gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MADENCİLİKTE ULUSAL BİR POLİTİKA GELİŞTİRİLMELİ

TEPAV’ın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) fonlarıyla gerçekleştirdiği çalışma sonucu hazırlanan “Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler” başlıklı rapor Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Raporda 10 öneri arasında madencilik ve enerji konularında ulusal politikalara vurgu yapıldı.

14 Mart 2016 Pazartesi 15:25
MADENCİLİKTE ULUSAL BİR POLİTİKA GELİŞTİRİLMELİ

1. Madenciliğe ilişkin ulusal bir politika geliştirilmesi

Verilen uluslararası taahhütler doğrultusunda, Türkiye'nin doğal kaynaklarının etkili bir şekilde sürekli geliştirilmesi ve kullanımına yönelik ihtiyaca eşgüdümlü bir yanıt vermek ve aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomisindeki stratejik önemi dikkate alınarak, madencilik sektöründe faaliyet gösteren tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğine ilişkin ideal seviyeleri sağlamak için, sosyal taraflarla yakın iş birliği içerisinde ulusal bir politika geliştirilmelidir. Kömür sektörü için Türkiye'nin makro düzeydeki amaçları doğrultusunda bir sektörel kalkınma stratejisi geliştirilmelidir. Örnek vermek gerekirse, Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programları iyi birer çerçeve sunmaktadır. Bu politika dokümanları iyi bir çerçeve sunsa da, özellikle kömür sektörü için daha titiz bir bakış açısı gerekmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye'nin enerji ihtiyacı ve kömür sektörünün bu ihtiyacı karşılama potansiyeli uzun vadeli bir vizyonla, bu vizyonun İSG boyutu da dikkate alınarak analiz edilmelidir. Bu bağlamda bu hususların yanı sıra aşağıdaki önemli konular dikkatle ele alınmalıdır.


2. Enerji politikalarının sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi

Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılama noktasında kömür önemli bir yer tutmaktadır. 2014 enerji dengesi verilerine göre yaklaşık olarak yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı birincil enerji arzında linyit ve taş kömürünün payı yüzde 30 seviyesindedir. Böylesine karbon yoğun bir kaynak kompozisyonu Türkiye’nin sera gazı emisyon rakamlarına da yansımaktadır. TÜİK rakamlarına bakıldığında 1990-2013 yılları arasındaki emisyon artışının yüzde 110 seviyesinde olduğu, yani Türkiye’nin yalnızca 13 yıllık bir dönemde emisyonlarını ikiye katlandığı görülmektedir. Oysa ki uluslararası politika çerçevesi gittikçe hızlı bir şekilde düşük karbonlu büyümeye dayalı bir kalkınma çerçevesini ön plana almaktadır. Herhangi bir alanda ele alınan politikanın etkilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki yansımaları ve bu alanlar arasındaki geçişkenlik daha da fazla gündeme gelmektedir. Bu yöndeki hedefler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 195 ülkenin imzası ile kabul edilen 2015 Paris İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) metninde yer almıştır. Ayrıca, 2015 yılında Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı G20 tarafından da bu gruba dahil ülkeler için kalkınma çerçevesinin SKH çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye’nin enerji portföyünde kömür yerine, düşük karbonlu yenilenebilir enerji alternatiflerine daha çok yer vererek, enerji politikalarını kendisinin de dahil olduğu uluslararası süreçlerle paralel hale getirecek şeklide yeniden tasarlaması gerekmektedir.

Diğer öneriler şöyle;

3. Madencilik sektöründeki yönetişim yapısının gözden geçilirilmesi
4. Ruhsatlandırma aşamasında iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğun değerlendirilmesinin ve izlenmesinin sağlanması
5. Sektörel yönetişim yapılarının daha kapsayıcı hale gelecek şekilde yeniden tasarlanması
6. Rödövans sözleşmelerinin ve alt işveren sözleşmelerinin suiistimal edilmesinin önüne
7. Çalışanlarının haklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri ve kayıtdışı istihdam sistemlerinin ortadan kaldırılması
8 İlk yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin standart hale getirilmesi konusunda ulusal kapasitenin güçlendirilmesi
9. Ulusal madencilik aktivitelerine yönelik kurumlar arası ortak veri tabanının oluşturulması

10. Kamu haricindeki kurumların ilave gözetim amacıyla yetkilendirilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi

K:TEPAV

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET