gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN SİGORTA PİRİMİ KESİLECEK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlere ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, sigorta pirimi kesilecek.

31 Aralık 2010 Cuma 09:27
Sözleşmeli öğretmenin eğitim hazırlık ödeneğinden sigorta pirimi kesilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının görüş sorması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığının 12/11/2010 tarih ve 15419971 sayılı “Öğretim yılına hazırlık ödeneği” konulu yazılarında; “ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 80 inci maddesinin birinci fıkrasının;

(a)bendinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine Ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınacağı,

(b) bendinde, Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminat), iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı,

(c) bendinde ise, (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı,

105 inci maddesinde de; "21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası hariç olmak üzere, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı*
hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu bakımdan, 657 sayılı Kanunun 4/b statüsünde çalışan personele Ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsigeçen maddeleri gereğince sigorta primi kesilmesi gerekmektedir.” açıklamasında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 9/12/2010 tarih ve 7157 sayılı “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” konulu yazıları ile hem Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yazılarını ekleyerek; “Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32 net maddesine istinaden, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenler ile kadrolu olarak çalışan Öğretmenlerimize; her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktardaki öğrenim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.

Bakanlığımız harcama birimlerince ödenmekte olan söz konusu eğitim öğretim yılma hazırlık ödeneğinden sigorta priminin kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddütler oluşmaktadır.

Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından söz konusu kesintiye ilişkin alman ilgi sayılı görüş yazısıyla; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 105 inci maddesi ile 80’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlere ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, sigorta pirimi kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Bu yazılara göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlere ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, sigorta pirimi kesilecek.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET