gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ GÜVENLİK PERSONEL POLİTİKASI VE EĞİTİMİ

İçişleri Bakanı Muammer Güler kolluk personelinin eğitim konusunda atılan önemli adımlardan bütçe konuşmasında bahsetti.

24 Kasım 2013 Pazar 23:48
İç Güvenlik Personel Politikası ve Eğitimi

Bukapsamda, konuşmasında;

Emniyet Teşkilatımıza orta ve üst kademede amir yetiştiren PolisAkademisi, tam donanımlı, modern bir eğitim-öğretim kurumu olarak, dünyanın eniyi ve en kaliteli güvenlik üniversitelerinden birisi haline getirilmiştir.

PolisAkademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksekokullarıyla,Güvenlik Bilimleri ve Adli Bilimler Enstitüleriyle ve Araştırma Merkezleri ileülkemizde güvenlik alanındaki tek üniversite olma özelliği taşımaktadır.

PolisAkademisi’nin öğrenci kaynağı olan Polis Kolejlerinden, Bursa Polis Kolejikapatılarak mevcut öğrencileri Ankara Polis Kolejine aktarıldığından, 2013-2014eğitim öğretim döneminde yeni öğrenci alınmamıştır. Polis Kolejinde halen 935 öğrencieğitim görmektedir.

PolisAkademisi’ne bağlı olarak 27 Polis Meslek Yüksekokulu polismemurlarını yetiştirmek amacı hizmet vermektedir. 

Buyıl, Güvenlik Bilimleri Fakültemizde 311’i yabancı olmak üzeretoplam 1.921, Polis Meslek Yüksekokullarında ise toplam 14.683 öğrencieğitim görmektedir. 

PolisAkademisi, polis eğitimi sunmanın yanında, güvenlik alanında araştırmalar,projeler ve bilimsel sempozyumlar yapan bir yükseköğretim kurumu halinegelmiştir.

Bubağlamda, kuruculuğunu Türkiye Polis Akademisi’nin yaptığı ve dünya polis akademileriarasında etkinlik ve verimliliğe dayalı iletişim, işbirliği ve eşgüdümsağlamayı amaçlayan Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA)kurulmuştur.

Başkanlığını2011 yılından itibaren Türkiye Polis Akademisinin yaptıgı INTERPA”nın üyeleriarasında 40 ülkeden 46 polis eğitim kurumu bulunmaktadır.

Emniyetpersonelimizin her yıl yaklaşık yarısı, hizmet içi eğitimden geçirilmektedir.

2012yılında 142.848, 2013 yılı Ekim ayı itibariyle de 140.172 personelhizmet içi eğitime tabi tutulmuştur.

2013yılında asayiş birimlerinde 8.966 personel hizmet içi eğitimetabi tutulmuş, İnsan Hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 3.217personelimizede İnsan Hakları eğitimi verilmiştir. 2014 yılında da 63.798 personelinhizmet içi eğitime tabi tutulması planlanmaktadır.

PolisMeslek Yüksekokulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri aracılığıyla son 10 yıldatoplam 110.606 gencimiz polis teşkilatına kazandırılmıştır.

2014 yılındaise Polis Meslek Yüksekokullarında 7.632 kişi, Polis MeslekEğitim Merkezlerinde ise üniversite mezunu 3.300 kişi olmaküzere, toplam10.932 polis memuru yetiştirilerek, EmniyetTeşkilatına kazandırılacaktır.

Buçabalarımız sonucunda, iktidara geldiğimizde Emniyet Teşkilatında % 21olan yüksekokul ve üniversite mezunu polis oranı % 90’a çıkarılmıştır.

PolisTeşkilatımızın eğitim alanında göstermiş olduğu bu başarı ülkemizle sınırlıkalmamış, yurt dışında da BM, AGİT, NATO, AB gibi kuruluşların da dikkatiniçekmiştir.

Bukapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü sahip olduğu birikim ve deneyimi diğer ülkepolis teşkilatlarıyla paylaşmak ve dünya polislerinin suçla mücadelekapasitelerinin arttırılması adına uluslararası eğitimler düzenlemektedir.

AfganistanUlusal Polisine eğitim verilmesi için Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi tahsisedilmiş olup, toplam 6 ay süren ilk dönemde 490 öğrenci, 2.Dönemde ise 482 öğrenci eğitimini tamamlayarak mezunedilmiştir. 3. Dönem eğitimine ise 491 öğrenci ile başlanılmışolup, 2013 Aralık ayı itibarı ile mezun edilmeleri planlanmaktadır.

NATOAfganistan Eğitim Misyonu makamları ile birlikte belirlenen eğitim müfredatınagöre eğitim gören bu öğrenciler, nitelikli ve rütbeli birer polis amiri olarakAfganistanlı kardeşlerimize hizmet vereceklerdir.

Yine,Libya Ulusal Polisini yetiştirmek üzere İstanbul Adile Sadullah Mermerci PolisMeslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bir eğitim programı başlatılmış vetoplam 804 Libya Ulusal Polisi eğitimini tamamlayarak mezunolmuştur.

Somaliile 12/02/2013 tarihinde imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması ve Eğitimİşbirliği Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesinden sonra, Somali Polis Gücü’ndegörev alacak polis memur ve amirinin ülkemizde eğitim alması için gerekliçalışmalar sürdürülmektedir.

JandarmaGenel Komutanlığı da, personelinin eğitim çalışmalarını etkin birşekilde sürdürmektedir.

Jandarmamızınsubay/astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2002 yılında başlanan sözleşmelisubay/astsubay temini devam etmektedir. Bu kapsamda, şu ana kadar 977 sözleşmelisubay istihdam edilmiştir.

JandarmaGenel Komutanlığı’nda halen 8.758 uzman erbaş göreve devametmekte olup, personel yapısının uzmanlaştırılması çalışmalarısürdürülmektedir.

JandarmaGenel Komutanlığı personelinin eğitim seviyesinin asgari ön lisans düzeyineyükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar21.223 personeleğitimini tamamlamıştır.

Bununyanında, Jandarma Teşkilatımız dünyanın çeşitli kriz bölgelerinde barışıdestekleme harekâtlarına katkı sağlamaktadır.

Avrupave Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP)’ninasli üyesi olan Jandarma Genel Komutanlığımız, bu teşkilât içindekiçalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Ayrıca,kriz bölgelerinde asayişin sağlanması maksadıyla teşkil edilen Avrupa JandarmaKuvveti’nde (AJK) 2010 yılından itibaren gözlemci üye statüsünde yeralmakta ve dünyanın çeşitli bölgelerinde barışı destekleme harekâtlarına katkısağlamaktadır.

Barışıdestekleme harekâtı kapsamında Bosna Hersek, Kosova, Afganistan ve Libya’dahâlen 195 Jandarma personeli görev yapmaktadır.

Bununyanında, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri askeri statülü kolluk kuvvetleri arasındabilgi ve tecrübe değişimini amaçlayan Avrasya Askeri Statülü Kolluk KuvvetleriTeşkilatı (TAKM), 25 Ocak 2013 tarihinde, Mutabakat Muhtırasının Türk JandarmaGenel Komutanlığı, Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanlığı ve Kırgızistan İçKuvvetler Komutanlığı tarafından imzalanması ve Moğolistan İç KuvvetlerKomutanlığının imza beyanı ile kurulmuştur. TAKM Dönem Başkanlığı 2014 Haziranayına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülecektir.

JandarmaGenel Komutanlığı’nın 21 ülke ile ikili askerî ilişkileribulunmaktadır. Bu kapsamda, 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde 7ülkeden 51 misafir askerî personel Jandarma Genel Komutanlığı eğitimkurumlarında öğrenim görmektedir. Bunun yanında Azerbaycan başta olmak üzereyurt dışında yerinde eğitim faaliyetleri de başarılı bir şekildesürdürülmektedir.

“BolognaSüreci’ne uyum ve personelin görev etkinliğinin artırılması kapsamında;

Ø  Uzman jandarma kadrolarınıntamamının yıllara sâri olarak, bir plan dâhilinde astsubaya dönüştürülmesiplanlanmış,

Ø  Jandarma Astsubay MeslekYüksekokulu bünyesindeki akademik personel kadroları ile okutulacak dersleryeniden düzenlenmiş,

Ø  Jandarma Okullar Komutanlığındaöğretim kadrolarında görevlendirilen personelin lisansüstü eğitimi almış/devameden personel olması sağlanmış,

Ø  Toplam mevcudun %60’ıakademik personelden oluşturulmuş ve 2014 yılında bu oranın % 98’eçıkarılması hedeflenmiştir.

SahilGüvenlik Komutanlığı’nın müstakil yapıya kavuşmasıile birlikte 2005 yılından itibaren Deniz Harp Okulundan 282 veTSK bünyesinde bulunan Astsubay Meslek Yüksekokullarından 638 olmaküzere toplam 920 gencimiz Sahil Güvenlik Komutanlığıbünyesinde göreve başlamıştır. Aynı dönemde Deniz KuvvetleriKomutanlığından 318'i subay 842'si astsubayolmak üzere toplam 1.160 personel Sahil Güvenlik Komutanlığınageçiş yapmıştır. Ayrıca sözleşmeli subay olarak 33, sözleşmeliastsubay olarak 8 personel istihdam edilmiştir. Söz konusupersonelden subay ve astsubay bayandır.

2014yılında ise Deniz Harp Okulundan subay ve TSK bünyesindebulunan Astsubay Meslek Yüksekokullarından 91 astsubay mezunolacak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ailesine katılacaktır. Sahil GüvenlikKomutanlığının rütbeli personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla her yılortalama 60 subay ve 90astsubay temin veyetiştirilmesi hedeflenmektedir.

SahilGüvenlik Komutanlığı’nda 2012 yılı içerisinde personel yurtdışında, 1.972 personel yurt içinde; 2013 yılı Ekim ayınakadar ise 2 personel yurtdışında, 2.128 personelyurt içinde görev etkinliğini arttıran çeşitli kurslardan geçirilmiştir.

SahilGüvenlik Komutanlığınca ikili askeri anlaşmalar kapsamında 2012 yılında ülkeden 32 personele,2013 yılında ülkeden 43 personele Sahil GüvenlikEğitim Öğretim Komutanlığında eğitim verilmiştir.

İnsanHakları İhlal İddiaları

Yapılantüm mevzuat değişiklikleri, kurumsal ve fiziki düzenlemeler ve eğitimçalışmalarına rağmen, suç ve suçluyla mücadelede, insan hakları ihlallerinekonu olan kolluk görevlileri az da olsa bulunabilmektedir.

Hükümetolarak, demokratik bir hukuk devletinde asla kabul edilemez olan insan haklarıihlallerinin üzerine şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük birkararlılıkla gidilecektir.

İnsanhakları ihlali iddialarına konu olan görevliler hakkında gerekli adli ve idariişlemler hiçbir müsamahaya yer vermeyecek şekilde yürütülmektedir.

2004yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde İnsan Hakları İhlalleriİnceleme Bürosu kurulmuş olup bu büroya intikal eden insan hakkı ihlaliddiaları, bu alanda kurs görmüş Mülkiye Müfettişleri marifetiyleincelenmektedir.

EmniyetGenel Müdürlüğü tarafından İnsan Hakları konusunda ilk defa 2012 yılı İnsanHakları Faaliyet Raporu Ağustos 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Bakanlığımıztarafından, kolluk personeli ile ilgili şikâyetlerin daha etkili soruşturulmasıve izlenmesi için Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasına ilişkinKanun Tasarısı, T.B.M.M.’nin ilgili Komisyonlarında görüşülmüş ve Genel Kurulgündemine getirilmiştir.

Oluşturulmasıdüşünülen bu mekanizmanın amacı, vatandaşların insan hakları ihlalleri ileilgili başvurularının bağımsız bir birim tarafından soruşturulmasınınsağlanması ve güvenlik birimlerimiz hakkındaki yersiz iddiaların önünegeçilmesi, aynı zamanda vatandaşlarımızın kolluk birimlerine olan güvenininartırılmasıdır.

İnsanhakları alanında son yıllardaki çalışmalarla, jandarma personeli eğitimdengeçirilmiş, nezarethaneler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarıortaya koymak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Nezarethane Konseptihazırlanmış, jandarma iç güvenlik birliklerinde bulunan mevcut 2.052 nezarethaneninstandartlara uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar yüksek orandatamamlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda jandarma personeli hakkındaki insanhakları ihlali ile ilgili şikayetlerin her geçen gün giderek azalmasımemnuniyet vericidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET