gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'DA HANGİ BORÇ NEREDE YAPILANDIRILACAK?

2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırmak isteyenler 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili SGK ünitesine/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:01
SGK'DA HANGİ BORÇ NEREDE YAPILANDIRILACAK?

2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırmak isteyenler 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili SGK ünitesine/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Borç türlerine göre;

1-5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

(Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesine göre, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarı ile 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilik tutarından kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; işverenlerce 31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.)

2-4/1-b bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için başvuru formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

3-Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için;
a) 4/1- a ve c bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
b) 4/1- b bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
c) 4/1-a bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
d) 4/1-c bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1-b bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,
(Yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.)

4- Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5- Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/ı’ da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

6- 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31/1/2017 tarihine kadar formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

7- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek: 1/j’de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMLARI

1- 5510 s. K 4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim, işsizlik primi, eksik işçilik primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/a
2 5510 s. K. 4/1b kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/b
3 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/c
4 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/ç
5 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/d
6 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/e
7 5510 s. K. 4/1a, 4/1b ve 1/10/2008 öncesi için 4/1c kapsamında aylık alanların sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/f
8 5510 s. K. 4/1c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/g
9 Primini kendisi ödeyen sigortalıların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu [5510/4/1a İsteğe bağlı sigortalılık (506/Mülga85); (4/1a) Topluluk (Avukat/Noter - 506/mülga 86); Yurt dışı topluluk (5510/5/g); Kısmi süreli çalışanların eksik günlerinin isteğe bağlı ödeyenler; 5510/Ek:5 ; Ek:6; 2925 s. K. kapsamındaki Tarım sigortalıları] Ek:1/h
10 5510 s.K. Ek:9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu Ek:1/ı
11 5510 s. K. 60/1(g) kapsamındaki sigortalıların Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/i
12 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/j
13 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati Ek:5/a
14 Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçe Ek:5/b
15 Cebri satış muvafakatnamesi Ek:6
16 Kapsama giren borçlar dolayısıyla açılan davadan vazgeçildiğine dair taahhütname Ek:7/a

17 Davadan vazgeçme taahhütlerinin ilgili mahkemeye intikaline ilişkin üst yazı Ek:7/b

ercumentozturk.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET