gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK EĞİTİM SEN MEB KHK'DAN KAYGILI

Türk Eğitim Sen MEB KHK ile ilgili kaygılarını MEB'e bir yazı ile bildirdi. Bu yazıda TES endişerini;

15 Eylül 2011 Perşembe 19:30
Türk Eğitim Sen MEB KHK'dan Kaygılı

Türk Eğitim Sen MEB KHK ile ilgili kaygılarını MEB'e bir yazı ile bildirdi. Bu yazıda TES endişerini;
           "Kanun Hükmünde Kararnamenin Atama başlıklı 37/3 “ Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.”denilmektedir. Görüleceği üzere KHK ile birlikte öğretmenler özürleri sebebi ile yılda sadece bir defa yer değişikliği yapabileceklerdir. Öğretmelerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde eş durumu özrü sebebi ile Ocak ve Ağustos aylarında, Sağlık Özründen ise zamana bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunurken KHK ile bu hakları kısıtlanmıştır. Devlet tesis ettiği işlemlerde istikrarlı olmak durumundadır. Yıllardır süre gelen bu uygulama artık teamül haline dönüşmüş ve personel bu düzenlemeye göre hayatlarına yön vermişlerdir. Hiçbir geçerli gerekçesi olmadan bu uygulamanın kısıtlanması haklı olarak eğitim çalışanlarını ve Türk Eğitim-Sen’i fazlası ile rahatsız etmektedir.
Yine anılan yönetmeliğin 38/8. maddesinde “Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır. Kısacası, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olanların okul ve kurum müdürleri olabilecekleri düzenlenmektedir. Yazılı sınavın yapılmasına Türk Eğitim Sen olarak her hangi bir itirazımız bulunmasa da sözlü sınava karşı olduğumuz bilinmelidir. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor uygulamalardır. Bu nedenle kişilerin bilgi ve yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların objektiflikten en uzak olan yöntemi olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılması gerekmektedir."
             Şeklinde sıralandı.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET