gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU'NUN GETİRDİKLERİ

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanununa göre, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılacak. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:20
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU'NUN GETİRDİKLERİ

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanununa göre, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılacak. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek.


Çalışma izni alanlara kanunun itiraz, yükümlülük, denetim ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanamayacak. Bu konularda Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri uygulanacak.


Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek. Önlisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve kısmi süreli çalışabilecek.


Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmayacak. Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecek.


Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar olan yabancılar, proje bazlı ve geçici süreyle çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini yapabilecek.


Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye'de devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı resen veya yerli kuruluşlarla taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izniyle yabancı mühendis ve mimar çalıştırabilecek.


Kanunla çalışma izni kararlarına karşı idari itiraz ve yargı yolu düzenleniyor. 


Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni yabancıyla ilgili meslek kuruluşuna da Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazın reddedilmesi halinde ise idari yargı yoluna başvurulabilecek.


Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içerisinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecek.


Düzenleme kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacak.


Gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve soruşturmalar uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılacak ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanacak. İş yerinde yapılacak her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların düzenlemeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. İdari yaptırımlar ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanacak.


Kanunla, yabancılar ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenleniyor. Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.


Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 400 TL, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 TL idari para cezası verilecek.


Çalışma izni olmaksızın; bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 TL, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 TL, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin TL tutarında idari para cezası verilecek. Aynı ihlallerin tekrarlanması durumunda para cezaları bir kat arttırılarak uygulanacak.


İdari para cezaları genel bütçeye gelir olarak kaydedilirken, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilecek.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü" kurulacak.


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısına göre, yabancı çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri Değerli Kağıtlar Kanununa eklenecek, bu belgelerden harç alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti alan yabancılara ikamet izni harcı muafiyeti getirilecek, çalışma izni muafiyeti ve çalışma izni harç miktarları yeniden belirlenecek.


Çalışma izni muafiyetinin geçerlilik süresinin 3 aydan uzun olması kaydıyla, harç alınması hüküm altına alınacak. Bu kapsamda, bir yıl için 500 TL olarak belirlenen süreli çalışma izni harcı, her bir yıl için aynı miktarda alınacak. Bu kapsamda süresi bir yıldan fazla olup 2 yılı aşmayan çalışma izni belgesinden 1000 TL harç tahsil edilecek. Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların eş ve çocuklarından harç alınmayacak.


Yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek çalışma izinleri için "Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izin" şartı getirilecek.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulacak. Genel Müdürlük için 145 kadro ihdas edilecek.


Genel Müdürlük, yabancı istihdamı ve işgücü göçü konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, uluslararası işgücüne ilişkin politika belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlayacak, uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve işlemleri yapacak.


Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerli olacak. Bu çalışma izinleri süresinin sona ermesi veya iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybedecek. 


Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye'de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilecek. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET