gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN AYNI EĞITIM KURUMUNDA AZAMI ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİ

Öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yapılacaktır.

20 Temmuz 2015 Pazartesi 22:59
ÖĞRETMENLERİN  AYNI EĞITIM KURUMUNDA AZAMI ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİ

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI AYNI EĞİTİM KURUMUNDA AZAMIÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Öğretmenlerin, aynı eğitimkurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri, Millî EğitimBakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusundaaşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yapılacaktır.

1-   Aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2015 tarihi itibarıylatoplam 15 yıl görev yapan öğretmenler, azamî çalışma süresine bağlı yerdeğiştirme isteğinde bulunacaktır.

2-   15 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitimkurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariçolmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzerinedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilecektir.

3-   Hizmetin gereği veya idari tasarrufla görev yerideğiştirilen öğretmenlerden yargı kararı gereğince eski görev yerlerine iadeedilenlerin çalışma sürelerinin hesabında, eski ve yeni görev yerlerindekihizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

4-   Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitimkurumlarında geçen görev sürelerinin tamamı 15 yıllık sürenin hesabındabirlikte dikkate alınacaktır.

 

Örneğin;

a)  (A) İlkokulunda 10 yıl görev yapan bir öğretmenin bueğitim kurumunun adının (B) İlkokulu olarak değişmesi sonrasında aynı okulda 6yıl daha görev yapmış olması durumunda, bu öğretmenin görev süresi 10+6=16 yılolarak hesaplanacak ve aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yerdeğiştirme isteğinde bulunacaktır.

b)  (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) İlkokuluolan eğitim kurumunda görevine devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görevsüresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A) İlkokulunda geçen görevsüreleri birlikte değerlendirilecektir.

c)  (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) Ortaokuluolan eğitim kurumunda görevine devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görevsüresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A) Ortaokulunda geçen görevsüreleri birlikte değerlendirilecektir.

 

ç) Aynı bahçede farklı binalarda eğitim yapılan (A)İlköğretim Okulunun, aynı bahçede olmak üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunadönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları bina olup olmadığınabakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda geçengörev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

d)  Aynı binada farklı katlarda eğitim yapılan (A)İlköğretim Okulunun, aynı binada olmak üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunadönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları kat olup olmadığınabakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda geçengörev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 

e)   (A)Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokulu olmasından sonra bu okulda da görevinedevam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.


f)   (A) Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerdeneğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Lisesi olmasından sonra buokulda da görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birliktedeğerlendirilecektir.

g)   (A) Lisesi iken bu eğitim kurumunda görev yapanöğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokuluolmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleribirlikte değerlendirilecektir.

 

ğ) (A) Çok Programlı Lisesi iken bu okulda görev yapanöğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görevsüreleri birlikte değerlendirilecektir.

h)  (A) Anadolu Lisesi iken bu okulda görev yapanöğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görevsüreleri birlikte değerlendirilecektir.

 

ı) (A) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iken bu okuldagörev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam HatipLisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görevsüreleri birlikte değerlendirilecektir.

 

i)   (A)İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alan öğretmenlerinden eğitim kurumunun dönüştürülerek (A) İlkokulu olması nedeniyle bu okul dışındaki (B) Ortaokulunaatananların 15 yıllık görev süresinin hesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görevsüreleri dikkate alınmayacak; bir başka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) Ortaokulunabaşladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

 

j) (A) İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alanöğretmenlerinden eğitim kurumunun dönüştürülerek (A) Ortaokulu olması nedeniylebu okul dışındaki (B) İlkokuluna atananların 15 yıllık görev süresininhesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görev süreleri dikkate alınmayacak; birbaşka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) İlkokuluna başladıklarıtarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

 

k) (A) Ortaokulu ve (B) İmam Hatip Ortaokulu iken bueğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden okulların birleştirilerek (C)İmam Hatip Lisesine dönüştürüldükten sonra da bu okulda görevine devam edenöğretmenlerin (A) Ortaokulu ve (C) İmam Hatip Lisesinde geçen görev süreleribirlikte değerlendirilecek, yine aynı şekilde (B) İmam Hatip Ortaokulu ve (C)İmam Hatip Lisesinde geçen görev süreleri de birlikte değerlendirilecektir.

 

l) Karma eğitim yapılmakta olan (A) İmam HatipLisesinde eğitim gören kız öğrencilerin yeni açılan (B) Kız İmam Hatip Lisesinenakledilmesi üzerine (A) İmam Hatip Lisesinden bu eğitim kurumuna atananöğretmenlerin görev süreleri, yeni atandıkları (B) Kız İmam Hatip Lisesinebaşladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

 

m) (A) İlkokulu veya (B) Ortaokulu ikeneğitim-öğretime kapatılan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, (C) İlkokuluveya (D) Ortaokuluna atanan öğretmenlerin görev süreleri, yeni atandıklarıeğitim kurumlarına başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.


n) (A) Anadolu Lisesinde 13 yıl görev yaptıktan sonra(B) Anadolu Lisesine atanan ve bu eğitim kurumunda da 15 yıl çalışma süresinindolduran bir öğretmen, bu atama döneminde (A) Anadolu Lisesini tercih ederek bueğitim kurumuna atanması halinde, (A) Anadolu Lisesinde daha önce 13 yılçalıştığı süre ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı çalışma süresi dikkatealındığında, bu eğitim kurumunda 13+1=14 yıl görev yapmış olacağından 2016yılında bu kapsamda yeniden yer değiştirmeye tabi tutulacağını göz önündebulundurmalıdır.

5-  Aynı eğitim kurumunda alanı değişen öğretmenlerin 15yıllık görev süresinin hesabında alan değişikliğinden önceki görev süreleri dedikkate alınacaktır.

 

Örneğin; (A) İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeniolarak görev yapmakta iken alan değişikliği sonrasında aynı eğitim kurumunabeden eğitimi öğretmeni olarak atanan öğretmenin 15 yıllık görev süresininhesabında aynı eğitim kurumunda geçen görev süreleri birliktedeğerlendirilecektir.

6-  Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresininhesabında kesintili süreler de dâhil edilecektir.

 

Örneğin; (A) Lisesinde 9 yıl görev yaptıktan sonrabaşka bir eğitim kurumuna yer değiştiren ve daha sonra (A) Lisesine yenidenatanarak aynı okulda 7 yıl daha görev yapan bir öğretmenin 15 yıllık görevsüresinin hesabında, söz konusu görev süreleri birlikte değerlendirilecek veaynı eğitim kurumunda daha önce görev yaptığı 9 yıllık süre de dâhil edilerekbu öğretmenin görev süresi 9+7=16 yıl olarak hesaplanacaktır.

7-  Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresinitamamlayan öğretmenler, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önündebulundurularak kadrolarının bulunduğu ilçe grupları sınırlılığında olmak üzerealanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.Valiliklerce belirlenen ilçe grupları, il millî eğitim müdürlüklerince internetsayfasında yayınlanacaktır.

8-  15 yıllık çalışma süresine bağlı olarak yerdeğiştirecek öğretmenler, daha önce toplam 15 yıl süreyle görev yaptıklarıeğitim kurumlarını tercih edemeyecektir.

9-  Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliğine ilgilimevzuatı uyarınca sınavla atanmış olan öğretmenlerden bulundukları eğitimkurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, spor liselerini tercihedebilecekleri gibi istemeleri halinde alanları itibarıyla atanabilecekleridiğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

 

10-  Güzelsanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgilimevzuatı uyarınca sınavla atanmış olan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 15yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, güzel sanatlar liselerini tercih edebileceklerigibi istemeleri halinde alanları itibarıyla atanabilecekleri diğer eğitim kurumlarını da tercihedebilecektir.

 

11-   BilişimTeknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistikve Bilgisayar Bilimleri",
"Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve BilişimSistemleri Bölümü" ve
"Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarını tercih
edemeyecektir.


12-     Fenliseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri aynı tür eğitim
kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercihedebilecektir. Aynı
şekilde diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de alanlarıitibarıyla atanabilme
dışında başkaca bir şart aranmaksızın fen liseleri ve sosyal bilimlerliselerini tercih
edebilecektir.

13-  Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındakieğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanöğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzelsanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşyıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

14-  Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitimkurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olanöğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 15yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıfve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4'üncü sınıfı okuttukları ders yılının sonaerdiği tarihe kadar ertelenecektir.

 

Örneğin; (A) İlkokulunda 15yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve halen 2'nci sınıfı okutan bir öğretmeninaynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapacağı yerdeğiştirme, 4'üncü sınıfı okuttuğu ders yılının sona erdiği tarihe kadar 2 yılertelenecektir.

15-  Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veyaçalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olankamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne,baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yerdeğişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitimkurumlarında görev yapan öğretmenler, aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışmasüresine bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelere tabi tutulmayacaktır.

16-  Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık görev süresinidolduranlardan başvuru tarihlerinde aylıksız izinli olanların başka eğitimkurumuna atamaları, aylıksız izinlerinin bitimini müteakip bu kapsamdayapılacak ilk yer değiştirme dönemine kadar ertelenecektir.

17-  Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitimmüdürlükleri, yukarıda belirtilen aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışmasüresini doldurmaları nedeniyle yer değiştirecek öğretmenlerin tespit vetakibini yaparak bu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru formu doldurmasınısağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumumüdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır.

18-  Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alanElektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

19-  Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veyaposta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular;gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemedenyapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadanyapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarakyapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

 

20-    Yerdeğiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerigörevli, yetkili ve sorumlu olacaktır.


21-  Başvuru formunun doğru veeksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumlu olacak; öğretmenler,başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerindenbelgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesiyaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak,başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surettedüzeltme yapılmayacaktır.

22-  Yer değiştirme başvurusundabulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlüiletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmeksuretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumuyöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik BaşvuruFormlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusuonaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

23-  Başvurular, sırasıyla eğitimkurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilikkazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitimkurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden güniçinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son günyapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

24-  Yer değişikliği başvurusundabulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Temmuz 2015 tarihi dikkate alınarakbelirlenecektir.

25-  Aynı eğitim kurumunda azamiçalışma süresine bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, öğretmenlerintercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü göre yapılacaktır.

26-  Kadrolarının olduğu ilçegruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayanöğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı eğitim kurumunda azami çalışmasüresine bağlı olarak yapılacak bir sonraki atama dönemine kadarertelenecektir.

27-  Aynı eğitim kurumunda 15yıllık çalışma süresine bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden tercihlerineatanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı eğitim kurumundakigörev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacıbulunan kadrolarının bulunduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarına valiliklerceresen yapılacaktır. Resen yapılacak atamalarda mazeret durumları göz önündebulundurulacaktır.

28-  Yer değiştirme başvuruları 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 29 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.

29-  Yer değiştirme başvurularınailişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; buşekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıdabelirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı ÖğretmenAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

 

Rotasyonda Bilinmesi Gereken

Memet Şengül
25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:19

Aynı okulda 20 yılını doldurup daha sonra yine aynı okulda idareci olarak görevlendirilenler rotasyona tabi olacaklar mı?yoksa es mi geçilecek

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

öğretmen rotasyonu

şabam
23 Temmuz 2015 Perşembe 08:38

meb rotasyon için özür dileyeceğine, meb de görevli kişiler meb itibarını yok ettikleri için özür dilesinler. meb kadar cidfdiyetysiz ne yaptığını bilmeyen kurum varmı? butün kurumlar içler acısı fakat meb en kötüsü

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET