gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS ÖĞRENCİLERİN EVLENMESİNE DÜZENLEME

Resmi Gazete'nin 17.08.2008 tarihli ve 26970 sayısındaki "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle polis öğrencilerin evlenme şartları düzenlendi.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 08:19
POLİS ÖĞRENCİLERİN EVLENMESİNE DÜZENLEME

Polis öğrenci evlilikle ilgili düzenleme

Yönetmeliğin 19. maddenin 3. fıkrası da "Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi ve diploma eki belgeleri birer defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır" şeklinde yenilendi.

Yönetmeliğin 19. maddeden sonra gelecek şekilde "eğitim sonu sınavı" konusundaki 19/A" maddesi eklenerek "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır" hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 20. maddenin ikinci fıkrası ise "Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Genel Müdürlük kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğini 21. maddesinin 1. fıkrası ise "Bu yönetmeliğin 20'nci maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre atananlar altı yıl süre ile mecburi hizmet ile yükümlüdürler", 27. maddenin başlığı ise "evlenme talebi" şeklinde değiştirilerek "Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili soruşturmalar Giriş Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden Yüksekokul Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir" şeklinde düzenlendi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET