gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

27 Mart 2015 Cuma 11:30
İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

Yasaya göre, bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihtenitibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri iledördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri, emeklilik veya yaşlılıkaylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olmak kaydıyla, YüksekDeğerlendirme Kurulu'nun teklifi ve bakan onayı ile emekliye sevk edilecek.Birinci sınıf emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla beklemesüresi 6 yıl olacak.

Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve 45 yaşından gün almamışlisans mezunu polis memurları ile başpolis memurları ve kıdemli başpolismemurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, PolisAkademisi Başkanlığı'nca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıylabitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanacak.

Polis koleji kapatılacak ve burada öğrenimine devam edenöğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav puanları dikkate alınarak,durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitimöğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygunöğretmen unvanlı kadrolara atanacak. 

-Polis amirlerinin rütbeleri-

Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilen kadro sayılarının, heramir rütbesi için öngörülen azami kadro sayısından fazla olması halinde, bufazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızıniptal edilmiş sayılacak.

Polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu enaz bekleme sürelerini değiştiren tasarıya göre, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla;birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emniyet genel müdüryardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, özel güvenlikdenetleme başkanı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü,emniyet müşaviri, polis eğitim merkezi müdürü, polis moral eğitim merkezimüdürü, akademi başkan yardımcısı, polis amirleri eğitimi merkezi müdürü,teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu grup amiri, polis meslek yüksekokulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürükadrolarında bulunanlar dışında kalanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfemniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olanlar, kanun yürürlüğe girdiktensonraki 6 ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve İçişleriBakanı'nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki son 5 yıl içindeyetkili disiplin kurullarınca meslekten veya devlet memurluğundan çıkarmacezasıyla tecziye edilmesi gerektiği halde ceza verme yetkisi zaman aşımınauğradığı için cezalandırılamayan emniyet teşkilatı personelinden müdür ve üstükadrolarda olanlar kamudaki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri DevletPersonel Başkanlığı'nca tespit edilen kadrolara atanacak. 

Polis meslek yüksekokulları İçişleri Bakanı'nın onayıyla polismeslek eğitim merkezine dönüştürülebilecek. Buradaki personel, ayrıca birişleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarınauygun kadrolara atanmış sayılacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslekyüksekokullarında, ilk derece amirlik eğitimi alanlarla lisansüstü veya önlisans eğitimi yapanlar 6 yıl mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Polis Akademisi Başkanı'nın yanı sıra dekan, enstitü müdürü ve enstitüsekreteri, polis meslek yüksekokulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürüve bunların yardımcılarıyla her kadrodaki öğretim elemanları ve idaripersonelin görevleri, düzenleme yürürlüğe girince sona erecek ve kadrolarıylailişkileri kesilecek.

Polis Akademisi Başkanı, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 20gün içinde atanacak.

Polis Akademisi'nde görevi sona eren öğretim üyesi, öğretimgörevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idari personelden başkanınteklif ettiği ve İçişleri Bakanı'nın uygun gördüğü personel, en geç 2 ay içinde Polis Akademisi Başkanlığı'nda durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi MerkeziMüdürlüğüne dönüştürülecek. Fakülte öğrencileri, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteleriniktisadi ve idari bilimler fakültelerine tercihlerine göre yerleştirilecek. 1Ocak 2020 tarihine kadar, emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacınıkarşılamak üzere, lisans mezunları arasından KPSS'de taban puanı alan veşartları taşıyanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde bir eğitim-öğretimdönemi özel eğitime tabi tutulabilecek.

 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslekyüksekokullarından mezun olup olmadığına bakılmaksızın, mecburi hizmetleyükümlü olduğu süre içinde istifa edenler, ilişiğinin kesilmesini gerektirenbir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebepleayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerineyapılan öğretim masraflarını yasal faiziyle tazminat olarak ödeyecek. Mevcutdüzenlemede, öğretim masraflarının 4 katını tazminat olarak ödüyorlardı.Ödemesi devam edenlerden fazla ödeme yapmış olanlar ile bu düzenlemeninyürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödemeyapılmayacak. 

Kamudan Haberler, 27.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET