gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURT DIŞI ÖĞRETMENE 45 YAŞ KOŞULUNUN KALDIRILMASI İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerden “Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak,” koşulunun aranmasının hukuka aykırı olduğunu ve Kılavuzun değiştirilerek uygulamadan vazgeçilmesi konusunda Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:38
Yurt Dışı Öğretmene 45 Yaş Koşulunun Kaldırılması İçin Müracaat Edildi

 
Sendika tarafından yapılan açıklamada;
Milli Eğitim Bakanlığı  Avrupa Birliği ve  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce 
yayımlanan Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca Konuşulan Avrupa Ülkeleri ile 
Afganistan’da) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu 
uyarınca, 3  – 12 Ekim 2011 tarihleri arasında başvuruların alınacağı Bakanlığınızın internet 
sitesi aracılığıyla duyurulmuştur. 
Kılavuzun ‘1.2. Başvuru ve Görevlendirme  Şartları’ maddesinde, yurt dışında 
görevlendirilecek  öğretmenlerde aranacak koşullar düzenlenmiştir. Bu koşullardan biri de, 
“Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak,” tır. Bu koşul, 
adil ve hakkaniyete uygun olmadığı gibi, Kılavuzun dayanağını oluşturan Bakanlıklararası 
Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından 
Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin 
Belirlenmesine  İlişkin 05.06.2003 gün ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  657 
sayılı Yasanın Ek 36 ncı maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Şöyle ki:
Kılavuzun dayanağını oluşturan  Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde, 
yurtdışında görevlendirilecek personelde aranacak koşullar düzenlenmiştir. Bu koşullar 
arasında,  “Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak,”
gibi bir koşul  yoktur.  Benzer bir koşul, 657 sayılı Yasanın Ek 36 ncı maddesinde de yer 
almamaktadır. Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, 
yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en 
üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen yasalar 
yürürlüğünü Anayasadan, tüzükler yürürlüğünü yasalardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü 
yasa ve tüzüklerden almaktadır. Dolayısıyla bir normun, kendisinden daha üst konumda 
bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm 
içermemesi gerekir. Ancak kılavuzun anılan hükmü, dayanak Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 
sayılı Yasaya, dolayısıyla ‘Normlar Hiyerarşisi’ ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. 
Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesiyle komisyon,  görevin ve görevlendirme 
yapılacak ülkenin özellikleri itibarıyla, aynı maddede belirtilen koşullara ilave olarak özel 
koşullar ile ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirlemeye yetkili kılınmıştır. Ancak sınav 
başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak koşulunun aranması, ne yürütülecek görevle, ne de görevlendirme yapılacak ülkenin özellikleriyle ilgili 
görünmemektedir. Kaldı ki deneyimli öğretmenlerin görevlendirilmesi, kamu yararının 
gerçekleştirilmesine çok daha fazla katkı sunacaktır. 
Önceki yıllarda yayımlanan kılavuzlarda da benzeri hükümler yer almış, ancak 
bakanlığınız, gelen haklı tepkileri göz önünde bulundurarak, bu koşulu aramaktan 
vazgeçmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, başvuru tarihinin 12 Ekim 2011 günü sona ereceği de 
göz önünde bulundurularak,  “Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün 
almamış olmak,” ibaresinin  biran önce  kılavuzdan çıkarılmasının,  bu koşul nedeniyle 
başvuruda bulunamayan adayların mağdur olmaması için de ek süre tanınmasının, hukuk ve 
adalete uygun olacağına inanıyoruz.
Denildi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET