitim kurumlarınaatanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Kendihastalıkları nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibrazettikleri sağlık kurulu raporunda, hastalıklarının öğretmenlik yapmalarınıengellemeyeceği belirtilecektir.

Özel eğitim alması gerekençocuğu olan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince verilen özeleğitim değerlendirme kurulu raporunda ve il millî eğitim müdürlüklerindenalınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceğiresmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusundabulunabilir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a)  Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurumve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygunsağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz),

b)  Kardeşine vasi tayinedilenlerden mahkeme kararı,

c)  Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitimdeğerlendirme kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitimkurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünceverilecek belge.

Eş, anne-baba, çocuk ve kardeşiçin veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılanbaşvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerinözetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda teminederek kontrol edeceklerdir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1- Öğretmenlerden eşleri;

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/Bmaddeleri kapsamında,

b)  Sosyal Güvenlik Kurumunabağlı,

c)  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine görebankalar için kurulmuş özel


emekliliksandığına tabi,

ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarında, d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar ile aşağıda 2 ncimaddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yerdeğiştirme başvurusunda bulunabilir.

2- Eş durumu özründen yerdeğişikliği isteyenlerden:

a)  Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı,2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekliI ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunukapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamındasözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamındaçalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ilekamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerininçalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşamabaşvurularının son günü itibarıyla başka bir il'e atamasının yapıldığınıbelgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesiaranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b)  Eşleri, 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarakçalışanlardan;

 

1.  Eşlerinin çalışmakta olduğuişyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2.  Bağlı bulundukları vergidairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyetteolduğunu gösterir belge,

3.  Birinci aşama başvurularınınson günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalıhizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4.  İdare merkezi belirli biril'de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirketmerkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleriyerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendiişyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi,belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,

istenecektir.

Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak DiğerHususlar

1.  360 gün sigortalılık süresininhesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birliktedeğerlendirilecektir.

2.  Eşleri sigortalı olarakçalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılıksüresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre


zarfında askerlikte geçensüreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

3.  Eşleri emekli olanöğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6(altı) ay içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşlerinin ikametettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

4.  Öğretmenlerden;

 

a)  Kendileri veya eşleri yurtdışında görevli olanlar,

b)  Eşleri geçici görevli olanlar,

c)  Eşleri isteğe bağlı sigortalıolanlar,

yer değiştirmebaşvurusunda bulunamayacaktır.

 

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYENNEDENLERE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRMELER

1.  Öğretmenlerden;

 

a)  Eşi vefat edenler, eşlerininvefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

b)  Eşleri şehit ya da malul gaziolanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

c)   Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmaklayükümlü oldukları çocukları ile anne, baba veya kardeşlerinden biri şehit ya damalul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ayiçinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özelhayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,

d)  Görevli oldukları yerleşim yeri dışında birortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerdeil millî eğitim müdürlüğünden yatılı öğrenim görme imkânı olmadığınıbelgelendirenler,

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.  Bu kapsamda başvurudabulunacak öğretmenlerden;

 

a)  Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlikeoluşturan olaya ilişkin görev yaptığı il valisinin teklifi,

b)  Eşinin vefatını gösterir belge,

c)  Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birininşehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezî sınavlakazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılıöğrenim görme imkânı olmadığına dair belge

istenecektir.


YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİMMÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirmebaşvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik BaşvuruFormunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullanıcıadı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir.

Öğretmenler, yer değiştirmebaşvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgelerini onay içinkadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta,telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitimkurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayanbelgelerden öğretmenler sorumludur.

Eğitim kurumu müdürlüklerince,ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamdatarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurularonaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Eğitim kurumu müdürlükleri,özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe veil millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumumüdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip eden gün içinde; il veilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayımtakip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içindeonaylanacaktır.

Onayişlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeyealınacaktır.

Öğretmenlerin başvuru ve onayişlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi sağlanacaktır.

İl/ilçemillî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvurularınonaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonutatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe millieğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personelbulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularınailişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; buaşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.


BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle görev yerlerindenayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından başvurular, yerdeğiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarakalınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenlerElektronik Başvuru Formunu doldurarak özür durumuna göre atanmak istedikleri ilve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinciaşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıylaöğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yerdeğiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindeyayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmakistedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarakişaretleyecektir.

Tercih aşamasında"boşalması muhtemel eğitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalarsonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih edenöğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler

1-İller arasında:

Öğretmenler,özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)tercihte bulunabilir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ileatanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak 40 eğitimkurumu tercihi tamamlanmadan 41 inci seçenek işaretlenmeyecektir.

Bu kapsamda 40'tan az tercihyapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleridikkate alınacaktır.

Hizmetpuam yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayanöğretmenler, istemeleri hâlinde aylıksız izin kullanabilecektir.

2-  II içinde:

İl içinde özür durumuna bağlıyer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitimkurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

Büyükşehirstatüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçeile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedekieğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehirstatüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde ilmerkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeriolarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliğibaşvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumlarıarasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.


Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görevyapan öğretmenler, yalnızca özürlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köylerdâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercihedebilecektir.

Eşleri aym ilçenin köy veyabeldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitimkurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleriherhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdekieğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

3- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzelsanatlar liseleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;

Fen liseleri ve sosyalbilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liselerinin beden eğitimiöğretmenleri, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar/resim, müziköğretmenleri bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercihedebilecektir.

Anadolu liselerine ilgilimevzuatına göre atanan ve halen görev yapan öğretmenler, bilim ve sanatmerkezleri hariç olmak üzere, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dahiltüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Sporliselerinde halen görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlarliselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik öğretmenleri ile bukurumlarda daha önce görev yapmış söz konusu alan öğretmenleri, bilim ve sanatmerkezleri hariç olmak üzere spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve diğereğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Bilim vesanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda daha önce görevyapmış öğretmenler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri hariç olmak üzerebilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarım tercih edebilecektir.

Yer Değiştirmeler ve Tebligat

Yer değiştirmeler,öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puam üstünlüğüne göreyapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleriYer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET