gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ VE AYRINTILARI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında sağlık ve eş durumu başta olmak üzere şubat ayında öğretmenlerin mazeret atamalarını gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...

30 Ocak 2013 Çarşamba 21:13


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında sağlık ve eş durumu başta olmak üzere Şubat ayında öğretmenlerin mazeret atamalarını gerçekleştirilecek.
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci                31 Ocak – 3 Şubat 2013
II. AŞAMA
Tercihlerin yapılması ve onay süreci                           04 – 06 Şubat 2013
Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması         08 Şubat 2013
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri                               11 Şubat 2013’ten itibaren 

2013 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNDAN
YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin iller arasında eş ve sağlık
durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere (can güvenliği, şehit ve malul gazi
eşi vb.) bağlı yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde yapılacaktır.
1. Öğretmenler, sağlık ve eş durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere
bağlı olarak 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.
2. Alanlar itibarıyla  atama yapılacak  norm kadro açığı bulunan  okullar,  Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr  internet adresinde ilan edilerek, 04-06 Şubat 2013 tarihleri arasında
öğretmenlerin tercihlerine açılacaktır.
3.  Yer değiştirme  suretiyle atamalar 08 Şubat 2013 tarihinde  iller arasında  bilgisayar
ortamında yapılacaktır.
4.  Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de
adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı
aranacaktır.
5.  Öğretmenliğe  2012 yılı içerisinde  atananlardan  şubat  ayının son günü itibarıyla
bulunduğu ilde  en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı  yer
değiştirme başvurusunda  bulunabileceklerdir.  Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan
sağlık durumu  ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı  başvuracaklarda
bulunduğu ilde 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.
6. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel
hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması
ve eşinin talebi hâlinde yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.
7. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle  http://mebbis.meb.gov.tr  veya
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru
Formunu  doldurmak ve  istenen belgeleri de okul müdürlüğüne teslim etmek suretiyle
yapacaklardır.
8.  Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esastır. Ancak görev yaptığı il ya da ilçe
dışında bulunan öğretmenler, başvuru süresi içinde, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne
özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla gönderecek ve iletişim araçlarıyla okul müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir.  Yöneticiler, başvuruları
süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun
çıktısı  onay günü  okul müdürlüklerince alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında
imzalattırılacaktır.
9. Başvuru Formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından öğretmenler sorumludur.
Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir.  Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde
bulunanların başvuruları onaylanmış ise reddedilerek, yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
10. Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla okul, ilçe ve
il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama okul tercihi başvuruları
ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.
11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler  ile kadroları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını, kadrolarının bulunduğu il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
12.  Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu
okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle
vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.
13.  Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları
taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya
Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz
sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme işlemi yapılmayacak, yapılmışsa atamaları
iptal edilecektir.
     14.Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvuruların onaylanması ya da
reddedilmesinden  okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve
sorumludur.
           15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
           16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.
          17. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin
hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.
          18. 2012 yılında özür durumundan yer değişikliği yapılamaması  sebebiyle memur
kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler göreve
başlama şartı aranmadan  başvuruda bulunacaklardır. Diğer sebeplerle aylıksız izne ayrılan
öğretmenler ise başvuru süresi içinde göreve başlamak kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir.
         19.Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr
internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık
kurulu raporunda;
a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık
durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,
b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi
için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise
anne, baba veya kardeşinin  Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu
ilçedeki/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği
sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel  teşkil etmeyeceğinin ayrıca
belirtilmesi gerekir.
Özel eğitim  alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma
merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim
müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği
resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a)  Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî  ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alınan yukarıda açıklanan muhtevada sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve
görev yaptığı il  millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim
alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.
Sağlık kurulu raporunun eş, anne – baba, çocuk ve kardeşine ait olması veya vasi tayini
hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir  vukuatlı  nüfus kayıt örneği,
onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden eşi;
a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son
iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
belgelendirenler,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,
c)  506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar
              eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
e)  2012 yılında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş olmaları kaydıyla son
başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde  eşi  emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus
olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a)  Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde
belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli
personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan,
eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan ve  birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla  başka bir ile atamasının
yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul
edilecektir),
b)  Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4.  Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan
şirketlerde çalışan öğretmen  eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde
çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği
yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi
kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya
ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).
5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün
sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte
değerlendirilecektir.
6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.
7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin
sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre
içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
8. Öğretmenlerden;
a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,
b) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten
itibaren 6 (altı) ay içinde,c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü
olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın
meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,
ç)  Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu
belgelendirenler,
d)  Görevli olduğu  yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla
kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını
belgelendirenler
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
a)  Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna
ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,
b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,
c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
ç)  Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim
göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge
            istenecektir.
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Yer değiştirme başvuruları, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihlerde istenilen
belgeler teslim edilmek suretiyle elektronik ortamda açılan başvuru sayfası kullanılarak şahsen
yapılacaktır.
Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılacaktır.
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin
belgeleri onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli
olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri kadrolarının bulunduğu  okul
müdürlüğüne  süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden
öğretmenler sorumlu olacaklardır.
Okul  müdürlüklerince ibraz edilen  belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular
onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay
için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. Başvurular, ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerince de onaylanacaktır.
Onay birimlerinin onay işlemlerini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular
değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenler başvuru ve onay işleminin aşamalarını, internet
aracılığıyla takip edebileceklerdir.
Başvuruların onaylama işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okul, ilçe
ve il milli eğitim müdürlüklerinde yeterli personel bulundurulacak ve gerekli tedbirlerin alınarak
başvuruların onaylanması sağlanacaktır.BAŞVURU VE TERCİHLER
Başvurular
Özür sebebiyle ayrılacak öğretmenlerin yerine de atama yapılabilmesi için başvurular, yer
değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.
Birinci aşamada, öğretmenler özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu
doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve
ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır. İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak
istediği il ve  ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi
nedeniyle  muhtemelen  boşalacak  okulların  listesi Bakanlığımızın  http://ikgm.meb.gov.tr
internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin atanmak
istedikleri okullara tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih
önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.
Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak bu okullardan
ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan okulları tercih eden
öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tercihler
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki  okullar arasından  en fazla  40
(kırk) tercihte bulunabileceklerdir.  Tercihlerine atanamadığı takdirde ayrıca 41 inci seçenek
olarak il genelinde boş kalan okullara atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.
Tercihine sunulan  okullardan daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak
istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il
merkezindeki/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.
İstanbul,  Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri hariç, büyükşehir
statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını
gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki;
büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün
bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.
İstanbul’a atanma talebinde bulunanlar;
a) İstanbul’un Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik,
Ümraniye ve Üsküdar,
Avrupa yakasında Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu,
Fatih, Şişli ve Zeytinburnu  ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu
ilçelerde bulunan okulları tercih edeceklerdir.
b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken
özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana illerine atanma talebinde bulunanlar;
a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Altındağ,
Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle  ilçelerine
atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
b)  Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Balçova,
Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve
Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,c)  Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki  Körfez,
Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele  ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu
ilçelerdeki,
ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Çukurova,
Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
okulları tercih edebileceklerdir.
d) Yukarıda sayılan illerin büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri dışındaki ilçelere
atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler  dâhil)
okulları tercih edeceklerdir.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar,
güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim
ve sanat merkezleri hariç tüm okulları,
Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri,
bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm okulları,
Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev
yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen
görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer
değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer
okulları,
Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler fen liseleri, sosyal
bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve
beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer okulları
tercih edebileceklerdir.
Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını
kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde
aylıksız izin kullandırılacaktır.
YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki  okullara
tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Yer değiştirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer
Değiştirme Takviminde belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci                31 Ocak – 3 Şubat 2013
II. AŞAMA
Tercihlerin yapılması ve onay süreci                           04 – 06 Şubat 2013
Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması         08 Şubat 2013
           Tebligat ve ilişik kesme işlemleri                               11 Şubat 2013’ten itibaren          
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET