gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ OKULLARDAN MEB'E GEÇİŞ BAKANLIK YAZISI

Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları kapatılması üzerine MEB'e bağlı okullara nakil işlemlerine ilişkin Bakanlık yazısı yayınlandı.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 11:10
ASKERİ OKULLARDAN MEB'E GEÇİŞ BAKANLIK YAZISI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı Konu 83203306-10.03-E.8219519 Askerî Okul ÖğrencilerininNakil ve Geçişleri

02.08.2016


BAKANLIK MAKAMINA


İlgi   : a) MillîEğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.


b) 31/07/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü HalKapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ileBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

İlgi (b) Kanun Hükmünde Kararname ile Türk SilahlıKuvvetleri ortaöğretim okulları kapatılmıştır. KHK'nın 105 inci maddesinde,"Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam edenöğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihtealdıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygunokullara... naklen kaydedilirler" denilmektedir.

Askerî okullardan Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretimkurumlarına nakil ve geçişler ilgi (a) Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 37 nci maddesinde askerîokullardan Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik okullarının 10 uncu sınıfındabirinci dönem sonuna kadar, diğer okul türlerinde 10 uncu sınıfın sonuna kadar,Anadolu liselerinde ise her sınıf seviyesinde, aynı Yönetmeliğin 39 uncumaddesinde de "Aynı alan/bölüm programının uygulanması kaydıyla SilahlıKuvvetler Bando Hazırlama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, Bakanlığımızabağlı yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar liselerine" nakil vegeçiş yapılabileceği ifade edilmektedir.

Buna göre, ilgi (b) KHK gereğince askerî okullardanBakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarına naklen kaydedilecek askerî okulöğrencilerinin, bu okullara giriş sınavının yapıldığı tarihte aldıklarıortaöğretime yerleştirme puanı ve sistemi esas alınarak, resmî okullardakinormal nakil sürecindeki boş kontenjanları etkilemeden ve açık kontenjan şartıaranmaksızın taban puana göre ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde nakilgitmek istediği yerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından2015-2016 eğitim ve öğretim yılı İle sınırlı olmak üzere 22 Ağustos 2016tarihine kadar;   e-Okul  sistemi  üzerinden   zamana   bağlı olmaksızın   yapılmasının  uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu sürezarfında nakil talebinde bulunmayan öğrenciler zorunlu eğitim çağında olduklarıiçin doğum yeri olan ilçe/il'de bulunan okullara yerleştirme puanı ve sistemiesasları doğrultusunda Bakanlık tarafından re'sen ve ortaöğretime yerleştirmepuanı bulunmayan öğrenciler de ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeriadres bilgileri esas alınarak ilçe/il öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonutarafından boş kontenjan bulunan okullara yerleştirileceklerdir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde askerîokullardan Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarına nakil vegeçişlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılması hususunuolurlarınıza arz ederim.

Ercan TURK Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.

Yusuf TEKİN Müsteşar

OLUR 02.08.2016

İsmet YILMAZ Bakan

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET