gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EĞİTİM KURUM DERSLERİ İLE SINAVLARDA DEĞİŞİKLİK

Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

25 Ekim 2011 Salı 04:53
Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurum Dersleri ile Sınavlarda Değişiklik

 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HER DERECE VE TÜRDEKİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMET İÇİ EĞİTİM,

KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS

SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN

NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

MADDE 1  13/11/2006 tarihli ve 2006/11239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak yapılacak" ibaresi, "ile bu Kararda belirtilen" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kanunun 14 üncü maddesine" ibaresi "Kanunun 14 üncü maddesi, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 14/8/1987 tarihli 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve BenzerlerininÜretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 121 inci maddesine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "daha ek ders ücreti ödenir" ibaresi, "ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda birden fazla faaliyet yürüten öğretmenlere ise haftada 2 saat daha ek ders ücretiödenir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "6" ibaresi "18" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Kararın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "katıldıkları takdirde bu günlerde," ibaresi, "katıldıkları günlerde, bu törenlere öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde katılması halinde söz konusu günlerde ve millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Kararın 17 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilere yönelik olarak oluşturulan müracaat komisyonu, soru hazırlama komisyonu, sınav veya değerlendirme komisyonu üyelerine, sınavlara ilişkin soruların veya optik cevap kağıtlarının basım işlerinde görevlendirilenlere, sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere ve sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek ve fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel ve komisyon sayısı, sınavın türü ile sınava girecek kişi sayısına göre Genel Müdürlük veya valilik onayı ile tespit edilir. Gerekli hallerde söz konusu onay eğitim ve öğretim kurumunun bağlı bulunduğu başkanlık veya müdürlük makamından da alınabilir. Alınacak onayda personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir.

(6) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca 7/10/2004 tarihinde yürürlüğe konulan Uygulama Yönetmeliği uyarınca özel güvenlik temel eğitimini veya yenileme eğitimini tamamlayanlara yönelik olarak yapılacak sınavlar için Genel Müdürlükte oluşturulan merkezi sınav komisyonu, sınav yerleştirme komisyonu, soru bankası oluşturma komisyonu, optik cevap kağıtlarını basım komisyonu, sınav sorularınıbasım komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu ve sınav sonuçlarına itirazları değerlendirme komisyonu üyelerine, valiliklerde oluşturulan yazılı sınav komisyonu ve uygulamalı sınav komisyonu üyelerine, söz konusu sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere, sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek üzere, fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel; sınava girecek kişi sayısı, sınavın yapılacağı yer, sınavın içeriği ve niteliğine bağlı olarak Genel Müdürlük veya valilik onayıyla tespit edilir. Alınacak onayda personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir."

"(7) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun uyarınca silah tamirhanesi açma izni verilebilmesi için yapılacak sınavlar, 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ile 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük uyarınca ateşleyici yeterlilik belgesi verilebilmesi için yapılacak sınavlar için oluşturulan merkezi sınav komisyonu, yazılı sınav komisyonu, uygulamalı sınav komisyonu, sınav sorularını ve optik cevap kağıtlarını basım komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu, sınav sonuçlarına itirazları değerlendirme komisyonu üyeleri ile söz konusu sınavda fiilen görev alan gözetmenlere ve sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemeküzere ve fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel; sınavın yapılacağı yer ve sınavın niteliğine bağlı olarak Genel Müdürlük veya valilik onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir."

MADDE 7  Aynı Kararın 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu Karar kapsamındaki her türlü eğitim faaliyetleri ile sınavlardan döner sermaye bütçesine ücret alınmasıhalinde, ilgililere ödenecek her türlü ek ders ücret ödemeleri döner sermaye bütçesinden yapılır."

MADDE 8  Aynı Karara aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 1  (1) Genel Müdürlüğe bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında verilen dersler ile merkez teşkilatıve il emniyet müdürlüklerinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerde dersin niteliği, katılımcı sayısı ve uygulama özellikleri göönünde bulundurularak birden fazla eğiticinin görevlendirilmesi gereken derslerde Genel Müdürlük, Başkanlık veya Müdürlük makamından alınacak onay ile aynı ders saati için en fazla üç öğretim elemanı birlikte görevlendirilebilir."

"GEÇİCİ MADDE 2  (1) 1/6/2010 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarına alınan öğrencileri seçmek için oluşturulan müracaat komisyonu, soru hazırlama komisyonu, sınav veya değerlendirme komisyonu üyeleri ile özel güvenlik yazılı ve uygulamalı sınav komisyon üyelerine ve Genel Müdürlük veya valilik oluru ile anılan sınavlarda fiilen görev yapan gözetmenlere ve sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara bu Karar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir."

MADDE 9  Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET