gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI HİZMETLER SINIFI SORU VE CEVAPLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Sınıfı Soru ve Cevapları

23 Haziran 2011 Perşembe 12:28
Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Sınıfı Soru ve Cevapları

Soru 1 : Yardımcı Hizmetler Büro Amirliği hangi işleri yapar?
Cevap : a. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin unvanlara göre istatistiki bilgilerini tutmak.
b. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin tayin, emeklilik, istifa, vefat, görev yeri değişiklikleri ile personelin diğer özlük bilgilerinin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde güncelleme işlemlerini yapmak.
c. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele ilişkin olarak ilgili birimlerden intikal eden talepleri incemek, planlama ve kadro tahsisini (2828 ve 3713 Sayılı Kanun kapsamında) yapmak.
d. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin gerekli hallerde atamalarını yapmak.
e. Teşkilatımızda ilk defa göreve başlayanlara Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sicil numarası tahsis etmek.
f. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sağlık durumu sebebiyle, hizmet sınıfı ve unvan değişikliği onayını almak, bu değişiklikleri Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden güncellemek.
g. Açıktan atama (KPSS) ile Genel Müdürlüğümüz Merkez (Daire Başkanlıkları) teşkilatına alınacak Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin işlemlerini takip etmek, atamalarını yaparak göreve başlayanlara kurum sicil numarası tahsis etmek.
h. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında işe alınacaklarla ilgili işlemleri takip etmek, göreve başlatılanlara kurum sicil numarası tahsis etmek.
ı. 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişen çocukların Teşkilatımızda istihdam edilmesi hususunda gerekli planlama ve kadro tahsisini yapmak, göreve başlatılanlara kurum sicil numarası tahsis etmek.
j. Merkeze bağlı birimlerde (POMEM, PMYO, PMEM, PEM vb.) çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelinin başka kurumlara naklen atanma onayları Kadro Şube Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Büro Amirliğince, Genel Müdürlüğümüz Merkez (Daire Başkanlıkları) teşkilatında çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin başka kurumlara naklen atanma onayları Kıdem Sicil Şube Müdürlüğünce, taşra teşkilatında görevli diğer tüm Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin başka kurumlara naklen atanma onayları ise çalıştıkları birimlerce alınmaktadır.
k. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel hakkında diğer kurumlarla olan yazışmaları yapar, her türlü evrakların dosyalanmasını yapar.
l. Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

Soru 2 : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli 5. dereceden daha üst kadroya terfi edebilir mi?
Cevap : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A (Ortak Hükümler) maddesinde lise ve daha üstü okul mezunlarının durumları itibariyle 4. derece ve daha yüksek dereceli kadrolara yükseltilebileceği belirtilmiş ise de; 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince her yılın Mayıs ayında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına yapılan kadro değişikliği talebimizde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele durumları itibariyle üst dereceli kadro talep edilmesine rağmen, söz konusu makamlardan 5. derecenin üstünde bir kadro alınamadığından bu personele daha üst dereceli kadro tahsis edilememektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında ihdas edilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroları 5. ile 14. dereceler arasında olup, 5. dereceden daha yüksek bir kadro bulunmamaktadır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı içinde görev yapan personelin kadrosu 5. derecede kalmak kaydıyla, diğer şartları taşıdığı takdirde, maaş ve müktesebi 13 Temmuz 2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “631 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre lise mezunları 3. derecenin sonuna, yüksekokul mezunları da 1.derecenin son kademesine kadar ilerletilebilir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 20.05.1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde belirtilen I, II, ve III sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına yer verilmediğinden, anılan hizmet sınıfı içinde görev yapan personele Ek Gösterge Puanı uygulanamamakta ve herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.

Soru 3 : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin atamaları nasıl yapılmaktadır?
Cevap : Taşra teşkilatında çalışan personelin tayinleri, çalıştıkları birimlerce alınan karşılıklı onay ile, Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde (Daire Başkanlıkları) çalışan personel ile merkez-taşra teşkilatı arasındaki geçişlerde tayin onayları Yardımcı Hizmetler Büro Amirliğince alınmaktadır.
Merkeze bağlı birimlerde (POMEM, PMYO, PMEM, PEM vb.) çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelinin başka kurumlara naklen atanma onayları Kadro Şube Müdürlüğü Yardımcı Hizmetler Büro Amirliğince, Genel Müdürlüğümüz Merkez (Daire Başkanlıkları) teşkilatında çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin başka kurumlara naklen atanma onayları Kıdem Sicil Şube Müdürlüğünce, taşra teşkilatında görevli diğer tüm Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin başka kurumlara naklen atanma onayları ise çalıştıkları birimlerce alınmaktadır.

Soru 4 : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin özlük işlemleri nereden yürütülmektedir?
Cevap : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin kadroları yersel olduğundan, özlük dosyaları çalıştıkları birimlerde bulunmakta ve dolayısıyla da her türlü özlük işlemleri çalıştıkları birimlerce yürütülmektedir.
Merkez teşkilatımıza doğrudan bağlı birimlerde (POMEM, PMYO, PMEM, PEM vb.) çalışan Y.H.S. personelin; adaylık döneminde göreve son verilmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki şartların kaybedilmesi halinde 98.maddeye göre memuriyetin sona erdirilmesi, memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma, ücretsiz izin onayları, görevden uzaklaştırma, görevden uzaklaştırmanın uzatılması ve tekrar göreve iade edilmelerine dair onay alınması, kadro tahsis ve tenkisi, kadro terfi yaptırılması ve başka bir ünvana atanma onaylarının alınması işlemleri, Personel Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Soru 5 : Teknisyen Yardımcıları hafta sonu çalıştırılabilir mi?
Cevap : Teknisyen Yardımcıları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştıkları ve fazla mesai ücreti verilemediği için haftalık çalışma saatinden fazla ve hafta sonu çalıştırıldıkları takdirde; çalıştırıldıkları gün kadar hafta içi izin kullandırılmalıdır. Çalışma ve fazla çalışma hususlarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 100, 101 ve 178 inci maddelerinde açıklık getirilmiştir.

Soru 6 : Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz çalıştırılabilir mi?
Cevap : 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin gece görev yapacakları belirtilmişse de, Mülki Amirin gerekli gördüğü durumlarda Valilikçe alınacak onay ile gündüz de çalıştırılmaktadır.

Soru 7 : Teşkilatımıza yeni Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınmakta mıdır?
Cevap : Teşkilatımıza en son 1994 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınmış olup, bu tarihten sonra, boşalan Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadroları yerine Polis Memuru alınması tercih edilmektedir.

Soru 8 : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin üst öğrenim bitirmesi yada çalışmış olduğu hizmet yılı itibariyle görevde yükselmesi ve unvan değişikliği yapması mümkün müdür?
Cevap : Görevde yükselme yapılabilmesi için, 20.07.2006 tarih ve 26234 sayılı “Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” gereği, idarenin ihtiyaç duyduğu unvanlar için uygun gördüğü tarihte açacağı sınavlara katılıp kazanılmasıyla mümkün olmaktadır.

Soru 9 : Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görevleri nelerdir?
Cevap : Kamu kurumlarında görev yapan personelin sınıflarını belirleyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin hangi tür işleri yapacağı “… her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak, veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak vb…” şeklinde düzenlenmiştir.

Kaynak:EGM

kölelik

mahalle bekçileri
29 Haziran 2015 Pazartesi 04:27

Sen 30 sene devamli gece sogukta ayazda karda dipide hirsizla sarhosla baliciyle ugras is hakka gelince yipranma yok elbise degisimi yok polis sicak arabada görev yapar yipranmasi var elbisesini montunu devlet verir bekçiye kumas verir 12 tl dikis parasi verir montu 150 tleye diktirir sen herhangi bit dernege üye olamaz hakkini ariyamaz ey siyasetçiler allah tan korkun su gariban emniyetteki mahalle bekçilerinin özluk haklarini verin hiç kimsenin ahi hiç kimsede kalmaz adaletli olun adil olun a

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

adaletsizlik

eser
19 Şubat 2015 Perşembe 19:11

arkadaş devlet memurusun dıolar ama hertur pislik işi yaptırıyolar bu nasıl memurlukdur ya bu kadronun adı deişsin yada devlet memuru demesinler bu kadroya

7 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

koskoca

yusuf
20 Kasım 2014 Perşembe 21:14

hizmet yerlerini temizlemek.diye bir madde kanuna yönetmeliği yorum katmaktır..yasin süresinin anlamı bana göre gibi.ne diyor başbakan yardımcısı B.ARIÇ MEMUR görevinde genişletme yapamaz...HİZmet yerinin temizliği dese tamam deriz..kanun kendisi ile çelişirmi.bir bakalım.onca işin bırakıp sadece hizmet yerlerini temizlese saydıgı görevlere hiç sıra gelmez.oan ne olacak.

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

statu

yavuz
10 Kasım 2014 Pazartesi 20:04

adı üstünde teknisyen yardımcısı bir teknisyenin yardımcısı..yapılacak işleri 7/8 madde olarak atölye içi ve tamir aksaklık ve giderilmesi olarak sırala son maddeye görev yerinin temizligi de bunuda bilir kişi görev yerlerinin diye değiştirsin..görev yerlerinin dedigin zaman tüm birimin genel temizligi olarak algilanır ve uygulanır..iyi oe güzel kardeşim bu adam gıda tüzüğüne göre onlarca insanın sağlığını elinde mi tutatacak adama genel temizlik diyorlar arkasından git bana çay getir AL AFİYET

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

muvafakat

fatih van
30 Temmuz 2013 Salı 23:59

ege üniversitesine teknisyen olarak yerleştim egm muvafakat vermiyor dava açıcam örnek kararlar varmı

9 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET