gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C PERSONELİ HARCIRAH MAĞDURU

4/C’li personeli harcırah sorunu yaşıyor. 4/C’li personel harcırah hakkından faydalanamaması üzerine Kamu Sen harekete geçti.

05 Mart 2015 Perşembe 07:25
4/C PERSONELİ HARCIRAH MAĞDURU

Kamu-Sen Maliye ve Devlet Personel Başkanlığına verdiği dilekçe 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddesindeki hükümleri Anayasa Mahkemesi’nin harcıraha ilişkin kararını hatırlatarak, 4/C’li personele de harcırah verilmesi konusunu gündeme taşıdı.
Maliye Bakanlığına gönderilen yazı;
657 sayılı kanunun istihdam şekilleri başlıklı 4. Maddesinde; “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.”Hükmü yer almakta, aynı maddenin, Geçici Personel başlıklı c fıkrasında ise; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” Hükmüne yer verilerek,657 sayılı kanunun 4/C kapsamında yer alan kamu görevlilerinin istihdamının emekli oluncaya sağlanması hüküm altına alınmıştır.
 6245 sayılı harcırah kanununun 5. Maddesinde ise;  “ -Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.” Hükmüne yer verilerek, yer değiştirmenin bir sonucu olarak, ilgililere, 6245 sayılı kanunundaki şartlar dahilinde, harcırah ödenmesi hüküm altına alınmıştır.
Diğer yandan Harcıraha ilişkin Anayasa Mahkemesinin 20004/54E-2005/24K sayılı dosyasında verilen iptal kararı gerekçesinde; “Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan ve bir statü içerisinde görevlerini yerine getiren kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyi işlemesi, idarenin fonksiyonlarını rasyonel ve verimli olarak yerine getirebilmesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak ya da re’sen, kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere veya bulundukları görevden başka bir göreve atanabilmektedirler. Bu atamaya bağlı olarak da, yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. İşte, kanun koyucu tarafından, atama işlemi sonucunda, görev yeri değişen kamu görevlisinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalması ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle ve kamuca karşılanması amacıyla, yasal düzenlemeler yapılmıştır.” Gerekçesine yer verilerek kamu hizmeti olarak yapılan yer değiştirmelerde, başkaca bir koşula başvurmaksızın harcırah ödenmesi gerektiği yüksek mahkeme kararı ile hükme bağlanmıştır

Mevzuat hükümleri ve yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde; kamu hizmeti görevi ifa eden ve bu nedenle idare tarafından fiili olarak nakledilen  4/c kapsamındaki personelin; memuriyet mahalli ve görev yeri değişikliğinden dolayı, katlanmak zorunda oldukları giderlerin karşılığı olarak harcırah ödenmesi  gereklilik arz etmektedir.  Nitekim; Bu konuda  İdari yargı mahkemelerince  verilen iptal kararları da yukarıda belirtilen gerekçelerle istikrar kazanmaya başlamış, yasal açılan harcırah ödenmesine engel bir hüküm olmadığı mahkeme kararları ile de ortaya konulmuştur.

K:KamuSen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET